Ersättning inom Ericsson baseras på principerna prestation, konkurrenskraft och skälighet.

Vår ersättningspolicy tillsammans med flera ersättningskomponenter har konstruerats för att återspegla dessa principer på ett balanserat sätt genom att skapa ett komplett ersättningspaket.

Koncernledningens totala ersättning består av:

  • fast lön
  • årlig rörlig ersättning
  • långsiktig rörlig ersättning
  • pension
  • andra förmåner

Rapportering om ersättning

Detaljerad information om hur vi lever upp till våra principer och riktlinjer, inklusive information om tidigare beslutade långsiktiga rörliga ersättningar vilka ännu inte har förfallit till betalning, återfinns i Rapport om ersättningar och i Not K28, "Information angående styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och anställda" i årsredovisningen för 2016.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman som hölls den 29 mars 2017 godkände styrelsens förslag till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Resultatet av styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare redovisas i Rapport om ersättningar.

Aktierelaterade ersättningsprogram

Planer för aktiebaserad långsiktig rörlig ersättning läggs fram varje år för godkännande av årsstämman. Information om utestående aktierelaterade program återfinns i Not K28 och i Rapport om ersättningar.