Carl-Henric Svanberg

Verkställande direktör och koncernchef till och med 31 december 2009, samt styrelseledamot (sedan 2003)
Född 1952, Civilingenjörsexamen, Linköpings Tekniska Högskola och civilekonomexamen, Uppsala Universitet.
Carl-Henric Svanberg är hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet och Linköpings tekniska högskola.
Styrelseledamot:Sony Ericsson Mobile Communications AB och
ST-Ericsson (t o m 2009), Svenskt Näringsliv, Melker Schörling AB, Uppsala universitet och BP PLC.
Innehav i Ericsson 1): 3 234 441 B-aktier.
Bakgrund: Verkställande direktör och koncernchef Assa Abloy AB (1994–2003). Olika befattningar inom Securitas AB (1986–1994) och inom ABB Group (1977–1985).
Hans Vestberg

Förste vice verkställande direktör till och med 31 december 2009. Verkställande direktör och koncernchef från och med 1 januari 2010.
Född 1965, Civilekonomexamen, Uppsala Universitet.
Styrelseledamot:Sony Ericsson Mobile Communications AB och styrelseordförande i ST-Ericsson samt Svenska Handbollsförbundet.
Innehav i Ericsson 1): 39 825 B-aktier.
Bakgrund: Hans Vestberg var finanschef och chef för koncernfunktionen Finance till och med 31 oktober 2009. Hans Vestberg var tidigare vice verkställande direktör och chef för affärsenheten Global Services. Han har innehaft flera positioner inom bolaget sedan 1988, bl a chef för marknadsenheten Mexiko och chef för Finance & Control i USA, Brasilien och Chile.
Jan Frykhammar

Vice verkställande direktör, finanschef och chef för koncernfunktionen Finance (sedan 1 november 2009) samt chef för affärsenheten Global Services (sedan 2008)
Född 1965, Civilekonomexamen, Uppsala Universitet.
Innehav i Ericsson 1): 2 307 B-aktier.
Bakgrund: Jan Frykhammar har haft flera olika befattningar inom Ericsson, bland annat Sales and Business Control inom affärsenheten Global Services, finanschef i Nordamerika och finansansvarig för kundkontot Vodafone.
Johan Wibergh

Vice verkställande direktör (från och med 1 januari 2010) och chef för affärsenheten Networks (sedan 2008)
Född 1963. Dataingenjörsexamen, Linköpings Tekniska Högskola.
Innehav i Ericsson 1): 14 024 B-aktier.
Bakgrund:Johan Wibergh var tidigare verkställande direktör i Ericsson Brasilien. Han har även varit chef för marknadsenheten Nordic and Baltics, samt Vice President och försäljningschef inom affärsenheten Global Services.
Jan Wäreby

Senior Vice President och chef för affärsenheten Multimedia (sedan 2007)
Född 1956, Civilingenjörsexamen, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.
Styrelseledamot:Sony Ericsson Mobile Communications AB, ST-Ericsson, LHS Telekommunikation.
Innehav i Ericsson 1): 41 733 B-aktier.
Bakgrund: Jan Wäreby var vice verkställande direktör och chef för Sales and Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications AB 2002–2006.
Magnus Mandersson

Senior Vice President och chef för affärsenheten CDMA (sedan november 2009)
Född 1959. Civilekonomexamen, Lunds Universitet.
Innehav i Ericsson 1): 5 146 B-aktier.
Bakgrund: Magnus Mandersson var tidigare chef för marknadsenheten Northern Europe och kundansvarig för Deutsche Telekom AG.
Cesare Avenia

Varumärkeschef (sedan november 2009) och chef för marknadsenheten South East Europe (sedan 2006)
Född 1950. Kandidatexamen, telekommunikation, University of Naples, Italien.
Styrelseledamot: Ericsson Telecomunicazioni S.P.A. och enda styrelseledamot i Ericsson Network Services Italia S.P.A..
Innehav i Ericsson 1): 10 913 B-aktier.
Bakgrund:Cesare Avenia har tidigare varit chef för marknadsenheten Italy.
Carl Olof Blomqvist

Senior Vice President, chefsjurist och chef för koncernfunktionen Legal Affairs (sedan 1999)
Född 1951, Jur. kand., Uppsala Universitet.
Styrelseledamot: Aktiemarknadsbolagens Förening och Aktiemarknadsnämnden (från och med 2010).
Innehav i Ericsson 1): 1 216 A-aktier och 31 839 B-aktier.
Bakgrund: Före nuvarande befattning var Carl Olof Blomqvist delägare i Mannheimer Swartling advokatbyrå.
Håkan Eriksson

Senior Vice President, Chief Technology Officer och chef för koncernfunktionen Technology & Portfolio Management (sedan 2003). Från och med 1 januari 2010 är Håkan Eriksson dessutom chef för Ericsson Silicon Valley.
Född 1961, Civilingenjörsexamen och hedersdoktor, Linköpings Tekniska Högskola.
Styrelseledamot: Linköpings universitet, Anoto, Vestas, Stockholms Handelskammare.
Innehav i Ericsson 1): 25 500 B-aktier.
Bakgrund: Håkan Eriksson var tidigare Senior Vice President och chef för Research & Development. Han har innehaft olika befattningar inom Ericsson sedan 1986.
Douglas L. Gilstrap

Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Strategy (sedan september 2009)
Född 1963, MBA från Emory University, Atlanta, USA..
Innehav i Ericsson 1): 385 B-aktier.
Bakgrund: Före nuvarande befattning har Douglas L. Gilstrap innehaft olika chefsbefattningar inom Equant Networks och Cable and Wireless.
Marita Hellberg

Senior Vice President, personaldirektör och chef för koncernfunktionen Human Resources & Organization (sedan 2003)
Född 1955, Socionomexamen, Stockholms Universitet, och Advanced Management Program, Cedep, Frankrike.
Styrelseledamot: Utbildningsradion.
Innehav i Ericsson 1): 29 554 B-aktier.
Bakgrund: Marita Hellberg var tidigare personaldirektör i NCC-koncernen.
Torbjörn Possne

Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Sales & Marketing (sedan 2008)
Född 1953. Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan.
Innehav i Ericsson 1): 21 874 B-aktier.
Bakgrund: Torbjörn Possne var tidigare chef för marknadsenheten Northern Europe och kundansvarig för Deutsche Telekom. Han har innehaft olika befattningar inom Ericsson sedan 1979.
Henry Sténson

Senior Vice President, informationsdirektör och chef för koncernfunktionen Communications (sedan 2002)
Född 1955, Studier i juridik, sociologi och statsvetenskap, Linköpings universitet och vid Svenska krigsakademien, Karlberg.
Styrelseledamot: Stronghold.
Innehav i Ericsson 1): 22 729 B-aktier.
Bakgrund: Henry Sténson var tidigare chef för SAS Group Communication.

Fram till den 31 augusti 2009 var Bert Nordberg vice verkställande direktör och ordförande i Redback och Entrisphere och dessutom chef för Ericsson Silicon Valley samt medlem av koncernens ledningsgrupp. Bert Nordberg började arbeta parallellt med Sony Ericssons VD den 1 september 2009, och tillträdde som verkställande direktör 15 oktober 2009.

1) Antalet B-aktier (och A-aktier, om några) omfattar innehav av närstående fysiska eller juridiska personer Optioner och matchningsrätter redovisas i Noter till koncernens bokslut – Not K29, ”Information angående styrelseledamöter, ledande befattningshavare och anställda” i årsredovisningen.

tillbaka till toppen