Skip navigation

Att delta och rösta på årsstämman

Tillgänglig på English Svenska

Kallelse till årsstämman

Kallelsen till årsstämman 2024 är publicerad och innehåller bland annat dagordningen och information om hur aktieägare ska gå till väga för att delta och rösta.

Årsstämman ägde rum onsdagen den 3 april 2024 kl 13.00 i Bolagets lokaler, "Open Box", Grönlandsgatan 8, Kista/Stockholm. Inpassering till årsstämman börjar kl 12.00. Aktieägare har även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före årsstämman.

Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas till engelska.

Kallelse till Årsstämman

Registrering och anmälan

Fysiskt deltagande

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 22 mars 2024; och
 • anmäla sig till Bolaget senast tisdagen den 26 mars 2024

Vid anmälan, vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, address, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska tillse att en skriftlig och daterad fullmakt signerad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Till en fullmakt utfärdad av en juridisk person ska bifogas registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling). För att underlätta registreringen på årsstämman, ska fullmakten, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling skickas till Bolaget i samband med anmälan till årsstämman. 

Fullmaktsformulär

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 22 mars 2024; och
 • anmäla sig senast tisdagen den 26 mars 2024, genom att avge poströsten i enlighet med anvisningarna nedan så att  poströstningsformuläret är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare kan avge sin poströst:

 1. elektroniskt genom verifiering med BankID på Euroclear Sweden AB:s webbplats.

  Sådana elektroniska röster måste avges senast tisdagen den 26 mars 2024. Notera att detta endast är möjligt för fysiska personer. Aktieägare som har avgett elektronisk poströst kan återta poströsten via Euroclear Sweden AB:s webbplats eller 

 2. genom ett särskilt poströstningsformulär. Poströstningsformuläret finns tillgängligt här.

  Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas:
  (i) med post till Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
  (ii) med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.

  Ifyllt formulär måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 26 mars 2024.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och här.

Om aktieägare poströstar genom ombud, ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) bifogas.

Fullmaktsformulär

En aktieägare som har poströstat kan även delta i stämmolokalen, förutsatt att anmälan har skett i enlighet med instruktionerna ovan under rubriken Registrering och anmälan - Fysiskt deltagande.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av Bolagets aktiebok per fredagen den 22 mars 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 26 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Rätt att få upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Majoritetskrav

De flesta beslut på årsstämman fattas med enkel majoritet, vilket innebär att mer än hälften av de avgivna rösterna på stämman ska rösta för förslaget. Enligt aktiebolagslagen ställs dock högre krav på majoritet i vissa fall, s.k. kvalificerad majoritet. Till exempel gäller vid överlåtelse av aktier till anställda inom ramen för Ericssons långsiktiga rörliga ersättningsprogram att sådant beslut måste biträdas av minst 90 procent av de avgivna rösterna och av minst 90 procent av de vid stämman företrädda aktierna. Vidare gäller att beslut att ändra bolagsordningen måste godkännas med två tredjedelars majoritet.

 

 

 

Information om hur dina personuppgifter behandlas