I detta avsnitt

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Årsstämma 2014

Årsstämma 2013

Årsstämma 2012

Årsstämma 2011

Årsstämma 2010

Årsstämma 2009

Årsstämma 2009

Tillgänglig på English Svenska
Årsstämman ägde rum i Ericsson Globe, Annexet, Globentorget, Stockholm, onsdagen den 22 april 2009, kl 15:00.

Styrelsens förslag

Punkt 10 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Punkt 11 Inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan för högre chefer samt, under respektive plan, överlåtelse av egna aktier, riktad kontantemission och bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärvserbjudande

Broschyr LTV 2009 i korthet

Punkt 12 Överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om Globalt Aktieincitamentsprogram 2001, Långsiktig Incitamentsplan 2005 och 2006 samt Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2007 och 2008

Punkt 13 Ändring av bolagsordningen (§13) avseende kallelse till bolagsstämma

Valberedningens förslag

Punkt 9 Valberedningens förslag

Punkt 9b Styrelsearvode i form av syntetiska aktier

Punkt 9c Information om föreslagna styrelseledamöter

Punkt 9d Procedur för att utse ledamöter i valberedningen

Protokoll fört vid årsstämma 2009

Protokoll

Bilaga 1, Röstlängden (publiceras ej)

Bilaga 2, Valberedningens förslag och information

Bilaga 3, Årsstämmans dagordning

Bilaga 4.1, Årsredovisningen

Bilaga 4.2, Revisors yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer till ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Bilaga 5, Guidelines Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bilaga 6, Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2009

Bilaga 7, Överlåtelse av egna aktier för Långsiktigt rörligt ersättningsprogram

Bilaga 8, Beslut om ändring av bolagsordningen (§13) avseende kallelse till bolagsstämma