İnsan hakları; millet, ikamet yeri, cinsiyet, ulusal veya etnik köken, renk, din, dil veya başka herhangi bir statü gözetmeksizin tüm insanların sahip olduğu haklardır. Ayrım gözetmeksizin hepimiz, insan haklarımıza eşit derecede sahibiz.

Tüm şirketler, hükûmetlerin insan haklarını koruma kabiliyeti veya istekliliği ne olursa olsun değer zincirleri genelinde insan haklarına saygı gösterme sorumluluğuna sahiptir.

İnsan haklarına saygı göstermenin kurumsal sorumluluğu, şirketlerin başkalarının insan haklarını ihlal etmekten kaçınmaları ve bulundukları olumsuz insan hakları etkilerini ele almaları gerektiği anlamına gelir. Yalnızca yerel mevzuata bağlı kalmak veya hayır kurumuna bağış yapmak yeterli değildir. Bir Ericsson Tedarikçisi olarak insan haklarına karşı saygılı olma sorumluluğunu yerine getirmek için yerleşik etkili yönetim sistemlerine ve kontrollerine sahip olmanız gerekir. Bu, insan haklarını kapsayan ve riskleri tanımlamayı, bu riskleri hafifleten eylemleri uygulamayı, bu tür eylemlerin etkinliğini izlemeyi ve alt tedarikçilerin aynı gerekliliklere uymalarını sağlamayı amaçlayan politikaları, prosedürleri ve süreçleri içerir.

Şikayetlerin erkenden ele alınmasını ve doğrudan düzeltilmesini mümkün kılmak amacıyla bir Ericsson tedarikçisi olarak siz de faaliyetlerinizden etkilenebilecek bireyler ve topluluklar için etkili şikayet mekanizmaları oluşturmak veya bunlara katılmak zorundasınız.

Sorular

 • Şirketinizin gerçek ve potansiyel insan hakları etkilerini analiz ettiniz mi?
 • Bu tür etkileri ele almak, hafifletmek ve önlemek için hangi somut eylemleri gerçekleştirdiniz?
 • Şirketinizin olumsuz insan hakları etkileri ile ilgili şikayetleri ele alabileceği ve etkilenen hissedarlara çözüm sağlayabileceği bir yolu var mı?
 • Şirketiniz, insan haklarına saygı göstermenizi engelleyen yerel mevzuat veya iş uygulamaları gibi engelleri değerlendiriyor mu?
 • Şirketinizin, tedarikçilerinizin ve alt tedarikçilerinizin insan hakları konusunda aynı standartlara uymasını sağlayacak bir süreci var mı?

Kurallar’daki İnsan ve İşçi hakları gereklilikleri

Ericsson İş Ortakları için Davranış Kuralları İnsan ve İş Hakları bölümü, dokuz alandan oluşmaktadır. Şimdi her birini ve uygulamada bir Tedarikçi olarak sizin için gerekli olanları inceleyeceğiz.
Field operations working in the north

Adil İstihdam Koşulları

Adil istihdam koşulları, diğer iş haklarına saygı gösterilmesini ve çalışanların haklarının farkında olmalarını sağlamak adına çok önemli bir temel oluşturur.

Bir Tedarikçi olarak emin olmanız gereken önemli noktalardan bazıları şunlardır:

 • Çalışanlar, istihdam koşulları hakkında bilgilendirilmeli ve bu koşulları anlamalıdır. Çalışanlar ayrıca bu bilgilere, kendileri için anlaşılabilir bir dilde istihdamın temel şart ve koşullarını özetleyen yazılı bir sözleşme şeklinde erişebilmelidir.
 • Ödeme ve şartlar adil ve makul olmalı ve en azından geçerli yasalara veya endüstri standartlarla (hangisi daha yüksekse) uyumlu olmalıdır.
 • Çalışma saatleri, yürürlükteki yasalara uyumlu olmalıdır. Haftalık normal çalışma süresi 48 saati geçemez. Yasal olarak izin verilmediği veya toplu iş sözleşmeleri gibi yasal yollarla kabul edilmediği sürece, normal çalışma haftası ötesinde çalışılan saatler gönüllü olacaktır. Bu tür durumlar haricinde haftalık çalışma süresi 60 saati geçemez.
 • İstisnai durumlar dışında, çalışanlara her yedi günlük periyotta en az bir tam gün (24 saat) izin verilmelidir.
 • Ücret kesintisinin disiplin cezası olarak uygulanmasına izin verilmez.
 • Fiziksel ceza, fiziksel veya sözlü taciz, zorbalık ya da diğer yasa dışı taciz ve tehdit veya diğer gözdağı biçimleri yasaktır.
Highway

Örgütlenme Özgürlüğü

Sendika kurma özgürlüğü ve işçilerin temsili bir kuruluş aracılığıyla toplu sözleşme yapma yetisi önemli haklardır. Ancak aynı zamanda haklara da imkân tanımaktadır. Bu, bu haklara saygılı olmanın birçok durumda diğer iş haklarının yerine getirilmesine yol açabileceği anlamına gelmektedir.

Ericsson'un bir Tedarikçisi olarak tüm işçilerin sendikalara ya da benzer dış temsilciliklere katılmaları ve toplu sözleşme yapmaları için yeterince özgür olduklarından emin olmanız gerekir.

Bazı ülkelerde bağımsız sendikalar kanunen yasaklanmıştır. Bu ülkelerde bile alternatif işçi temsil biçimlerine izin vermek yine de mümkündür. Temsilcilerini seçenin işçilerin kendileri olması gerektiğini unutmamak önemlidir.

Man talking on the phone

İfade Özgürlüğü ve Özel Hayatın Gizliliği

İfade özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği, Ericsson'un göze çarpan insan hakları risklerinden ikisidir. Tedarikçilerimizin bu hakların önemini eşit olarak vurgulamasını bekliyoruz.

Ericsson'un bir Tedarikçisi olarak çalışanların, müşterilerin veya diğer hissedarların kişisel verilerini toplarken, işlerken ya da saklarken insanların gizlilik ve anonim olma hakkına saygı göstermelisiniz.

Children looking at screen

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi

Yasal asgari istihdam yaşının altındaki hiç kimse istihdam edilemez.

Asgari yaş, zorunlu eğitimin tamamlanma yaşıdır veya 15'ten az olmamalıdır.

Bununla birlikte 18 yaşın altındaki bir kişi çocuk olarak kabul edilir. 15-18 yaş arasındaki çocukların çalışmasına izin verilmesi durumunda çocuklar hiçbir koşulda, kişisel gelişimlerine aykırı ya da herhangi bir şekilde tehlikeli olabilecek bir işi yapmak üzere istihdam edilemezler. Kişisel gelişime; çocuğun sağlığı veya fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ya da sosyal gelişimi dahildir.

Bir Tedarikçi olarak çırak programı katılımcılarının ve öğrenci çalışanların uygun şekilde yönetilmesini sağlamalısınız.

Men playing a game

Zorla Çalıştırılmanın Önlenmesi

Zorla, bağlı veya zoraki çalışma dahil olmak üzere modern kölelik durumu ve insan kaçakçılığı kesinlikle yasaktır.

Modern kölelik, örneğin çalışanların işten ayrılmalarını önlemek, kimlik belgelerini saklamak veya depozito olarak elde tutmak, işe alım ücreti talep etmek ya da çalışanları şirket sponsorluğunda eğitim alması nedeniyle makul olmayan bir süre boyunca farklı bir işveren için çalışmaya zorlamak gibi birçok form alabilir.

People outside Ericsson HQ

Ayrımcılığın Önlenmesi

Ericsson'da hiçbir ayrımcılık biçimini kabul etmiyoruz. Bir Tedarikçi olarak tüm çalışanların saygılı ve dürüst bir tutumla muamele görmesini sağlamalısınız.

Irk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, medeni durum, gebelik, ebeveynlik durumu, din, siyasi görüş, milliyet, etnik köken, sosyal köken, sosyal statü, yerlilik durumu, engellilik, yaş, sendika üyeliği veya çalışan temsiliyeti ve yürürlükteki yasalar tarafından korunan diğer herhangi bir kişisel özelliğe dayalı olarak uygulanan taraflılık ve ön yargı temelindeki tüm ayrımcılık türleri yasaktır.

Tower in landscape

Arazi Hakları

Toplulukların arazi haklarının etkilenebildiği durumlarda, tedarikçiler yerel topluluklarla uygun diyaloglar kurmalı, istişareler sağlamalıdır ve etkilenen paydaşlar bilgilendirilmelidir.

Bu gereklilik, bir şirketin iş operasyonları nedeniyle yerel topluluklar ve/veya etnik topluluklar, köyler ve/veya çiftlik toprakları gibi birey topraklarını etkilediğinde, haksız yere toprak elde etme olarak adlandırılır. Çalışma için hükûmet izni alınmış olsa bile topluluk katılımı her zaman gerçekleştirilmelidir

Topluluk katılımı kapsayıcı, adil, kültürel açıdan uygun, cinsiyetlere karşı hassas ve haklara uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Open-pit mining area

Sorumlu Ham Madde Tedariki

Ham madde kaynakları genellikle yüksek riskli ve çatışmadan etkilenen bölgelerde bulunur. Bu nedenle, Tedarikçi olarak özel durum tespiti önlemleri uygulanmalıdır.

Özel durum tespiti, OECD Özel Durum Tespiti Kılavuzu'nun ilgili bölümleriyle tutarlı olmalı ve bu da çatışmadan etkilenen ve yüksek riskli alanlardan gelen tüm mineral ve metallerin bu gereklilikle uyumlu olduğu anlamına gelir.

Bu gerekliliğin nasıl yerine getirileceğine dair daha ayrıntılı rehberlik için Ericsson, Çatışma Alanındaki Mineraller Sorumlu Kaynak Kullanımı konusunda ayrı bir eğitim sunmaktadır.

Active surgery

Sorumlu AI (Yapay Zeka)

Yapay Zeka; makine öğrenimi, otonom ve akıllı sistemler (hepsi birlikte "AI") sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunma potansiyeline sahiptir ve işimizin önemli bir parçasıdır. Ancak AI'ın insan haklarını olumsuz yönde etkilemediğinden emin olmak çok önemlidir.

Ericsson adına veya Ericsson ile birlikte AI geliştiren tedarikçiler, teknolojinin güvenilir olmasını ve insan hakları üzerindeki olası olumsuz etkileri ele alan küresel kabul görmüş etik standartlara uygun olarak geliştirilmesini sağlamalıdır. Örneğin, AB Güvenilir Yapay Zeka Etik Yönergeleri.

Sorular

Bir sonraki bölüme geçmeden önce lütfen şu ana kadar ele alınan konuları düşünmek için bir dakikanızı ayırın.  Gerekirse her şeyi anladığınızdan emin olmak için geri dönün. Soruları, maddelerin kapsamlı bir listesi değil de seçilmiş örnekler içeren bir kılavuz olarak görmelisiniz.

 • Şirketinizin yerel ve uluslararası çalışma standartlarına sürekli uyum sağlayabileceği bir süreci var mı?
 • Şirketinizin çalışanlarının, bağımsız sendikalara katılma ya da katılmama ve toplu sözleşme yapma özgürlüğü var mı?
 • Şirketiniz, göçmen veya mevsimlik işçilerin istihdam edilmesi, iş gücü aracılarının kullanımı, zayıf iş gücü uygulamalarına olanak tanıyan ulusal mevzuat gibi modern kölelik risklerini analiz ediyor mu?
 • Şirketiniz, çalışanlarınıza yazılı bir sözleşme de dahil olmak üzere istihdam koşulları hakkında net bilgi veriyor mu?
 • Şirketiniz ortalama çalışma saatlerini takip edip çalışanların yasal gereklilikleri aşmamasını sağlıyor mu?
 • Şirketinizin, 18 yaş altındaki işçileri istihdam etmediğinizden emin olmak için belirli bir süreci var mı?
 • Şirketiniz iş yerinde her türlü ayrımcılığı engelliyor mu?
 • Ham madde içeren malzemeleri/bileşenleri tedarik etme ve/veya kullanma durumunda şirketinizin, bu tür ham maddelerin nereden geldiğini takip edecek ve sorumlu bir şekilde tedarik edilmesini sağlayacak süreçleri var mı?
 • Şirketinizin, olayların ileride tekrarlanmasını önlemek ve düzeltmek için olayları ve kazaları tanımlayacak, belgeleyecek ve takip edecek prosedürleri var mı?