I detta avsnitt

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Tillgänglig på English Svenska
Ericssons rapport för andra kvartalet släpptes 7.30am CET, 17 juli, 2015.

Kommentar från Hans Vestberg, koncernchef och VD:

Rapporterad försäljning ökade med 11%. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med -6% jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt påverkad av lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika. Lönsamheten förbättrades jämfört med föregående kvartal, drivet av en stark utveckling inom segmentet Networks.

Affärsläget

Försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika stabiliserades i kvartalet, men var fortsatt lägre jämfört med ett år tidigare. Nedgången i Nordamerika jämfört med samma kvartal föregående år uppvägdes delvis av en ökad takt i utbyggnationen av 4G i Kina. Försäljningstillväxten var stark i Mellanöstern, Indien och Sydostasien, medan den var fortsatt svag i Japan. Professional Services försäljning ökade jämfört med samma kvartal föregående år, med fortsatt stark global efterfrågan och tillväxt i alla tio regioner.

Försäljningen av OSS & BSS hade en positiv utveckling jämfört med samma kvartal föregående år, vilket bidrog till försäljningen inom både Professional Services och segmentet Support Solutions. Segmentet Networks försäljning ökade med 18% jämfört med föregående kvartal, med bidrag från en stabiliserad försäljning av mobilt bredband i Nordamerika.

Lönsamhet

Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med nästan 50% jämfört med samma kvartal föregående år, med förbättringar inom alla segment. Efter ett svagt första kvartal har lönsamheten i segmentet Networks återhämtat sig, drivet av ökad försäljning och en positiv valutasäkringseffekt.

Patent- och licensintäkter

Rapporterade patent- och licensintäkter var något lägre jämfört med samma kvartal föregående år trots positiva valutaeffekter, då merparten av dessa kontrakt är i USD. Nedgången hänför sig framförallt till en pågående dispyt med en stor kund.

Kostnads- och effektivitetsprogrammet

Det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet fortskrider planenligt. Målet att uppnå besparingar om cirka SEK 9 miljarder under 2017 jämfört med 2014 kvarstår. Ett flertal aktiviteter implementerades globalt under kvartalet, inklusive en minskning av 2 100 tjänster i Sverige, vilket har resulterat i omstruktureringskostnader som varit högre än normalt. Besparingar från aktiviteterna kommer att börja påverka resultatet mot slutet av året.

Kassaflöde

Efter ett svagt första kvartal var kassaflödet från rörelsen positivt i kvartalet. Då kassaflödet varierar över kvartalen så bör det bedömas på helårsbasis. Målet kvarstår att ha en kassagenerering för helåret om mer än 70%.

Utvalda tillväxtområden

Vår tillväxtstrategi bygger på en kombination av att vara ledande inom kärnverksamheten och att etablera ledarskap inom utvalda tillväxtområden. Vi ser en god utveckling inom dessa utvalda tillväxtområden och försäljningen utvecklades fortsatt starkt i kvartalet, vilket framförallt drevs av en stark försäljningsutveckling inom OSS & BSS.

Konsolideringen i industrin fortsätter, både mellan leverantörer och kunder, vilket skapar såväl möjligheter som utmaningar. Vi har därför ökat transformationstakten under det första halvåret för att bli en stark aktör inom hela området för informations- och kommunikationsteknik. Med våra pågående strategiska initiativ är vi väl rustade att fortsätta att skapa värde för våra kunder på en marknad i förändring.

Läs hela rapporten här >>

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Telefonkonferensen för investerare, analytiker och media börjar klockan 14:00 CET. Verkställande direktör och koncernchef Hans Vestberg, Vice verkställande direktör och finanschef Jan Frykhammar och chef för affärsenheten Global Services Magnus Mandersson kommenterar rapporten och svarar på frågor. Replay numbers: Sweden: +46 8 505 202 94 International: +44 20 776 964 25 Confirmation number: 1872 8920# Audio webcast

Presskonferens med live webcast, 9:00

Ericsson höll presskonferens för media, analytiker och investerare den 23 oktober kl 9.00, i ”Ericsson Studio” bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. En webcast av press konferensen finns här