I detta avsnitt

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Tillgänglig på English Svenska
Ericssons rapport för första kvartalet släpptes 7.30am CET, April 23, 2015.

Kommentar från Hans Vestberg, koncernchef och VD:

Försäljningen ökade med 13% i kvartalet. Stora valutakursförändringar påverkade försäljningen positivt och Professional Services hade ett starkt kvartal. Lönsamheten förbättrades i segment Global Services men försämrades i segment Networks genom en förändrad affärsmix.

Försäljning

Försäljningstillväxten var i kvartalet stark i Indien och Nordostasien.

Professional Services försäljning ökade jämfört med samma kvartal föregående år med en fortsatt stark global efterfrågan på vårt tjänsteerbjudande. Vi tog 27 managed services-kontrakt i kvartalet, inklusive ett stort europeiskt kontrakt som spänner över flera länder.

Segment Networks försäljning av mobilt bredband var som väntat fortsatt svag i Nordamerika då operatörerna fortsätter att fokusera på att optimera sina kassaflöden för att finansiera större förvärv och spektrumauktioner. Nedgången i Nordamerika motverkades något av en fortsatt snabb utbyggnad av 4G i Kina, vilket fick till följd att affärsmixen skiftade mot en högre andel utbyggnadsprojekt i kvartalet.

 

Användarnas efterfrågan på, och tillväxten inom, datatrafik fortsatte att vara starka i Nordamerika, vilket ytterligare ökade behovet av investeringar i kvalitet och kapacitet. Men med nuvarande siktdjup förväntar vi oss att den snabba utbyggnaden av 4G i Kina fortsätter och att försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika kommer att vara fortsatt svag på kort sikt.

Lönsamhet

Rörelseresultatet minskade jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt drivet av lägre lönsamhet i segment Networks på grund av ovan angivna förändringar i affärsmix samt ökade rörelseomkostnader. Detta motverkades delvis av kraftigt förbättrat rörelseresultat i segment Global Services, vilket framförallt drevs av förbättringar inom Network Rollout. Kvartalet påverkades inte av några förluster från modemverksamheten.

Den underliggande marginalen, exklusive omstruktureringskostnader och förluster i valutasäkringar, förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoeffekten av valutakursförändringarna bidrog positivt till rörelseresultatet, inkluderat för gjorda transaktioner och den risk dessa medför samt för de negativa effekterna av omvärderingar och realiseringar av valutasäkringar.

Patent- och licensintäkter

Till följd av den pågående dispyten med en stor kund har patent- och licensintäkterna minskat i oförändrad valuta. Rapporterade patent- och licensintäkter var stabila i kvartalet då merparten av dessa kontrakt är i USD.

Kostnads- och effektivitetsprogrammet

Som del av arabetet att förbättra lönsamheten så fortsätter vi att proaktivt identifiera möjligheter till förbättrad effektivitet. Kostnads- och effektivitetsprogrammet fortskrider planenligt med ambitionen att uppnå besparingar om cirka SEK 9 miljarder, med full effekt under 2017. Programmet hänförs framförallt till fem nyckelområden: portföljeffektiviseringar och arbetssätt inom FoU, strukturella förbättringar inom IS/IT, påskyndande av transformationen av tjänsteleveranser, effektivitet i leveranskedjan samt strukturella förbättringar inom bolagets administration.

Som en del av programmet lade vi i kvartalet ett varsel på 2 200 tjänster i Sverige. Dessutom kommer vi att dra ner på antalet konsulter i Sverige med 850 personer.

Kassaflöde

Vi avslutade kvartalet med ett negativt kassaflöde från rörelsen om SEK –5,9 miljarder, framförallt på grund av förändrad affärsmix med lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och en högre andel utbyggnadsprojekt i Kina. Detta påverkade rörelsekapitalet negativt.

Utvalda tillväxtområden

Vi investerar i utvalda tillväxtområden enligt vår strategi: IP-nät, molnteknik, OSS & BSS, TV & Media samt Industri & Samhälle. Försäljningen inom utvalda tillväxtområden fortsatte att visa god tillväxt. Vid industrimässan Mobile World Congress (MWC) i Barcelona i februari, såg vi ett ökat intresse även från andra kunder än operatörer, framförallt inom området Industri & Samhälle. De flesta av våra nyckellanseringar vid MWC hänförde sig till våra utvalda tillväxtområden, inklusive vår nya routerserie Router 6000 Series, vår molnlösning Hyperscale Cloud Solution, Expert Analytics 15.0, vår nya lösning för Media Delivery Network samt Digital Telco Transformation.

Utöver lanseringarna inom de utvalda tillväxtområdena så lanserade vi även det nya radiosystemet Ericsson Radio System. Systemet har en innovativ modulär arkitektur och levererar tre gånger högre kapacitetsdensitet med 50% förbättrad energieffektivitet. I och med lanseringarna på MWC har vi ytterligare stärkt vår ledande ställning för att leverera på våra tillväxtplaner.

Läs hela rapporten här >>

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Telefonkonferensen för investerare, analytiker och media börjar klockan 14:00 CET. Verkställande direktör och koncernchef Hans Vestberg, Vice verkställande direktör och finanschef Jan Frykhammar och chef för affärsenheten Global Services Magnus Mandersson kommenterar rapporten och svarar på frågor. Svenskt replaynummer: +46 8 505 202 94 Internationellt replaynummer: +44 20 776 964 25 Inloggningsnummer: 1786 2688# Webcast

Press konferens webcast, kl 9.00

Ericsson hade presskonferens för media, analytiker och investerare den 23 april kl 9.00, i ”Ericsson Studio” bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. En webcast av press konferensen finns här. OBS: Tittare kan inte ställa frågor