I enlighet med bolagsordningen ska moderbolaget ha lägst ett och högst tre registrerade revisionsbolag som externa oberoende revisorer. Revisorerna väljs av aktieägarna vid årsstämman för en fyraårsperiod. Revisorerna rapporterar till aktieägarna på bolagsstämmorna.

Revisorerna:

  • Håller styrelsen uppdaterad om den årliga revisionens planering, omfattning och innehåll.
  • Granskar årsbokslutet för att bedöma dess riktighet, fullständighet och redovisningens överensstämmelse med god redovisningssed och relevanta redovisningsprinciper.
  • Informerar styrelsen om uppdrag som har utförts utöver revisionstjänster, ersättningen för sådana uppdrag och andra omständigheter som är av betydelse för revisorernas oberoende.

Mer information om kontakterna mellan styrelsen och revisorerna finns under ”Styrelsens arbete” ovan.

Alla Ericssons delårsrapporter granskas av revisorerna.

Nuvarande revisor

PricewaterhouseCoopers AB valdes på årsstämman 2007 för en fyraårsperiod fram till slutet av årsstämman 2011.

PricewaterhouseCoopers AB har utsett Peter Clemedtson, auktoriserad revisor, till huvudansvarig revisor. Peter Clemedtson är även huvudansvarig revisor för Skandinaviska Enskilda Banken.

Revisionsarvoden

Ericsson betalade de arvoden (inbegripet omkostnader) för revisionsrelaterade och andra uppdrag som anges i tabellen Noter till koncernens bokslut – Not K31, ”Ersättning till revisorer” i årsredovisningen.