Ericsson har framgångsrikt prissatt sitt första obligationslån i USA

  2012-05-03 Kategorier: Press Releases Download:

  Ericsson har framgångsrikt placerat en 10-årig obligation om 1 miljard US-dollar till en fast ränta om 4,125%. Med denna transaktion markerar Ericsson sitt inträde på den amerikanska obligationsmarknaden, världens största företagsobligationsmarknad, och tar del av de nuvarande förmånliga villkoren på marknaden för företagskrediter. Obligationslånet kommer att förlänga Ericssons genomsnittliga förfalloprofil och diversifierar Ericssons finansieringskällor ytterligare. Ericsson kommer att använda lånet för att refinansiera lån som förfaller 2012-2014 och för allmänna koncernbehov. 

  Erbjudandet görs enligt Bolagets grundprospekt som registrerats hos U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) och ett tilläggsprospekt till grundprospektet. Deutsche Bank Securities Inc. och JP Morgan Securities LLC är joint lead managers för transaktionen.

  Ericssons europeiska obligationsprogram (EMTN) fortsätter enligt gällande plan.

  Ericsson har givit in ett registreringsdokument (innefattande ett prospekt) till U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") i samband med erbjudandet av obligationerna. Innan beslut om investering tas bör prospektet i nämnda registreringsdokument och övriga dokument som Ericsson har ingivtit till SEC läsas i sin helhet för mer fullständig information om Ericsson och om erbjudandet av obligationerna. Kopior av prospektet och prospekttillägget samt alla andra dokument som Ericsson har givit in till SEC, innefattande mer fullständig information om Ericsson och detta erbjudande, kan erhållas kostnadsfritt genom att besöka Telefonaktiebolaget LM Ericsson på SEC:s hemsida www.sec.gov, eller genom att skriftligen beställa detta från Ericsson, Investor Relations, SE-164 83 Stockholm.

  Detta pressmeddelande lämnas endast för information och utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att lämna ett erbjudande att köpa obligationer eller andra värdepapperer och ska inte utgöra ett erbjudande, en uppmaning att lämna ett erbjudande eller en försäljning av värdepapper i någon jurisdiktion där sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara otillåtet.

  Framtidsriktad information

  Vissa uttalanden i detta pressmeddelande utgör framtidsriktad information. Det finns många faktorer som påverkar ledningens syn på framtida händelser och trender för bolagets verksamhet och drift, vilket beskrivs mer i detalj i prospektet och tilläggsprospektet samt andra dokument som bolaget har givit in till SEC. Utöver vad som krävs enligt tillämplig lag, frånsäger sig bolaget uttryckligen ansvar för att uppdatera uppgifter eller att offentliggöra resultatet av översyn av framtidsriktad information för att reflektera framtida händelser eller utveckling.

  INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

  Ericssons videomaterial finns att ladda ner från www.ericsson.com/broadcast_room

  www.ericsson.com
  www.twitter.com/ericssonpress
  www.facebook.com/technologyforgood
  www.youtube.com/ericssonpress

  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

  Ericsson Corporate Public & Media Relations
  Telefon: +46 10 719 69 92
  E-post: media.relations@ericsson.com

  Ericsson Investor Relations
  Telefon: +46 10 719 00 00
  E-post: investor.relations@ericsson.com

  Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj kl 07:30.