I detta avsnitt

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Tillgänglig på English Svenska
Ericssons rapport för andra kvartalet släpptes 07.30 CET, Juli 18, 2014.

Kommentar från Hans Vestberg, VD och koncernchef

Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, återhämtade sig jämfört med föregående kvartal och minskade med -1% jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt drivet av ett förbättrat resultat inom segment Networks.

Försäljningen i kvartalet, jämfört med samma kvartal föregående år, drevs av tillväxt i Mellanöstern, Kina och Indien samt fortsatt kapacitetsförsäljning i Nordamerika. Detta motverkades av, som tidigare kommunicerats, lägre intäkter från två stora utbyggnadsprojekt för mobilt bredband i Nordamerika, vilka nådde sin kulmen under den första halvan av 2013, samt lägre affärsaktivitet i Japan.

Rörelsemarginalen förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt i segment Networks. Den högre bruttomarginalen beror främst på en förbättrad affärsmix med ökad andel kapacitetsprojekt inom mobilt bredband på avancerade LTE-marknader, samt högre återkommande intäkter från immateriella rättigheter och licenser samt effektivitetsförbättringar.

Efter en trög inledning på året levererar vi nu på tidigare vunna 4G/LTE-kontrakt i Kina och Taiwan. Investeringsklimatet i Indien förbättras också till följd av de avslutade spektrumauktionerna och regeringsvalet som hölls i maj.

Det är fortfarande politiska oroligheter i delar av Mellanöstern och Afrika vilket alltjämt påverkar försäljningen. Det är även fortsatt politisk osäkerhet i Ryssland och Ukraina, men det har inte påverkat försäljningen negativt i kvartalet.

Som vi tidigare kommunicerat och givet det vi ser i dag så kommer vunna nyckelkontrakt att gradvis påverka försäljningen och affärsmixen under andra halvåret.

Vi har, i enlighet med vår strategi, fortsatt att investera inom nya och utvalda områden. Kostnaderna för forskning och utveckling har ökat till följd av tillskottet av modemverksamheten och Mediaroom samt ökade investeringar i IP. Samtidigt fortsätter vi att genomföra aktiviteter för att förbättra lönsamheten.

Vår modemverksamhet kommer att börja generera försäljning vid slutet av året då modemet M7450 kommer att finnas i kommersiellt tillgängliga smartphones och uppkopplade produkter. Under det första halvåret 2014 har vi investerat SEK 1,2 miljarder främst inom forskning och utveckling, och vi har en stark teknisk plattform. Verksamhetens utveckling är dock kopplad till våra kunders framgångar. Som tidigare kommunicerats kommer verksamheten att utvärderas inom en tidsperiod av 18-24 månader efter integrationen av modemverksamheten, vilken var slutförd i augusti 2013.

Support Solutions visade ett negativt resultat i kvartalet till följd av lägre försäljning av tidigare generations produktportfölj. Övergången från traditionella affärsmodeller för mjukvarulicenser inom telekom till kontrakt med återkommande licensintäkter fortsätter dock.

Kassaflödet från rörelsen var positivt i kvartalet, framförallt drivet av förbättrat resultat och med samma antal rörelsekapitaldagar. Genomförandet av koncernens initiativ för att förbättra processen från order till betalning fortsätter och utvecklas väl.

Vi fortsätter att utvecklas på en ICT-marknad i förändring genom investeringar både inom kärnverksamheten och inom nya och utvalda områden. Vi är genom vårt ledarskap inom teknik och tjänster väl positionerade för att fortsätta vara en strategisk partner för våra kunder och hjälpa dem att tillvarata de nya möjligheter som uppstår på marknaden.

Läs hela rapporten här >>

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Telefonkonferensen för investerare, analytiker och media började klockan 14:00 CET. Verkställande direktör och koncernchef Hans Vestberg, Vice verkställande direktör och finanschef Jan Frykhammar och chef för affärsenheten Networks Johan Wibergh kommenterade rapporten och svarade på frågor. Svenskt replaynummer: +46 8 505 202 94 Internationellt replaynummer: +44 20 776 964 25 Inloggningsnummer: 1444 3037# Denna replay version kommer att vara tillgänglig till klockan 23:59 CET 24 augusti, 2014 Webcast

Press konferens webcast, kl 9.00

Ericsson hade presskonferens för media, analytiker och investerare den 18 juli kl 9.00, i ”Ericsson Studio” bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. En webcast av press konferensen finns här. OBS: Tittare kunde inte ställa frågor