Styrelsearvoden

I enlighet med valberedningens förslag, beslöt årsstämman den 11 april 2014 att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer, ska utgå enligt följande:

  • styrelsens ordförande SEK 3 975 000,
  • övriga styrelseledamöter SEK 950 000 vardera,
  • ordföranden i revisionskommittén SEK 350 000,
  • övriga ledamöter i revisionskommittén SEK 250 000,
  • ordföranden i finans- respektive kompensationskommittén SEK 200 000,
  • övriga ledamöter i finans- respektive kompensationskommittén SEK 175 000 vardera.

Stämman godkände valberedningens förslag att delar av arvodet för styrelseuppdraget ska kunna betalas i syntetiska aktier.