Fornebu

Rolfsbuktveien 4

N-1364 Fornebu  

Phone: +47 67 25 00 00

Fax: +47 67 25 00 01