Att delta och rösta på årsstämman

Tillgänglig på English Svenska

Kallelse till årsstämman

Kallelsen till årsstämman 2020 är publicerad och innehåller bland annat dagordningen och information om hur aktieägare ska gå till väga för att anmäla sig. Årsstämman hålls tisdagen den 31 mars 2020 kl 15.00 i Kistamässan, Arne Beurlings torg 5, Kista/Stockholm. Inpassering till årsstämman börjar kl 14.00.

Kallelse till Årsstämman

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 mars 2020, och
 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 25 mars 2020.

Anmälan kan göras:

 1. online, eller
 2. per telefon 08-402 90 54 vardagar kl 10.00-16.00 eller
 3. skriftligen till:
  Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  Årsstämman
  c/o Euroclear Sweden AB
  Box 191
  101 23 Stockholm

Vänligen uppge vid anmälan, namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Simultantolkning

Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas till engelska. De som vill ta del av tolkningstjänsten erbjuds hörlurar i möteslokalen.

Förtäring

Varken mat eller förfriskningar kommer att serveras.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt bli införd i aktieboken per onsdagen den 25 mars 2020 för att ha rätt att delta i årsstämman.

Behörighetshandlingar

Du kan delta i årsstämman antingen personligen eller genom ombud. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. Dokumenten får inte vara äldre än ett år om inte fullmakten uttryckligen anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 30 mars 2020.

Fullmaktsformulär

Biträden

I enlighet med den svenska aktiebolagslagen är det tillåtet att ta med högst två biträden till årsstämman. Biträdens närvaro måste anmälas i förväg till bolaget samtidigt med aktiägarens anmälan och inte senare än onsdagen den 25 mars 2020. Anmälda biträden kommer att stå med på inträdeskortet varför du måste registrera dig vid disken vid inpasseringen till årsstämman tillsammans med dina biträden. Anmäl också till personalen vid inpasseringen till årsstämman om ett biträde inte ska närvara på årsstämman.

Inträdeskort

Inträdeskort kommer att skickas till den postadress som är registrerad hos Euroclear Sweden AB. Kom ihåg att ta med ditt inträdeskort!

Röstdosor

Vid inpasseringen till årsstämman kommer det att finnas röstdosor som är personliga och förprogrammerade utifrån varje aktieägares aktieinnehav och antal röster. Denna information återfinns på ditt inträdeskort. Du lånar en röstdosa under årsstämman och återlämnar den på vägen ut från stämman.

Majoritetskrav och omröstning

Majoritetskrav

De flesta beslut på årsstämman fattas med enkel majoritet, vilket innebär att mer än hälften av de avgivna rösterna på stämman ska rösta för förslaget. Enligt aktiebolagslagen ställs dock högre krav på majoritet i vissa fall, s.k. kvalificerad majoritet. Till exempel gäller vid överlåtelse av aktier till anställda inom ramen för Ericssons långsiktiga rörliga ersättningsprogram att sådant beslut måste biträdas av minst 90 procent av de avgivna rösterna och av minst 90 procent av de vid stämman företrädda aktierna. Vidare gäller att beslut att ändra bolagsordningen måste godkännas med två tredjedelars majoritet.

Omröstning

De flesta ärenden avgörs genom acklamation. I vissa beslut används dock röstdosor för att underlätta omröstningsförfarandet.

Vid inpasseringen till årsstämman kommer det att finnas röstdosor som är personliga och förprogrammerade utifrån varje aktieägares aktieinnehav och antal röster. Denna information återfinns på ditt inträdeskort. Du lånar en röstdosa under årsstämman och återlämnar den på vägen ut från stämman.

Kistamässan

Information för besökare till Kistamässan

 

Information om hur dina personuppgifter behandlas