Ericsson przedstawia wyniki fnansowe za trzeci kwartał 2017 roku

Podsumowanie trzeciego kwartału

Press release
paź 20, 2017
  • Sprzedaż spadła o 6% rdr. Sprzedaż skorygowana dla porównywalnych jednostek, z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych spadła o 3%
  • Sprzedaż w segmencie Sieci (Networks) zmniejszyła się o 4%. Sprzedaż skorygowana dla porównywalnych jednostek, z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych oraz o skorygowany projekt Managed Services w Ameryce Północnej, nieznacznie wzrosła.
  • Marża brutto wyniosła 25.4% (28.3%). Skorygowana¹ marża brutto wyniosła 30.0% (29.4%) na skutek wzrostu skorygowanej marży brutto w segmencie Sieci (Networks).
  • Zysk operacyjny wyniósł -4.8 (0.3) mld SEK. Skorygowany¹ zysk operacyjny spadł do poziomu 0.0 (1.6) mld SEK. Wyższa od kapitalizacji amortyzacja wydatków na rozwój, wyższa identyfikacja kosztów oprogramowania niż odroczenia negatywnie wpłynęły na zysk operacyjny, o -1.5 (0.5) mld SEK.
  • Jak już poinformowano w raporcie drugiego kwartału 2017, firma dostrzega zwiększone ryzyko związane z prowadzonymi projektami oraz zmianami na rynku. Kwartalne zabezpieczenia i korekty wpłynęły na zysk operacyjny w wysokości -2.3 mld SEK, z niskim wpływem na przepływy pieniężne.
  • W wyniku trwających redukcji, opłaty restrukturyzacyjne wyniosły -2.8 (-1.3) mld SEK i zostały ujęte w tym kwartale. Obejmuje to odpis aktualizujący w wysokości -1.6 mld SEK, który związany jest z decyzją o zamknięciu i wycofaniu centrum ICT w Kanadzie.
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej osiągnęły wartość 0.0 (-2.3) mld SEK, wyniosły 1,6 mld SEK (1,4). Wolne przepływy pieniężne² wyniosły -0.5 (-5.0) mld SEK. Środki netto we wrześniu wyniosły 24.1 (16.3) mld SEK.

¹Skorygowane - korekta w odniesieniu do opłat restrukturyzacyjnych i innych elementów mających wpływ na porównywalność w 2017 r
²Wolne przepływy pieniężne - przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej pomniejszone o poniesione nakłady inwestycyjne netto i inne inwestycje, (patrz APM pod koniec raportu).

SEK 
(w miliardach)

Q3 2017

Q3 2016

Zmiana (rdr)

Q2 2017

Zmiana (kdk)

Sprzedaż netto

47.8

51.1

 -6%

49.9

-4%

Sprzedaż netto skorygowana o określone elementy mające wpływ na porównywalność w 2017 roku

47.7

51.1

-7%

49.9

-5%

Wzrost sprzedaży skorygowanej dla porównywalnych jednostek i walut

-

-

-3%

-

1%

Marża brutto

25.4%

28.3%

-

27.9%

-

Marża brutto bez uwzględnienia kosztów restrukturyzacji, skorygowana o określone pozycje mające wpływ na porównywalność w 2017

30%

29.4%

-

29.8%

-

Zysk operacyjny

-4.8

0.3

-

-1.2

-

Zysk operacyjny z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji, skorygowany o określone pozycje wpływające na porównywalność w 2017

0.0

1.6

-102%

0.3

-114%

Marża operacyjna

-10%

0.7%

-

-2.5%

-

Marża operacyjna bez uwzględnienia kosztów restrukturyzacji, skorygowana o określone pozycje mające wpływ na porównywalność w 2017

-0.1%

3.1%

-

0.6%

-

Zysk netto

-4.3

-0.2

-

-1.0

-

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

0.0

-2.3

-99%

0.0

-

Przypływy pieniężne netto na koniec okresu

24.1

16.3

48%

24.0

0%

 

 Pełny raport finansowy Q3

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.