Skip navigation

Årsstämma 2021

Tillgänglig på English Svenska

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma 2021 ägde rum tisdagen den 30 mars 2021.

Med anledning av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman 2021 utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och aktieägare hade möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggjordes tisdagen den 30 mars 2021, så snart utfallet av poströstningen var slutligt sammanställt.

Bolaget arrangerade även ett digitalt event fredagen den 26 mars 2021, där aktieägare hade möjlighet att lyssna till ledande befattningshavare och ställa frågor. Information om Ericssons aktieägardialog 2021 finns här samt under rubriken Ericssons aktieägardialog 2021 nedan.

Årsstämma 2021

Tisdagen den 30 mars 2021

Pressmeddelande från årsstämman

Ericssons årsstämma 2021

Protokoll från årsstämman

Stämmoprotokoll

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4 (ej offentlig)

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 7.1

Bilaga 7.2

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 9.1

Bilaga 10

Bilaga 11

Kallelse till årsstämman

Kallelse

Läs pressmeddelandet Kallelse till årsstämma 2021 i Telefonaktiebolaget LM Ericsson här

Läs pressmeddelandet Inbjudan till “Ericssons aktieägardialog 2021” här

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 22 mars 2021, och
 • anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 29 mars 2021.

Poströstning

Aktieägare kan avge sin poströst:

 1. elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats. 

  Sådana elektroniska röster måste avges senast måndagen den 29 mars 2021.

  Notera att detta endast är möjligt för fysiska personer.
 1. genom att ett särskilt poströstningsformulär. Poströstningsformuläret finns tillgängligt här.

  Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas:
  (i) med post till Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
  (ii) med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.

  Ifyllt formulär måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 29 mars 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret

För mer information om att rösta vid årsstämman se Att delta och rösta på årsstämman

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag

Styrelsens fullständiga förslag finns i kallelsen.

Styrelsens motiverade yttrande enligt aktiebolagslagen 19 kap 22 §

Revisors yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Valberedningens förslag

Bilaga 1 till valberedningens förslag

Bilaga 2 till valberedningens förslag 

Aktieägares rätt att få upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar innan årsstämman dvs. senast lördagen den 20 mars 2021. Begäran ska skickas med post till Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Styrelsens sekretariat, 164 83 Stockholm eller med e-post till boardsecretariat@ericsson.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.ericsson.com och på bolagets huvudkontor, Torshamnsgatan 21, 164 83 Stockholm, senast torsdagen den 25 mars 2021. Upplysningarna skickas också till de aktieägare som har begärt det och uppgett sin adress.

Ericssons aktieägardialog 2021

Vi välkomnar aktieägare till ett digitalt event fredagen den 26 mars 2021. Eventet kommer att innehålla tal från bolagsrepresentanter, däribland styrelseordförande Ronnie Leten och koncernchef och VD Börje Ekholm. Det kommer även att finnas tillfälle för aktieägare att ställa frågor. Merparten av eventet kommer att vara på svenska med möjlighet till simultanöversättning till både engelska och svenska.

 

Länkar till mer information

Att delta och rösta på årsstämman
Information för dig

 

Information om hur dina personuppgifter behandlas