Styrelsearvoden

  I enlighet med valberedningens förslag, beslöt årsstämman den 13 april 2016 att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer, ska utgå enligt följande:

  • styrelsens ordförande SEK 4 075 000,
  • övriga styrelseledamöter SEK 990 000 vardera,
  • ordföranden i revisionskommittén SEK 350 000,
  • övriga ledamöter i revisionskommittén SEK 250 000,
  • ordföranden i finans- respektive kompensationskommittén SEK 200 000,
  • övriga ledamöter i finans- respektive kompensationskommittén SEK 175 000 vardera.

  Stämman godkände valberedningens förslag att delar av arvodet för styrelseuppdraget ska kunna betalas i syntetiska aktier.