I detta avsnitt

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Tillgänglig på English Svenska
Ericssons rapport för andra kvartalet släpptes cirka 07.30, 27 januari, 2015.

Kommentar från Hans Vestberg, VD och koncernchef

Rapporterad försäljning ökade i kvartalet med 1% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade i kvartalet med -2% med ett förbättrat rörelseresultat inom kärnverksamheten.

En stark försäljningstillväxt i kvartalet i Mellanöstern, Europa och Asien motverkades av en fortsatt nedgång i Nordamerika.

Försäljningen av mobilt bredband ökade både jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal, då vi fortsatte att leverera på tidigare tagna nyckelkontrakt. Dessa kontrakt bidrog till försäljningstillväxten i Kina, Taiwan, Japan, Indien och delar av Europa. I Kina kom merparten av försäljningen i kvartalet från den fortsatta utbyggnaden av LTE.

Försäljningen i Nordamerika drevs också det här kvartalet framförallt av operatörsinvesteringar i kapacitets- och kvalitetsförbättringar, om än i lägre takt. Affärsaktiviteten minskade ytterligare under kvartalet då operatörerna var fortsatt fokuserade på att optimera sina kassaflöden för att finansiera större förvärv och spektrumauktioner.

I Nordamerika fortsatte konsumenternas efterfrågan på mobilt bredband att öka och mobildatatrafiken visade på stark tillväxt. Givet det vi ser idag och av ovan angivna anledningar förväntar vi oss att affären inom mobilt bredband i Nordamerika utvecklas fortsatt långsamt på kort sikt.

Global Services visade stabil tillväxt med en positiv utveckling för professional services, vilken drevs av försäljningen inom managed services och systemintegration. Under kvartalet tog vi 17 nya kontrakt inom managed services, inklusive ett landsomfattande indiskt kontrakt.

Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt drivet av högre mjukvaruförsäljning och effektivitets-förbättringar. Detta motverkades till viss del av högre rörelseomkostnader med anledning av den planerade ökningen av investeringar inom utvalda områden. Nettoeffekten av valutaförändringar, avseende både omräknings- och transaktionsexponering, samt minskad volatilitet, hade en viss positiv påverkan på rörelseresultatet.

Bolaget visade för helåret 2014 en stabil försäljningsutveckling med en stark rörelsemarginal. En försäljningsnedgång i Nordamerika om -8% kompenserades av tillväxt i Mellanöstern, Europa och Asien. Kärnverksamhetens rörelsemarginal förbättrades, drivet av högre andel kapacitetsförsäljning och effektivitetsförbättringar. Detta motverkades delvis av förluster i valutasäkringar, investeringar i utvalda områden samt förluster hänförliga till verksamheten för modem.

De dryga 100 avtalen för immateriella rättigheter och licenser som vi ingått fram tills idag visar på värdet av våra investeringar i FoU. Avtalen möjliggör för industrins aktörer att fortsätta utveckla och lansera spännande produkter på marknaden. Intäkterna för immateriella rättigheter och licenser fortsatte att utvecklas positivt under 2014. Vi fortsätter att licensera våra standardessentiella patent på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor (FRAND).

Vid kapitalmarknadsdagen i november gav vi en uppdatering om hur affärsstrategin för det uppkopplade samhället (Networked Society strategy) fortskrider med fokus på marknadsutveckling, tillväxtstrategi, transformation samt lönsamhet. Vi har i enlighet med vår strategi investerat i utvalda områden såsom IP-nät, Cloud, TV & Media, Industry & Society, samt OSS & BSS. Försäljningen i utvalda områden visade på en tillväxt om mer än 10% under 2014.

Vi fortsätter att proaktivt identifiera möjligheter till förbättrad effektivitet i bolaget. Kostnads- och effektivitetsprogrammet som presenterades på kapitalmarknadsdagen utvecklas enligt plan. Ambitionen är att uppnå besparingar om cirka SEK 9 miljarder med full effekt under 2017. Aktiviteterna för att avveckla modemverksamheten ingår i programmet och ligger före plan.

Vi förbättrade kassaflödet från rörelsen under 2014 och genererade ett kassaflöde för helåret om SEK 18,7 (17,4) miljarder. För det tredje året i följd har vi överträffat målet om en kassagenerering på mer än 70%. Det har resulterat i en stark balansräkning som möjliggör för oss att fortsätta att implementera vår strategi samt att fortsätta leverera avkastning till våra aktieägare. Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 3,40 (3,00) per aktie för 2014, en ökning om 13%.

Läs hela rapporten här >>

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media, kl 14.00

Telefonkonferensen för investerare, analytiker och media började klockan 14:00. Verkställande direktör och koncernchef Hans Vestberg, Vice verkställande direktör och finanschef Jan Frykhammar kommenterade rapporten och svarade på frågor. Replay nummer: Sverige: +46 8 505 202 94 Internationellt: +44 20 776 964 25 Inloggningskod: 1677 0526# Webcast

Press konferens webcast, kl 9.00

Ericsson hade presskonferens för media, analytiker och investerare den 27 januari kl 9.00, i Ericsson Studio, Grönlandsgången 4, Kista. En webcast av press konferensen finns här. OBS: Tittare kunde inte ställa frågor