Skip navigation

Bolagsstyrning

Tillgänglig på English Svenska

Stark bolagsstyrning under styrelsens strategiska och oberoende tillsyn, gör det möjligt för Ericsson att effektivt och ansvarsfullt genomföra sin strategi samtidigt som Bolaget driver transparens och bibehåller höga etisk kvalitet. Ericssons företagskultur fortsätter att stärkas, samtidigt som förbättrad bolagsstyrning och integritet implementeras i hela organisationen.

Ericsson har åtagit sig att upprätthålla de högsta standarderna för bolagsstyrning och har etablerat ett ramverk för bolagsstyrning som:

  • Stärker verksamheten vilket möjliggör strategiskt genomförande och operationell excellens,
  • Främjar och underlättar för en effektiv tillsyn över hela organisationen av styrelsen, vd och koncernchef, koncernledningen och på alla nivåer i organisationen,
  • Säkerställer beslutsfattande av hög kvalitet och med tydligt ansvar på alla nivåer, och
  • Skapa ren robust strategi för riskhantering för att effektivt identifiera, hantera och begränsa risker och fånga upp möjligheter.

Ericsson prioriterar en integritetsstyrd kultur och regelefterlevnad i allt Bolaget gör, och ingjuter integritet i hela organisationen. Ericssons styrningsramverk vägleder medarbetarna samtidigt som det bygger på deras styrkor; det fostrar en kultur av transparens, samarbete och öppen dialog, sunda och etiska affärsbeslut, en stark riskhantering och koordinering mellan funktionerna. Ericsson har implementerat tillvägagångssätt och rutiner som fastställer tydliga regler för styrning, i allt från frågor som kräver godkännande av Bolagets aktieägare och styrelseledamöter till policyer för intressekonflikter och styrelsens och ledningens uppgifter och skyldigheter.

Bolagsstyrningsstruktur

Ericsson har följande organisatoriska bolagsstyrningsstruktur:

Bolagsstyrningsstruktur graf

Enligt aktiebolagslagen har Ericssons aktieägare särskild beslutanderätt, bland annat i frågor som inte uttryckligen omfattas av ett annat bolagsorgans exklusiva behörighet. Aktieägarnas beslutanderätt omfattar bland annat att välja styrelse och att godkänna eventuella ändringar av bolagsordningen liksom vissa omstruktureringar av verksamheten.

Styrelsen består av ledamöter som väljs varje år på årsstämman, samt arbetstagarrepresentanter med suppleanter (vilka utses av sina respektive arbetstagarorganisationer i enlighet med svensk lag). Styrelsen är ytterst ansvarig för Ericssons organisation och förvaltningen av Ericssons angelägenheter, och är därmed ytterst ansvarig för att övervaka bolagets strategi, organisation och verksamhet, och har inrättat fyra kommittéer: 1) kommittén för Audit and Compliance, 2) Finanskommittén, 3) Kompensationskommittén, samt 4) kommittén för Enterprise Business and Technology.

Vd och koncernchef utses av styrelsen och ansvarar, i enlighet med aktiebolagslagen och riktlinjer från styrelsen, för den löpande förvaltningen. Vd och koncernchef uppdaterar regelbundet styrelsen om frågor som är av betydelse för Ericsson. Detta innefattar information om verksamhetens utveckling samt resultat, ekonomisk ställning och likviditet. Vd och koncernchef stöds av koncernledningen.

Medlemmarna i koncernledningen leder koncernens centrum för bolagsfrågor, under ledning av vd och koncernchef, och ansvarar för att: 1) definiera koncernens strategier och riktlinjer, verkställa bolagets strategi samt etablera och bibehålla företagskulturen, 2) koncernövergripande tillsyn och säkerställande av ett effektivt ramverk för riskhantering och beslutsfattande (bland annat genom implementering av effektiv styrning, ett starkt regelefterlevnadsprogram och tillhörande interna kontroller), 3)hantera och verkställa centrala bolagsfrågor (allt från hantering av Ericssons kapitalstruktur, finansiering och andra bolagstransaktioner, efterlevnad av noterings- och informationsskyldigheter), 4) koncernens finansiella styrning och rapportering (inklusive fastställande av mål för de operativa enheterna, fördela resurser och följa upp resultaten från marknads- och affärsområdena), samt 5) säkerställa verksamhetsoptimering, styrningen av beteenden och uppnå globala synergieffekter med hjälp av en effektiv organisation inom koncernen.

Koncernledningen ansvarar främst för att styra koncernen, säkerställa en global anpassning av strategiska prioriteringar, optimera konkurrenskraften och överse ett effektivt beslutsfattande och riskhantering. Koncernledningen sätter an tonen för hela organisationen genom att förespråka höga resultatstandarder och kritiskt tänkande, exemplifiera samarbete och se hela organisationen ur ett ”fågelperspektiv”.

Ericssons organisationsstruktur består av centrala koncernfunktioner tillsammans med fem affärsområden och fem geografiska marknadsområden.

Kommittén för Audit and Compliance har tillsyn över frågor avseende regelefterlevnad, och får regelbundet rapporter om regelefterlevnadsrelaterade frågor från chefsjuristen, chefen för regelefterlevnad (Chief Compliance Officer), och chefen för avdelningen för interna utredningar (Corporate & Government Investigations). Chefen för Ericssons internrevisionsfunktion rapporterar direkt till kommittén för Audit and Compliance.  Chief Compliance Officer har en oberoende rapporteringslinje till kommittén inom de områden som programmet för etik och regelefterlevnad omfattar.

Bolagsstyrning organisationsschema