I detta avsnitt

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Tillgänglig på English Svenska
Ericssons kvartalsrapport för det fjärde kvartalet och helåret 2016 släpptes här cirka 07:30 den 26 januari, 2017. Här kommer du att kunna se verkställande direktörs och koncernchefs kommentarer, samt länkar till såväl press konferensen och webcasten för media och analytiker.

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

De negativa trenderna inom branschen kvarstod under fjärde kvartalet. Försäljningen påverkades dock positivt av fördelaktiga valutakurser i kombination med hårdvaruleveranser som tidigare planerats för första kvartalet 2017. Lönsamheten minskade jämfört med samma kvartal föregående år till följd av lägre patent- och licensintäkter, huvudsakligen på grund av förra årets avtal med Apple samt ökade omstruktureringskostnader. Kassaflödet från rörelsen under fjärde kvartalet var SEK 19,4 miljarder, med stöd från minskade rörelsetillgångar.

Affärsläget

Koncernens försäljning minskade med -11% jämfört med samma kvartal föregående år, huvudsakligen beroende på minskade patent- och licensintäkter på SEK -5,5 miljarder. Helårets patent- och licensintäkter var SEK 10,0 (14,4) miljarder. Under 2016 påverkades ett antal marknader i regioner som Latinamerika, Mellanöstern och Afrika av en svag makroekonomisk situation med negativ påverkan på investeringar inom mobilt bredband. Den underliggande marknaden var fortsatt svag under fjärde kvartalet, med ytterligare svaghet i Latinamerika. Dock levererades, på kundernas begäran, hårdvara som tidigare planerats för första kvartalet 2017, vilket hade positiv inverkan på försäljningen under fjärde kvartalet. Tillsammans med en lägre kurs för SEK gentemot USD gav detta en starkare försäljningstillväxt än väntat inom mobilt bredband jämfört med föregående kvartal. Försäljningen inom segmentet Networks ökade med 39% jämfört med föregående kvartal. Den nya radioplattformen, Ericsson Radio Systems (ERS), stod för närmare 15% av de totala leveranserna av radioenheter för 2016, och införandet av den nya plattformen accelererar gradvis.

Försäljningen inom Global Services minskade med -4% jämfört med samma kvartal föregående år, huvudsakligen beroende på den minskade omfattningen för ett avtal inom managed services i Nordamerika. Försäljningen inom Support Solutions minskade med -39% jämfört med samma kvartal föregående år, huvudsakligen beroende på lägre patent- och licensintäkter. Dessutom var försäljningen inom TV & Media lägre än förväntat beroende på en snabb minskning inom den äldre produktportföljen. Försäljningen inom de utvalda tillväxtområdena minskade med -7% jämfört med samma kvartal föregående år, huvudsakligen påverkat av lägre försäljning inom OSS och BSS efter övergången från äldre till nya produkter. Vi tilldelar resurser till våra projekt inom digital transformation för att säkerställa viktiga leveranser under 2017. Helårsförsäljningen inom de utvalda tillväxtområdena var oförändrad och uppgick till 20% av koncernens försäljning under 2016.

De nuvarande branschtrenderna och affärsmixen mellan försäljning av utbyggnad och kapacitet inom mobilt bredband förväntas bestå under 2017. På Investor Update i november presenterade vi vår uppskattning av marknaden för utrustning inom Radio Access Network (RAN) räknat i USD: en minskning med -10% till -15% under 2016 och en minskning med ytterligare -2% till -6% under 2017.

Basvärdet på den nuvarande portföljen av patent- och licensavtal uppgår till cirka SEK 7 miljarder på årsbasis. Ökade volymer för smartphones, avtal med tidigare olicensierade telefontillverkare och licensiering för Sakernas internet kommer att avgöra tillväxtmöjligheterna framöver.

Lönsamhet

Rörelseresultatet minskade till SEK -0,3 (11,0) miljarder under kvartalet, huvudsakligen beroende på lägre patent- och licensintäkter, högre omstruktureringskostnader och lägre bruttomarginal.

Det kostnads- och effektivitetsprogram som påbörjades i november 2014 är på spår mot målet att minska de årliga rörelseomkostnaderna, exklusive omstruktureringskostnader, till SEK 53 miljarder under andra halvåret 2017.

Rörelseomkostnaderna för helåret, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till SEK 56,4 miljarder, motsvarande en minskning om SEK 5 miljarder på helårsbasis. Genomförandet var snabbare än förväntat under kvartalet, vilket resulterade i tidigarelagda omstruktureringskostnader. Enligt nuvarande plan förväntar vi oss omstruktureringskostnader på cirka SEK 3 miljarder för 2017.

Kassaflöde

Kassaflödet från rörelsen var SEK 19,4 miljarder under fjärde kvartalet. Kassaflödet från rörelsen drevs främst av minskade rörelsetillgångar. Kassaflödet från rörelsen för helåret uppgick till SEK 14,0 miljarder. Nettokassan vid kvartalets slut uppgick till SEK 31,2 miljarder.

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning på SEK 1,00 (3,70) per aktie. Styrelsen anser det vara klokt att anpassa utdelningen till vinsten för 2016, justerat för omstruktureringskostnader och nuvarande marknadsutsikter. Dock uttrycker styrelsen fullt förtroende för de pågående åtgärderna för att förbättra Ericssons finansiella resultat, och har ambitionen att öka utdelningen över tiden allteftersom resultatet förbättras.

Fokus framöver

Vi och våra kunder går igenom en period med snabb förändring. Därför ser vi över våra prioriteringar för att ange den framtida riktningen för bolaget. Det här arbetet har påbörjats, och nyckelteam inom bolaget har involverats för att säkra beslutens kvalitet och för att säkerställa att besluten implementeras snabbt när de väl fattats. Tonvikten kommer att ligga på att förfina strategin för att fokusera investeringarna på områden där vi både kan och måste vinna. Vi bygger på den berömda ishockeyspelaren Wayne Gretzkys ord: vi ska fokusera på att åka till den plats där pucken kommer att vara, inte till den plats där den har varit. På kort sikt kommer stabilitet att vara nyckeln till att lägga en stark grund för framtida tillväxt. Detta betyder att vi prioriterar lönsamhet framför tillväxt, men även att vi fortsätter att hängivet arbeta på att öka effektiviteten inom hela verksamheten. Detta kommer att garantera att vi fortsatt ligger i framkant av den tekniska utvecklingen – baserat på den kombinerade styrkan i våra produkter, tjänster och lösningar.

Läs hela rapporten här >>

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Telefonkonferensen för investerare, analytiker och media börjar klockan 15:00 CET (14:00 GMT i storbritannien, 09:00 EST i amerika och klockan 23:00 JST i japan) Börje Ekholm, Jan Frykhammar, Carl Mellander och andra medlemmar av Ericsson Executive Leadership Team kommenterar rapporten och svarar på frågor. För att delta, ring ett av följande telefonnummer: Replay nummer: Sverige: +46 8 5664 2638 Internationellt: +44 20 3426 2807 Inloggningskod: 681626# Ljud Webcast Inbjudan (eng)

Press konferens och live webcast, 09:00

Ericsson höll presskonferens, som även sändes live via webcast, för media, analytiker och investerare den 26 Januari 26, 2017 kl 9.00, i ”Ericsson Studio” bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgatan 8, Kista, Stockholm. Verkställande direktör och koncernchef Börje Ekholm, Vice verkställande direktör Jan Frykhammar och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor. Presskonferensen är öppen för journalister och analytiker. En webcast av press konferensen finns här