Skip navigation

Att delta och rösta på årsstämman

Tillgänglig på English Svenska

Kallelse till årsstämman

Kallelsen till årsstämman 2022 är publicerad och innehåller bland annat dagordningen och information om hur aktieägare ska gå till väga för att delta och rösta.

Med anledning av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman 2022 ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att stämman ska hållas genom elektronisk uppkoppling med deltagande online, i enlighet med lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som förväntas träda i kraft den 1 mars 2022. Aktieägare har även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Kallelse till Årsstämman

Registrering och anmälan

Deltagande online

Den som önskar delta i årsstämman online ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 21 mars 2022, och
 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 23 mars 2022, på något av följande sätt:
  • per telefon 08-402 90 54 vardagar mellan kl. 10:00-16:00,
  • per post till Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
  • via Euroclear Swedens webbplats.

Vid anmälan, vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, address, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. För att Euroclear Sweden AB ska kunna distribuera inloggningsuppgifter i tid ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren skickas till bolaget i förväg, under ovanstående adress, för mottagande senast fredagen den 25 mars 2022. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) bifogas.

Fullmaktsformulär

Individuella inloggningsuppgifter och ytterligare instruktioner för deltagande online kommer att skickas till aktieägare och ombud som anmält sig för deltagande online. De individuella inloggningsuppgifterna kommer att skickas ut löpande till aktieägare, allt eftersom aktieägare anmäler sig, till den postadress som finns angiven i aktieboken. De individuella inloggningsuppgifterna kommer att skickas ut löpande till ombud, så snart en giltig fullmakt har mottagits och godkänts av bolaget, till den adress för ombudet som uppgivits i anmälan. Aktieägare kan – genom att anmäla sig via Euroclear Swedens webbplats, identifiera sig med BankID samt uppge sin e-postadress – välja att istället få uppgifterna via e-post.

På stämmodagen kan inloggning ske tidigast kl. 14:30 och måste ha skett senast kl. 15:00. Efter kl. 15:00 kan inloggning för deltagande online inte ske. Deltagande online administreras av Euroclear Sweden AB och dess underleverantör Lumi Global. För att delta i årsstämman online ska deltagaren på stämmodagen gå in på Lumi Globals webbplats och ange det unika användarnamn och lösenord som skickats ut till anmälda deltagare.

För den som deltar online gäller följande regler (som deltagaren accepterar genom att välja att delta online).

 • Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under årsstämman via telefon.
 • För att kunna delta och rösta online krävs en stabil nätverksförbindelse under årsstämmans hela förlopp, vilket är aktieägarens eller ombudets eget ansvar. Deltagande online kan ske via dator, smartphone eller annan internetansluten enhet.
 • Ericsson har noggrant förberett för att möjliggöra deltagande och röstning online. Det kan ändå inte uteslutas att någon teknisk komplikation medför att funktionen brister. Det är därför viktigt att observera att den som vill vara helt säker på att kunna rösta bör välja att poströsta.
 • En aktieägare som anmält sig för deltagande i årsstämman online har möjlighet att även rösta per post enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan och ändå delta i årsstämman online, exempelvis för att kunna ställa frågor.

Poströstning

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 21 mars 2022, och
 • anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 23 mars 2022.

Aktieägare kan avge sin poströst:

 1. elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Swedens webplats.

  Sådana elektroniska röster måste avges senast onsdagen den 23 mars 2022.

 2. genom ett särskilt poströstningsformulär. Poströstningsformuläret finns tillgängligt här.

  Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas:
  (i) med post till Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
  (ii) med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.

  Ifyllt formulär måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 23 mars 2022.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och här.

Om aktieägare poströstar genom ombud, ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) bifogas. 

Fullmaktsformulär

En aktieägare som poströstat har även möjlighet att delta online, förutsatt att anmälan har gjorts enligt anvisningarna under rubriken Deltagande online ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 21 mars 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 23 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägares rätt att få upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dess dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Aktieägare som deltar online kan ställa frågor under årsstämman via telefon. 

Majoritetskrav

De flesta beslut på årsstämman fattas med enkel majoritet, vilket innebär att mer än hälften av de avgivna rösterna på stämman ska rösta för förslaget. Enligt aktiebolagslagen ställs dock högre krav på majoritet i vissa fall, s.k. kvalificerad majoritet. Till exempel gäller vid överlåtelse av aktier till anställda inom ramen för Ericssons långsiktiga rörliga ersättningsprogram att sådant beslut måste biträdas av minst 90 procent av de avgivna rösterna och av minst 90 procent av de vid stämman företrädda aktierna. Vidare gäller att beslut att ändra bolagsordningen måste godkännas med två tredjedelars majoritet.

 

Information om hur dina personuppgifter behandlas