Skip navigation

Årsstämma 2022

Tillgänglig på English Svenska

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma ägde rum tisdagen den 29 mars 2022 kl. 15:00.

Med anledning av covid-19 genomfördes årsstämman 2022 utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och stämman hölls genom elektronisk uppkoppling med deltagande online, i enlighet med lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare hade även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Aktieägare som inte önskade rösta eller ställa frågor online och andra som ville följa förhandlingarna kunde följa årsstämman via Lumi Globals webbplats.

Årsstämma 2022

Tisdagen den 29 mars 2022

Pressmeddelande från årsstämman

Ericssons årsstämma 2022

Anföranden från årsstämman

Resultat från omröstning vid årsstämman

Resultat från omröstning

Protokoll från årsstämman

Stämmoprotokoll

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3 (ej offentlig)

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 6.1

Bilaga 6.2

Bilaga 7

Bilaga 8

Kallelse till årsstämman

Kallelse
Läs pressmeddelandet här

Registrering och anmälan

Deltagande online

Den som önskar delta i årsstämman online ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 21 mars 2022, och
 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 23 mars 2022, på något av följande sätt: 
  • per telefon 08-402 90 54 vardagar mellan kl. 10:00-16:00,
  • per post till Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
  • via Euroclear Swedens webbplats.

För mer information om hur du deltar i årstämman online se Att delta och rösta på årsstämman.

Fullmaktsformulär

Poströstning

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 21 mars 2022, och
 • anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 23 mars 2022.

Aktieägare kan avge sin poströst:

 1. elektroniskt, genom verifiering med BankID via Euroclear Swedens webbplats.

  Sådana elektroniska röster måste avges senast onsdagen den 23 mars 2022.

 2. genom ett särskilt poströstningsformulär. Poströstningsformuläret finns tillgängligt här.

  Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas:
  (i) med post till Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
  (ii) med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.

  Ifyllt formulär måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 23 mars 2022.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och här. För mer information om hur du deltar i årsstämman genom poströstning se Att delta och rösta på årsstämman.

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag

Styrelsens fullständiga förslag finns i kallelsen.
Styrelsens motiverade yttrande enligt aktiebolagslagen 19 kap 22 §
Revisors yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Valberedningens förslag
Bilaga 1 till valberedningens förslag
Bilaga 2 till valberedningens förslag

Aktieägares rätt att få upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dess dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag. Aktieägare som deltar online kan ställa frågor under årsstämman via telefon.