Verkställande direktör/koncernchef och koncernens ledningsgrupp

Styrelsen utser verkställande direktör, koncernchef och vice verkställande direktörer. Den verkställande direktören och koncernchefen ansvarar tillsammans med koncernens ledningsgrupp för den dagliga verksamheten. Utöver den verkställande direktören och koncernchefen består koncernens ledningsgrupp av koncernfunktionscheferna och cheferna för affärsenheterna.

Koncernens ledningsgrupp har till uppgift att:

 • Fastställa en långsiktig vision, en stark företagskultur samt strategier och policies för koncernen, utifrån de mål som fastställs av styrelsen.
 • Fastställa mål för de operativa enheterna, allokera resurser och följa upp enheternas resultat.
 • Uppnå operational excellence och globala synergieffekter med hjälp av en effektiv organisation inom koncernen.

Ersättning till koncernens ledningsgrupp

Riktlinjer om ersättning och övriga anställningsvillkor för Ericssons ledande befattningshavare godkändes av bolagsstämman 2009. Mer information om ersättningar, inklusive fast och rörlig ersättning, finns i Rapport om ersättningar och Noter till koncernens bokslut – Not K29, ”Information angående styrelseledamöter, ledande befattningshavare och anställda” i årsredovisningen.

Ericsson Group Management System

Koncernchefen och koncernfunktionscheferna har infört ett ledningssystem för att se till att verksamheten leds:

 • på ett sätt som gör att de viktigaste intressenternas (dvs kunders, aktieägares och medarbetares) mål uppfylls,
 • inom fastställda risknivåer och med tillförlitlig intern kontroll, och
 • på ett sätt som säkrar efterlevnad av gällande lagstiftning, noteringskrav och bolagsstyrningskoder samt uppfyllande av bolagets samhällsansvar.

Ericsson är ISO 9001- och ISO 14001-certifierat. Ledningssystemet utgör en viktig grund och systemet utvärderas och förbättras kontinuerligt i enlighet med ISO-kraven.

ERICSSON GROUP MANAGEMENT SYSTEM

ERICSSON GROUP MANAGEMENT SYSTEM

KLICKA HÄR FÖR STÖRRE BILD

Ericsson Group Management System består av följande tre delar:

 • Ledning och kontroll, dvs företagskultur, mål- och strategiformulering och styrande dokument, såsom policies och direktiv på koncernnivå.
 • Operativa processer och IT-verktyg som stöder operational excellence och gör det möjligt att dra nytta av Ericssons skalfördelar.
 • Organisation och resurser.

Riskhantering är en integrerad del i Ericsson Group Management System.

Ledning och kontroll

Ericsson använder balanserade styrkort som hjälpmedel för att omsätta strategiska mål i ett antal resultatindikatorer för de operativa enheterna. Detta sker framför allt för att mäta marknaders och kunders resultat, konkurrensposition, intern effektivitet, finansiella resultat och medarbetarnas tillfredsställelse och inflytande. Med utgångspunkt i det årliga strategiska arbetet uppdateras styrkorten genom att mål för det kommande året sätts upp för varje enhet och kommuniceras genom hela organisationen. De balanserade styrkorten används även som ett ledningsverktyg för att anpassa de operativa enheternas och medarbetarnas mål till bolagets mål och för att följa upp måluppfyllnad och bevaka identifierade risker.

ERICSSONS GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

ERICSSON GROUP MANAGEMENT SYSTEM

KLICKA HÄR FÖR STÖRRE BILD

Det är sedan länge känt att företagskulturen spelar stor roll för hur människor agerar – inte bara när det gäller att följa regler, utan även när det gäller att informera, fatta beslut, arbeta effektivt och nå uppsatta mål. Respekt, professionalism och uthållighet är de värderingar som ligger till grund för Ericssonkulturen och som vägleder oss i vårt dagliga arbete, i vårt sätt att möta andra människor och bedriva vår verksamhet. En av bolagsledningens viktigaste uppgifter är därför att informera om och utveckla Ericssonkulturen i sin ledning av koncernen.

Koncernomfattande policies och direktiv styr organisationens verksamhet. Dessa omfattar viktiga frågor som en kod för affärsetik, policies för roller och ansvar, ansvars- och arbetsfördelning, investeringar, förvaltning av immateriella tillgångar, finansiell rapportering, miljöfrågor och riskhantering.

Operativa processer och IT-verktyg

Som ledande leverantör försöker Ericsson tillvarata de konkurrensfördelar som storleken av verksamheten ger och har därför infört gemensamma processer och IT-verktyg för alla operativa enheter. Genom att styra och hela tiden förbättra dessa processer och IT-verktyg sänker Ericsson kostnaderna med hjälp av standardiserade interna kontroller och resultatindikatorer.

Organisation och resurser

Ericsson har två dimensioner:

 • Juridiska personer: över 200 företag i över 100 länder. Varje företag har en styrelse som i många fall innefattar lokala arbetstagarledamöter som inte är anställda av Ericsson. Ericsson bedriver också verksamhet i två joint ventures.
 • Operativa enheter: affärsenheter (4) och marknadsenheter (23).

Utöver detta samordnar koncernfunktionerna Ericssons strategier, verksamhet och resursfördelning. Inom koncernfunktionerna utformas också de direktiv, processer och strukturer som krävs för en effektiv styrning av koncernen.

Mer information om Ericssons organisation finns i kapitlet Bolagsinformation i årsredovisningen.

Riskhantering

Risker indelas grovt i två grupper: operativa risker och finansiella risker. Ericssons ramverk för riskhantering tillämpas globalt på all affärsverksamhet och alla risktyper, och bygger på följande principer:

 • Riskhanteringen är en integrerad del av Ericsson Group Management System.
 • Varje operativ enhet har ansvar för att hantera sina risker i enlighet med policies, direktiv och processverktyg. Beslut ska fattas eller hänskjutas till högre nivå enligt en noggrant fastställd beslutsordning. Finansiella risker samordnas via koncernfunktionen Finance.
 • Risker hanteras i strategiprocessen, i samband med årlig planering och målformulering och i den löpande verksamheten i samband med olika transaktioner (offerter/kontrakt, förvärv, investeringar och produktutvecklingsprojekt). I processerna används olika kontroller, t ex beslutspunkter med krav på godkännande.

En central säkerhetsenhet samordnar hanteringen av vissa risker, t ex avbrott i verksamheten, informationssäkerhet/IT och fysisk säkerhet. Ett krishanteringsråd hanterar enstaka händelser av allvarlig karaktär.

Mer information finns i förvaltningsberättelsen för 2009 i årsredovisningen.

ERICSSON GROUP MANAGEMENT SYSTEM

KLICKA HÄR FÖR STÖRRE BILD