Skip navigation

Information för dig

Tillgänglig på English Svenska

Årsredovisning

I början av mars varje år publicerar Ericsson sin årsredovisning. Du kan ladda ner Årsredovisningen här eller beställa en tryckt version.

Ersättningsrapport

Ericsson ger årligen ut en ersättningsrapport som innehåller information om hur riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare har tillämpats under året, information om den totala ersättningen till Ericssons vd och koncernchef och till de två vice verkställande direktörerna, samt en sammanfattning av bolagets rörliga ersättning till koncernledningen. Rapporten är inkluderad som en separat del i årsredovisningen och finns tillgänglig här. Den ingår också i den tryckta årsredovisningen.

Bolagsstyrningsrapport

Ericsson ger årligen ut en bolagsstyrningsrapport som innehåller information om hur Ericsson styrs genom olika bolagsorgan och hur ansvar fördelas mellan bolagsorganen. Bolagsstyrningsrapporten är inkluderad som en separat del i årsredovisningen och finns tillgänglig här. Den ingår också i den tryckta årsredovisningen.

 

 

 

Information om hur dina personuppgifter behandlas