In this section

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Available in English Svenska
Ericssons kvartalsrapport för det andra kvartalet 2016 släpptes här cirka 07:30 den 19 Juli 2016. Här kommer du att kunna se verkställande direktör och koncernchef Hans Vestbergs kommentarer, samt länkar till såväl press konferensen och webcasten för media och analytiker.

Kommentar från Hans Vestberg, koncernchef och VD:

De negativa trenderna inom branschen från första kvartalet har förstärkts, vilket påverkar efterfrågan på mobilt bredband, speciellt på marknader med en svag makroekonomisk situation. Våra pågående aktiviteter för att minska kostnaderna levererar enligt plan. Med hänsyn till marknadsutvecklingen har dock ledningen, med styrelsens stöd, påbörjat omfattande åtgärder för att ytterligare minska kostnaderna.

Affärsläget

Försäljningen minskade med -11% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter minskade med -7%. Försäljningen inom mobilt bredband fortsatte att minska, speciellt på marknader som påverkades av en svag makroekonomisk situation, till exempel Brasilien, Ryssland och Mellanöstern. I Europa hade färdigställandet av projekt inom mobilt bredband 2015 fortsatt negativ påverkan på försäljningstillväxten jämfört med samma kvartal föregående år. 4G-försäljningen i Kina var stabil jämfört med samma kvartal föregående år, tack vare en fortsatt hög utbyggnadstakt.

Försäljningen inom Networks i Nordamerika var stabil jämfört med samma kvartal föregående år, driven av fortsatt investering inom mobil bredbandskapacitet. Försäljningen inom Global Services minskade i Nordamerika, eftersom aktiviteten inom Professional Services var lägre.

Övergången från 3G till 4G fortsatte, huvudsakligen i delar av Asien, vilket bidrog till en stabil försäljningstillväxt i Sydostasien och Oceanien.

Försäljningen inom de utvalda tillväxtområdena uppgick till 20% av den totala försäljningen och ökade med 5% under kvartalet i konstanta valutor. Vi fortsätter att fokusera på ökad mjukvaruförsäljning och återkommande affärer för att förbättra lönsamheten över tid.

I det strategiska partnerskapet med Cisco har vi varit engagerade i över 200 potentiella kundåtaganden i alla större geografiska områden. Hittills har fler än 30 avtal slutits, vilket utgör en god grund för att nå försäljningsmålet på USD 1 miljard under 2018.

De nuvarande försäljningstrenderna och affärsmixen förväntas bestå under andra halvåret.

Lönsamhet

Vi har genomfört åtgärder för att återställa lönsamheten inom Global Services, primärt genom att anpassa storleken på verksamheten inom tjänsteleverans. Förlusterna inom Network Rollout har minskats avsevärt, och rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader för Professional Services har gradvis förbättrats till 10% under kvartalet.

Verksamheten inom Networks påverkades av lägre försäljning och ökad andel utbyggnadsverksamhet med lägre marginal för hårdvara. Den sjunkande marginalen för Support Solutions berodde huvudsakligen på lägre mjukvaruförsäljning för OSS och BSS.

Lönsamheten sjönk jämfört med föregående kvartal, främst på grund av lägre patent- och licensintäkter. Patent- och licens­intäkterna under kvartalet uppgick till SEK 2,2 miljarder, vilket motsvarar den nuvarande avtalsportföljen för patent och licenser. Intäkterna under första kvartalet 2016 var SEK 3,8 miljarder, vilket innefattade vissa engångsposter.

De pågående aktiviteterna för att minska kostnaderna levererar enligt plan. Rörelseomkostnaderna, exklusive omstruktureringskostnader, har minskats med SEK 2,1 miljarder till SEK 14,0 (16,1) miljarder jämfört med samma kvartal föregående år, huvudsakligen som resultat av åtgärder relaterade till det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet.

Åtgärder för att minska kostnaderna ytterligare

För att hantera den vikande efterfrågan på investeringar inom mobilt bredband har omfattande åtgärder påbörjats för att ytterligare driva på effektivitetsförbättringar och minska kostnaderna.

Kostnads- och effektivitetsprogrammet, med målet att spara SEK 9 miljarder under 2017, fortskrider enligt plan. Dessutom ska vi minska FoU-investeringarna inom IP och realisera effektivitetsvinster genom den nya bolagsstrukturen. Tillsammans förväntas dessa åtgärder minska de årliga rörelseomkostnaderna, exklusive omstruktureringskostnader, till SEK 53 miljarder under andra halvåret 2017. Detta kan jämföras med SEK 63 miljarder för helåret 2014, och innebär en fördubbling av det tidigare besparingsmålet för rörelseomkostnaderna.

Den nya bolagsstrukturen infördes den 1 juli för att påskynda genomförandet av strategin, för att avspegla kundernas arbetssätt och för att öka helhetsansvaret för affärsansvariga. Den nya strukturen stödjer också kostnadsminskningar och effektivitetsökningar, inklusive eliminering av befintliga dubbleringar inom produktutveckling.

Med hänsyn till befintliga trender i branschen kommer vi att intensifiera våra aktiviteter för att minska kostnaden för sålda varor och anpassa vår verksamhet till en svagare marknad inom mobilt bredband.

Vi kommer att fokusera på att behålla en stark nettokassaposition genom att strukturellt förbättra rörelsekapital och lönsamhet. Dessutom minskar investeringarna i anläggningstillgångar, eftersom investeringarna i Globala IKT-center har passerat kulmen.

Vår Networked Society-strategi omfattar tre huvudelement: utnyttja vår installerade bas, investeringar i nya intäktsströmmar för uthållig lönsam tillväxt (utvalda tillväxtområden) och generering av ett starkt kassaflöde som möjliggör långsiktiga investeringar och säkerställer en stark balansräkning. Digitalisering skapar nya möjligheter hos både befintliga och nya kunder, och jag är övertygad om att vår strategi och de åtgärder vi nu vidtar kommer att skapa värde för våra aktieägare i framtiden.

Läs hela rapporten här >>

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Telefonkonferensen för investerare, analytiker och media börjar klockan 14:00 Verkställande direktör och koncernchef Hans Vestberg, Vice verkställande direktör och finanschef Jan Frykhammar kommenterar rapporten och svarar på frågor. Replay numbers: Sverige: +46 8 5664 2638 Internationellt: +44 20 3426 2807 Replay passcode: 674821# Vänligen ring in minst 15 minuter innan samtalet börjar. Då det är många deltagare kan det ta tid innan ni kopplas in. Ljud Webcast Invitation (eng)

Press konferens och live webcast, 09:00

Ericsson höll presskonferens för media, analytiker och investerare den 19 Juli, 2016 kl 9.00, i ”Ericsson Studio” bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgatan 8, Kista, Stockholm. En webcast av press konferensen finns här