• Increase text size
  • Decrease text size
  • Email
  • Bookmark

Finansiella begrepp

Avkastning på eget kapital
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i procent av genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare (baserat på beloppen vid årets början och slut).
Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital (baserat på beloppen vid årets början och slut).
Betalningsberedskap
Kassa och likvida medel samt kortfristiga placeringar minus upptagna kortfristiga lån plus långfristiga outnyttjade kreditlöften. Betalningsberedskap anges även i procent av nettoomsättningen.
CAGR
(Compound annual growth rate) Beskriver den årliga tillväxttakten över en viss tidsperiod.
Genomsnittlig kredittid
Kundfordringsbalans vid kvartalets slut dividerad med nettoomsättning i kvartalet multiplicerat med 90 dagar. Om kundfordringsbalansen är högre än kvartalets nettoomsättning divideras resterande belopp med nettoomsättning i föregående kvartal multiplicerat med 90 dagar. Totala genomsnittliga kredittiden blir i det senare fallet summan av 90 dagar från det senaste kvartalet plus kreditdagarna från det föregående kvartalet.
Kontant utdelning per aktie
Utbetald utdelning dividerad med genomsnittligt antal utestående aktier, före utspädning.
EBITDA-marginal
Vinst före utgiftsräntor, skatt samt av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättningen.
Eget kapital per aktie (SEK)
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal utestående aktier, före utspädning, vid periodens slut.
Kreditdagar, leverantörer
Det genomsnittliga beloppet av leverantörsskulder (baserade på beloppen vid årets början och årets slut) dividerat med kostnader för sålda varor för året och multiplicerat med 360 dagar.
Kassagenerering
Kassaflöde från rörelsen dividerat med summan av årets resultat och justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm, uttryckt i procent.
Nettokassa
Kassa och likvida medel samt kortfristiga placeringar minus räntebärande skulder och avsättningar för ersättning efter avslutad anställning.
Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital.
Lageromsättningshastighet
Kostnader för sålda varor dividerat med genomsnittligt lager.
Omsättningshastighet i kundfordringar
Nettoomsättning dividerad med genomsnittliga kundfordringar.
Rörelsekapital
Kortfristiga tillgångar minus kortfristiga icke räntebärande avsättningar och skulder.
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Sysselsatt kapital
Balansomslutning minus icke räntebärande skulder och avsättningar.
Vinst per aktie
Vinst per aktie före utspädning; årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med vägt medelantal utestående aktier under perioden.
Vinst per aktie efter utspädning; vägt medelantal utestående aktier justeras för effekter av potentiella aktier.
Value at Risk (VaR)
En statistisk metod för att beräkna den maximala potentiella förlust som kan uppkomma med en given konfidensgrad under en given tidshorisont.