I detta avsnitt

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Tillgänglig på English Svenska
Ericssons kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2016 släpptes här cirka 07:30 den 21 Oktober, 2016. Här kommer du att kunna se verkställande direktör och koncernchef Jan Frykhammars kommentarer, samt länkar till såväl press konferensen och webcasten för media och analytiker.

Kommentar från Jan Frykhammar, koncernchef och VD:

De negativa trenderna inom branschen från första halvåret 2016 har fördjupats ytterligare, vilket påverkade försäljningen under tredje kvartalet, speciellt avseende mobilt bredband. Nedgången i försäljning av både utbyggnad och kapacitet inom mobilt bredband var speciellt kraftig på marknader med en svag makroekonomisk situation. Dessutom var försäljningen av kapacitet i Europa lägre än för ett år sedan. Bruttomarginalen minskade jämfört med samma kvartal föregående år, till följd av lägre försäljning av kapacitet inom mobilt bredband, en högre andel försäljning av tjänster samt lägre försäljning inom segmentet Networks.

Affärsläget

Under första halvåret 2016 påverkades ett antal viktiga marknader i regioner som Latinamerika, Mellanöstern och Afrika söder om Sahara av en svag makroekonomisk situation. Denna negativa utveckling fördjupades under tredje kvartalet och hade negativ påverkan på försäljningen av både utbyggnad och kapacitet inom mobilt bredband på dessa marknader. Dessutom var försäljningen av kapacitet i Europa lägre än för ett år sedan. Tillsammans ledde detta till en betydande avvikelse från vad bolaget förväntade och meddelade i samband med rapporten för andra kvartalet, vilket ledde till att preliminär försäljning och marginal för tredje kvartalet meddelades i förväg den 12 oktober 2016.

Både den rapporterade försäljningen och försäljningen justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter minskade med -14% jämfört med samma kvartal föregående år, och försäljningen var speciellt svag under kvartalets slut. Detta visar att den negativa försäljningstrenden accelererat jämfört med det andra kvartalet, då minskningen i försäljning, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, var -7% jämfört med samma kvartal föregående år. Nedgången drevs av segmentet Networks, där minskningen i rapporterad försäljning förvärrades från -14% under andra kvartalet till -19% under tredje kvartalet.

Som förväntat minskade försäljningen i Nordamerika, huvudsakligen beroende på minskad försäljning inom Professional Services. Dessutom fortsatte en kund att minska sina investeringar inom mobilt bredband. Försäljningen i Kina minskade med -7% jämfört med samma kvartal föregående år, huvudsakligen beroende på lägre 3G-försäljning, medan utbyggnaden av 4G höll fortsatt hög nivå. I Indien ledde de fördröjda spektrumauktionerna till ännu ett svagt kvartal. Övergången från 3G till 4G fortsatte att bidra till försäljningstillväxt i regionen Sydostasien och Oceanien.

Försäljningen inom de utvalda tillväxtområdena visade motståndskraft genom att öka med 3% jämfört med samma kvartal föregående år, vilket drevs av Cloud, IP och tjänster relaterade till OSS och BSS. Sammanlagt utgör nu de utvalda tillväxtområdena 21% av koncernens försäljning. Det strategiska partnerskapet med Cisco har hittills lett till fler än 60 avtal.

De nuvarande branschtrenderna tyder på säsongsmässigt något svagare försäljningstillväxt än normalt mellan tredje och fjärde kvartalet. Dessutom kommer ett förnyat avtal inom managed services i Nordamerika, med minskad omfattning, att påverka försäljningen negativt. Den nuvarande affärsmixen av försäljning inom utbyggnad och kapacitet inom mobilt bredband förväntas bestå på kort sikt.

Lönsamhet

Rörelseresultatet minskade till SEK 0,3 (5,1) miljarder efter lägre försäljning inom segmentet Networks och lägre bruttomarginal. Den positiva effekten från kostnads- och effektivitetsprogrammet uppvägde inte den branta nedgången i bruttoresultatet.

Bruttomarginalen sjönk till 28% (34%) efter lägre försäljning inom kapacitet för mobilt bredband, högre andel tjänsteförsäljning och lägre försäljning inom segmentet Networks.

Patent- och licensintäkterna sjönk jämfört med samma kvartal föregående år och sjönk något jämfört med förra kvartalet. Patent- och licensintäkterna under kvartalet motsvarar den nuvarande avtalsportföljen för licenser och patent.

Minskade kostnader säkrar tålighet och konkurrenskraft

Det ursprungliga kostnads- och effektivitetsprogrammet påbörjades i november 2014 och utökades under andra kvartalet 2016. Vi genomför aktiviteter på alla fronter inom programmet. Åtgärder under kvartalet innefattade publicerade och påbörjade aktiviteter för att minska personalstyrkan i Sverige, USA, Finland, Spanien och Storbritannien. Vi är på spår mot målet att minska de årliga rörelseomkostnaderna, exklusive omstruktureringskostnader, till SEK 53 miljarder under andra halvåret 2017.

Vi kommer att påbörja ytterligare kortsiktiga åtgärder huvudsakligen för att minska kostnaden för sålda varor i syfte att anpassa verksamheten till svagare efterfrågan på mobilt bredband.

Kassaflöde

Kassaflödet från rörelsen var SEK -2,3 miljarder under kvartalet, huvudsakligen på grund av lägre leverantörsskulder till följd av lägre efterfrågan. Eftersom kassaflödet är volatilt mellan kvartal bör det ses på helårsbasis. Vi vidtar operativa och strukturella åtgärder för att förbättra kassaflödet på både kort och lång sikt. Nettokassan vid kvartalets slut uppgick till SEK 16,3 miljarder.

Genomförande av strategin

Ericsson befinner sig mitt i en omfattande omvandling av bolaget. Den snabba tekniska utvecklingen, föränderliga och nya krav från kunderna samt sammansmältningen av media, IT och telekom innebär dessutom både utmaningar och möjligheter. Fokus ligger på snabbhet och finjustering av genomförandet, med stöd från den nya företagsstrukturen, som utformats för effektivitet.

I korthet bygger strategin på tre huvudelement: effektivitet och skalfördelar i vår kärnverksamhet, investeringar i nya intäktsströmmar och generering av ett starkt kassaflöde. Sammantaget kommer detta att göra det möjligt för oss att säkra vårt ledarskap även på den kommande breddade 5G-marknaden – från teknik till nya affärsmodeller och tjänster – så att vi blir en stark affärspartner för befintliga och nya kunder.

Läs hela rapporten här >>

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Telefonkonferensen för investerare, analytiker och media börjar klockan 14:00 Verkställande direktör och koncernchef Jan Frykberg, Vice verkställande direktör och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor. Replay Sverige: +46 8 5664 2638 Internationellt: +44 20 3426 2807 Conference Number: 677409# Ljud Webcast Invitation (eng)

Press konferens och live webcast, 09:00

Ericsson håller presskonferens för media, analytiker och investerare den 21 Oktober, 2016 kl 9.00, i ”Ericsson Studio” bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgatan 8, Kista, Stockholm. En webcast av press konferensen finns här