Skip navigation

Företagens digitalisering är en nyckel för att öka produktiviteten

Mycket talar för att vi står inför ett teknologiskt skifte där företagens uppkoppling och digitalisering kan bidra till ökad produktivitet. Nationalekonomen Petter Danielsson på Svenskt Näringsliv är försiktigt optimistisk.
Företagens digitalisering är en nyckel för att öka produktiviteten

För att långsiktigt stärka Sveriges konkurrenskraft har regeringen tillsatt en produktivitetskommission, ledd av den före detta riksgäldsdirektören Hans Lindblad. Kommissionens uppdrag är att analysera faktorer som påverkar produktivitet och konkurrenskraft, för att ta fram konkreta förslag om hur produktiviteten kan öka.

Sedan 2007 har produktivitetstillväxten i det svenska näringslivet varit historiskt låg. Konjunkturinstitutet bedömer att detta i huvudsak förklaras av strukturella faktorer, som kvardröjande effekter av låga investeringar och långsam teknologisk utveckling.

Brett mandat att lämna förslag

Kommissionen har fått ett brett uppdrag och ett fritt mandat. ”Ett väldigt tydligt uppdrag är att ”lämna förslag för att höja produktivitetstillväxten i näringslivet och därigenom höja den ekonomiska tillväxten”, sade finansminister Elisabeth Svantesson (M) när den presenterades.

Nationalekonomen Petter Danielsson på Svenskt Näringsliv anser att det är viktigt att genomföra strukturreformer som uppmuntrar en snabbare produktivitetsutveckling inom näringslivet.

Vi gör i grunden samma analys som Konjunkturinstitutet, men det är viktigt att komma ihåg att vinsterna av digitalisering inte nödvändigtvis fångas upp av produktivitetsstatistiken, eftersom det är svårt att ta betalt för digitala tjänster, säger han.

Behov av strukturreformer

Petter Danielsson ser tecken på att perioden med lite långsammare teknikutveckling går mot sitt slut.

För det första verkar det vara mycket på gång inom AI, självkörande fordon och 5G bland annat. För det andra såg vi även en relativt hög produktivitetstillväxt i näringslivet under några år innan kraftigt stigande energi- och råvarupriser pressade ner produktiviteten igen förra året, förklarar han.

Sammantaget är han ”försiktigt optimistisk” på denna punkt men understryker behovet av strukturreformer som uppmuntrar företag att tänka nytt och investera.

Det krävs ständigt nya strukturreformer som skapar goda incitament för entreprenörer och innovatörer, förbättrar kompetensförsörjningen och ökar den ekonomiska effektiviteten. Och där kan man konstatera att Sverige det senaste decenniet tappat i reformtempo, säger Petter Danielsson.