Skip navigation

Årsstämma 2024

Tillgänglig på English Svenska

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma ägde rum onsdagen den 3 april 2024 kl 13.00 i Bolagets lokaler, "Open Box", Grönlandsgatan 8, Kista/Stockholm.

Styrelsen har beslutat att tillåta att aktieägarna utövar sin rösträtt via post före årsstämman i enlighet med bestämmelserna i Bolagets bolagsordning.

Årsstämma 3 april 2024

Prerssmeddelande från årsstämman

Ericssons årsstämma 2024

Videoinspelning från årsstämman

Protokoll från årsstämman

Stämmoprotokoll

Bilaga 1 (ej offentlig)

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 7.1

Bilaga 7.2

Bilaga 8

Bilaga 8.1

Bilaga 9

Bilaga 9.1

Bilaga 10

Kallelse till årsstämman

Kallelse

Läs pressmeddelandet här

Registrering och anmälan

Fysiskt deltagande

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 22 mars 2024; och
 • anmäla sig till Bolaget senast tisdagen den 26 mars 2024

Vid anmälan, vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

För mer information om hur du deltar på årsstämman, se Att delta och rösta på årsstämman.

Poströstning

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 22 mars 2024, och
 • anmäla sig senast tisdagen den 26 mars 2024, genom att avge poströsten i enlighet med anvisningarna nedan så att poströstningsformuläret är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare kan avge sin poströst:

 1. elektroniskt genom verifiering med BankID här.

  Sådana elektroniska röster måste avges senast tisdagen den 26 mars 2024. Notera att detta endast är möjligt för fysiska personer. Aktieägare som har poströstat elektroniskt kan även återkalla sin poströst på Euroclear Sweden ABs webbplats.
 1. genom ett särskilt poströstningsformulär. Poströstningsformuläret finns tillgängligt här.

  Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas:

  (i) med post till Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
  (ii) med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.

  Ifyllt formulär måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 26 mars 2024.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och här. För mer information om hur du deltar i årsstämman genom poströstning se Att delta och rösta på årsstämman.

Fullmaktsformulär 

Styrelsens förslag

Styrelsens fullständiga förslag finns i kallelsen.

Styrelsens motiverande yttrande enligt aktiebolagslagen 19 kap 22 §

Revisors yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Valberedningens förslag

Bilaga 1 till valberedningens förslag

Bilaga 2 till valberedningens förslag

Aktieägares rätt att få upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dess dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.