Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Ericssons organisation och förvaltningen av bolagets verksamhet. Den utformar riktlinjer och instruktioner för den dagliga verksamheten som leds av den verkställande direktören och koncernchefen. Den verkställande direktören och koncernchefen ser i sin tur till att styrelsen regelbundet informeras om händelser som är av betydelse för moderbolaget, inklusive koncernens utveckling, resultat, ekonomisk ställning och likviditet.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst tolv ledamöter med högst sex suppleanter. Ledamöterna väljs av aktieägarna på årsstämman för perioden från och med årsstämmans slut fram till och med slutet av nästa årsstämma. Det finns ingen gräns för hur många perioder i rad en ledamot kan sitta i styrelsen. Enligt svensk lag har fackföreningar dessutom rätt att utse tre styrelseledamöter med tre suppleanter till styrelsen.

Den verkställande direktören och koncernchefen får väljas in i styrelsen, men enligt den svenska aktiebolagslagen får den verkställande direktören i ett publikt aktiebolag inte utses till styrelseordförande. Ericsson följer strikt regler och bestämmelser angående intressekonflikter och jäv. Styrelseledamöterna får inte delta i några beslut som rör avtal mellan dem och Ericsson. Detta gäller även avtal mellan Ericsson och tredje man eller juridisk person som en styrelseledamot har ett intresse i.

För att säkerställa efterlevnad av NASDAQ:s börsregler har revisionskommittén implementerat en hanteringsprocedur för transaktioner med närstående. Vidare har revisionskommittén infört en process för förhandsgodkännande av andra tjänster än revisionstjänster som utförs av den externa revisorn.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av tio ledamöter, inklusive styrelseordföranden, som valts av aktieägarna på årsstämman 2009 för tiden intill slutet av årsstämman 2010, och av tre arbetstagarledamöter med varsin suppleant, som utnämnts av sina respektive fackföreningar för samma tidsperiod. Verkställande direktören och koncernchefen, Carl-Henric Svanberg, är den enda styrelseledamoten som också ingick i ledningen för Ericsson under 2009.

Styrelsens arbetsordning

I enlighet med aktiebolagslagen, har styrelsen fastställt en arbetsordning som anger hur arbetet ska fördelas mellan styrelsen och dess kommittéer, och mellan styrelsen, dess kommittéer och den verkställande direktören och koncernchefen. Detta är ett komplement till bestämmelserna i den svenska aktiebolagslagen och bolagsordningen. Styrelsen ser över, utvärderar och antar arbetsordningen minst en gång om året.

Styrelseledamöternas oberoende

Flera olika oberoendekrav är tillämpliga på styrelsen och dess kommittéer. Ericsson tillämpar oberoenderegler i tillämplig svenska lagstiftning, Regelverket för emittenter vid NASDAQ OMX Stockholm, den svenska koden för bolagsstyrning, NASDAQ:s börsregler samt Sarbanes-Oxley Act från 2002. Ericsson har dock ansökt om och beviljats undantag från vissa krav i Sarbanes-Oxley Act och i NASDAQ:s börsregler, inklusive sådana krav som strider mot svensk lagstiftning.

Styrelsens sammansättning uppfyller alla tillämpliga krav på oberoende.

Inför årsstämman 2009 gjorde valberedningen, i enlighet med kraven i bolagsstyrningskoden, bedömningen att åtminstone fem av de personer som föreslagits som styrelseledamöter var oberoende i förhållande till Ericsson, bolagsledningen respektive större aktieägare. Dessa fem var Roxanne S. Austin, Sir Peter L. Bonfield, Ulf J. Johansson, Nancy McKinstry och Michael Treschow.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete följer en årlig cykel som inleds med det konstituerande styrelsemöte som hålls i samband med årsstämman. Vid det konstituerande styrelsemötet utses ledamöter till styrelsens tre kommittéer och styrelsen fattar beslut om bland annat rätten att teckna bolagets firma.

Vid nästa ordinarie styrelsemöte behandlas årets första delårsrapport. I juni hålls normalt ett styrelsemöte utanför bolagets huvudkontor för att ge ledamöterna möjlighet att besöka viktiga verksamhetsställen. I juli sammanträder styrelsen för att behandla delårsrapporten för årets andra kvartal. Särskilda strategifrågor diskuteras regelbundet under styrelsemöten närhelst det är lämpligt. Efter sommaren ägnas därutöver ett tvådagarsmöte huvudsakligen åt koncernens övergripande strategi. Under strategimötet behandlas även koncernens övergripande riskhantering. Ett styrelsemöte om den tredje delårsrapporten hålls i slutet av oktober.

Styrelsen har utvecklat en process för att grundligt utvärdera sitt eget arbete. Resultatet av denna utvärdering presenteras för och diskuteras av styrelsen under hösten. Under kalenderårets sista möte behandlas budgeten och de finansiella utsikterna. Under kalenderårets första möte riktar styrelsen in sig på helårsresultatet och behandlar även delårsrapporten för fjärde kvartalet. Vid årets andra styrelsemöte i februari, som sätter punkt för årets arbetscykel, slutför styrelsen arbetet med årsredovisningen.

Eftersom styrelsen ansvarar för den finansiella övervakningen så presenteras och utvärderas bolagets finanser vid varje styrelsemöte. Vanligtvis rapporteras det vid varje styrelsemöte också om arbetet i kommittéerna genom ordförandena i respektive kommitté. Protokollen från kommittéernas sammanträden delas också ut till samtliga styrelseledamöter före styrelsemötet.

Vanligtvis rapporterar dessutom den verkställande direktören och koncernchefen om verksamheten och marknadsutvecklingen, innefattande finansiellt resultat. Styrelsen informeras regelbundet om den senaste utvecklingen när det gäller relevanta lagar och bestämmelser.

Styrelsen träffar den externa revisorn åtminstone en gång om året för att ta emot och beakta revisorns synpunkter. Revisorn lämnar också rapporter till ledningen om koncernens redovisnings- och finansiella rapportering. Revisionskommittén träffar också revisorn för att ta del av och beakta dennes synpunkter på delårsrapporterna. Revisorn har fått instruktioner om att i sina rapporter meddela om koncernens räkenskaper, medelsförvaltning och allmänna ekonomiska ställning i allt väsentligt är under kontroll.

Styrelsen granskar och bedömer också processen för finansiell rapportering på det sätt som beskrivs nedan under rubriken ”Intern kontroll över finansiell rapportering 2009”. Styrelsens och revisorns egen granskning av delårsrapporter och årsredovisning bedöms tillsammans med bolagets interna kontroller ge tillfredsställande säkerhet med avseende på kvaliteten på den finansiella rapporteringen.

STYRELSENS ÅRLIGA ARBETSCYKEL

STYRELSENS ÅRLIGA ARBETSCYKEL

KLICKA HÄR FÖR STÖRRE BILD

Utbildning av styrelsen

Alla nya styrelseledamöter får en grundlig utbildning som är skräddarsydd efter deras individuella behov. Introduktionsutbildningen innefattar typiskt sett möten med cheferna för alla större verksamheter och funktioner samt utbildning som arrangeras av NASDAQ OMX Stockholm om noteringsfrågor och insiderregler. Utöver detta genomförs vanligtvis heldagsutbildningar för samtliga styrelseledamöter två gånger om året för att öka kunskaperna om specifik verksamhet och för att behandla särskilda frågor som bedöms aktuella.

De utbildningar som har genomförts under 2009 har gett styrelseledamöterna fördjupade kunskaper om branschen, ny teknik, nätkonvergens och framtida produkter. Vidare har den årliga utbildningen omfattat viktiga frågor och nyckelområden som rör ansvarsfullt företagande och hållbarhet. Därvid har energieffektivitet, klimat och hälsa, mänskliga rättigheter, hantering av leverantörskedjan och åtgärder mot korruption behandlats.

Styrelsens arbete 2009

Styrelsens arbete kännetecknas av en ständigt hög aktivitet. 14 styrelsemöten hölls under 2009. Två möten hölls utanför bolagets huvudkontor: ett i Genève i Schweiz och ett i Lund. Tyngdpunkten vid båda dessa möten låg framför allt på Ericssons joint ventures ST-Ericsson respektive Sony Ericsson. Ledamöternas närvaro vid styrelsemötena framgår av tabellen.

2009 har kännetecknats av finansiell oro och turbulens och osäkerhet om marknadsutvecklingen. Styrelsen har under året noggrant följt och analyserat därtill relaterade riskfaktorer. I en marknadsnedgång har det varit fortsatt viktigt att fokusera på viktiga strategiska områden, som att behålla en ledande position inom teknik och tjänster samt att säkerställa lönsamhet och en noggrann riskhantering. Den snabba tekniska utvecklingen och det hårdnande konkurrensklimatet gör det viktigt att ligga i täten och arbeta effektivt med forskning och utveckling. Osäkerheten på finansmarknaden under året har ytterligare förstärkt behovet av att fokusera på dessa områden.

Vid sidan om de sedvanliga ärenden som behandlas enligt styrelsens årliga arbetscykel har styrelsen hanterat de förvärv som har genomförts under året: Nortels verksamhet inom CDMA och LTE i Nordamerika, Bizitek samt vissa delar av Elcoteqs verksamhet. Vidare har etableringen av ett nytt joint venture, ST-Ericsson, tillsammans med STMicroelectronics hanterats.

Styrelsen har behandlat lång- och kortsiktiga mål och strategier avseende sina joint ventures Sony Ericsson respektive ST-Ericsson samt en strategi för nätkonvergens. Under 2009 utsågs också Hans Vestberg till ny verkställande direktör och koncernchef. Han efterträder Carl-Henric Svanberg från och med den 1 januari 2010.

Cheferna för varje affärsenhet har ingående uppdaterat styrelsen angående sina respektive verksamhetsområden och strategier för dessa. När det gäller ersättning lade styrelsen fram ett förslag till ett program för långsiktig rörlig ersättning inför årsstämman 2009. För att finansiera detta program föreslog styrelsen också en riktad nyemission och återköp av C-aktier för omvandling till B-aktier.

Styrelsen arbetar ständigt för att förbättra sina arbetsmetoder utifrån sina egna utvärderingar och sina diskussioner med styrelsens och kommittéernas ordföranden.

Utvärdering av styrelsen

Det främsta syftet med styrelseutvärderingen är att se till att styrelsen fungerar väl. Utvärderingen handlar bland annat om att ta reda på vilka typer av frågor som styrelsen anser bör ges större utrymme, och att avgöra inom vilka områden som ytterligare kompetens kan behövas inom styrelsen. Utvärderingen fungerar också som underlag för valberedningens arbete.

Styrelseordföranden tar varje år initiativ till och leder utvärderingen av styrelsens och kommittéernas arbete och rutiner. Utvärderingen genomförs bland annat med hjälp av detaljerade enkäter, intervjuer och samtal. Under 2009 har styrelseordföranden haft enskilda samtal med alla styrelseledamöter, efter att dessa besvarat två olika frågeformulär: ett om styrelsens arbete i allmänhet och ett om styrelseordförandens arbete. Styrelseordföranden har inte deltagit i arbetet med att utforma, sammanställa eller utvärdera enkäten som handlar om styrelseordförandens arbete. Han deltog inte heller när hans arbete utvärderades. Resultatet av utvärderingarna diskuterades grundligt i styrelsen i syfte att ytterligare förbättra styrelsens arbete. Vanligtvis genomförs också en utvärdering av verkställande direktörens och koncernchefens arbete. Eftersom Carl-Henric Svanberg lämnar sin post den 1 januari 2010 bedömdes en sådan utvärdering vara överflödig detta år.

Styrelsens kommittéer

Styrelsen har tillsatt tre kommittéer: Revisionskommittén, Finanskommittén och Kompensationskommittén. Ledamöterna till kommittéerna utses bland styrelseledamöterna.

Kommittéernas arbete handlar främst om att förbereda ärenden för slutliga beslut i styrelsen. Styrelsen har emellertid gett kommittéerna beslutanderätt i vissa frågor inom begränsade områden och kan i enstaka fall ge dem utökad beslutanderätt i särskilda frågor.

Såväl styrelsen som kommittéerna har rätt att anlita utomstående experter i allmänna eller särskilda ärenden, om och i den mån det krävs eller anses lämpligt.

Före varje styrelsemöte lämnar varje kommitté mötesprotokoll samt en skriftlig sammanfattning till styrelsen om de ärenden som har hanterats eller avgjorts sedan det förra ordinarie styrelsemötet. Utöver mötesprotokollen och de skriftliga sammanfattningarna informerar också varje kommittéordförande vid alla styrelsemöten om arbetet inom respektive kommitté.

ORGANISATION AV STYRELSEARBETET

ORGANISATION AV STYRELSEARBETET

KLICKA HÄR FÖR STÖRRE BILD

LEDAMÖTER i KOMMITTEERNA

LEDAMÖTER i KOMMITTEERNA

KLICKA HÄR FÖR STÖRRE BILD

Revisionskommittén

Revisionskommittén övervakar för styrelsens räkning bokslutens omfattning och riktighet, efterlevnaden av lagar och bestämmelser samt interna kontrollsystem för finansiell rapportering. Revisionskommittén granskar också årsredovisningen och delårsrapporterna och följer upp revisionen, inklusive revisionsarvoden.

Detta omfattar:

 • Granskning av bokslutet samt av dess överensstämmelse med god redovisningssed, tillsammans med ledningen och revisorn.
 • Granskning (tillsammans med ledningen) av rimligheten av viktigare estimat och bedömningar som har gjorts vid upprättandet av bokslutet samt kvaliteten på den information som lämnas i bokslutet.
 • Granskning av frågor som kan uppkomma i samband med genomförda granskningar och revisioner.

Revisionskommittén utför inte själv något revisionsarbete. Ericsson har en internrevisionsfunktion som rapporterar till Revisionskommittén och som utför oberoende revisioner.

Revisionskommittén deltar också i det förberedandet arbetet med att föreslå kandidater för val till revisor när detta är aktuellt. Dessutom övervakar kommittén koncernens transaktioner och revisorns kontinuerliga arbete och oberoende ställning, för att undvika intressekonflikter.

För att kunna utföra detta arbete har Revisionskommittén infört godkännandeprocedurer för revisionstjänster och andra tjänster som utförs av den externa revisorn (se ”Revisionskommitténs policy och process för förhandsgodkännande”). Dessutom finns en process för granskning av transaktioner med närstående och ett förfarande för rapportering av misstänkta överträdelser som rör redovisning, internkontroller och revisionsfrågor (en s k whistle-blower procedure).

Ericssons internrevisionsfunktion utreder påstådda överträdelser tillsammans med ansvarig koncernfunktion. Information om eventuella incidenter, vilka åtgärder som har vidtagits, närmare information om ansvarig koncernfunktion och om den eventuella utredningens status rapporteras till Revisionskommittén.

Ledamöter i Revisionskommittén.

Revisionskommittén består av fyra styrelseledamöter som utses av styrelsen. År 2009 bestod Revisionskommittén av följande ledamöter: Ulf J. Johansson (kommitténs ordförande), Roxanne S. Austin, Sir Peter L. Bonfield och Jan Hedlund.

Samtliga ledamöter, med undantag för Jan Hedlund som utsetts till styrelseledamot av sin arbetstagarorganisation i enlighet med svensk lag, är oberoende i förhållande till bolaget och ledande befattningshavare. Samtliga är väl insatta i ekonomiska frågor och känner till redovisningspraxis för ett internationellt bolag som Ericsson. Minst en medlem måste vara ekonomisk expert inom Revisionskommitténs område, i enlighet med paragraf 407 i Sarbanes-Oxley Act. Styrelsen har ansett att Ulf J. Johansson, Roxanne S. Austin och Sir Peter L. Bonfield uppfyller detta krav.

Den tidigare revisorn Peter Markborn har anlitats som extern expert för att ge Revisionskommittén stöd och rådgivning.

Revisionskommitténs arbete 2009

Revisionskommittén hade åtta möten under 2009. Ledamöternas närvaro vid mötena framgår av tabellen. Under året granskade Revisionskommittén omfattning och resultat av utförda revisioner samt revisorernas oberoende ställning. Dessutom kontrollerades revisionsarvodena.

Vidare godkändes vissa icke-revisionsrelaterade uppdrag som utfördes av den externa revisorn av Revisionskommitténs ordförande, i enlighet med kommitténs riktlinjer och förfaranden för förhandsgodkännande. Revisionskommittén godkände internrevisionfunktionens årliga revisionsplan och granskade dess rapporter. Kommittén har också tillsammans med revisorn granskat och diskuterat varje delårsrapport före publicering, och kontrollerat att bolaget fortlöpande uppfyller kraven i Sarbanes-Oxley Act och att bolaget efterlever den interna kontroll- och riskhanteringsprocessen. Revisionskommittén har vidare granskat vissa transaktioner med närstående i enlighet med den etablerade processen för denna typ av transaktioner.

Revisionskommitténs riktlinjer och förfaranden för förhandsgodkännande

Revisionskommittén granskar och godkänner omfattningen av alla revisioner som ska utföras (såväl externa som interna) och analyserar resultaten av, och kostnaderna för, revisionerna. Kommittén utfärdar rekommendationer till styrelsen angående revisorns arbete, och till valberedningen angående revisorns arvoden.

För att säkerställa revisorns oberoende har revisionskommittén fastställt riktlinjer och förfaranden för förhandsgodkännande av icke-revisionsrelaterade uppdrag som utförs av den externa revisorn. Rätten att bevilja förhandsgodkännande får inte delegeras till bolagsledningen. Riktlinjerna innefattar en förteckning över icke tillåtna tjänster och sådana tjänster som måste förhandsgodkännas av kommittén. Tjänster som måste förhandsgodkännas faller inom endera av två kategorier – tjänster som omfattas av generellt förhandsgodkännande eller särskilt förhandsgodkännande:

 • Generellt förhandsgodkännande – för vissa tjänster rörande skatter, transaktioner, riskhantering, bolagsfinansiering, attestering, redovisning och så kallade allmänna tjänster har Revisionskommittén utfärdat ett generellt förhandsgodkännande, förutsatt att det beräknade arvodet i ett enskilt fall inte överskrider SEK 1 miljon. Den externa revisorn måste underrätta Revisionskommittén om tjänster som utförs enligt det generella förhandsgodkännandet.
 • Särskilt förhandsgodkännande – för alla andra icke-revisionsrelaterade uppdrag krävs ett särskilt förhandsgodkännande. Revisionskommitténs ordförande har delegerats rätten att bevilja särskilt förhandsgodkännande mellan kommitténs möten, förutsatt att arvodet för tjänsterna i varje enskilt fall inte överskrider SEK 2,5 miljoner. Ordföranden ska rapportera alla förhandsgodkännanden till Revisionskommittén vid nästkommande möte. För ärenden som inte kan hanteras av ordföranden och därmed kräver särskilt förhandsgodkännande av Revisionskommittén, ska revisorn skicka en ansökan till moderbolaget som vidarebefordras till Revisionskommittén för slutligt godkännande.

Finanskommittén

Finanskommittén ansvarar i första hand för

 • hantering av frågor som rör förvärv och avyttringar,
 • hantering av kapitaltillskott till bolag inom och utanför Ericssonkoncernen,
 • Upptagande av lån, utfärdande av garantier och liknande åtaganden och godkännande av finansieringsstöd till kunder och leverantörer.
 • löpande övervakning av koncernens finansiella riskexponering.

Finanskommittén har delegerats rätt att besluta i vissa styrelseärenden. Detta gäller till exempel direkt eller indirekt finansiering, tillhandahållande av krediter, beviljande av säkerhet och garantier samt vissa investeringar, avyttringar och finansiella åtaganden.

Ledamöter i Finanskommittén

Finanskommittén består av fyra styrelseledamöter som utses av styrelsen. År 2009 bestod Finanskommittén av följande ledamöter: Marcus Wallenberg (kommitténs ordförande), Anna Guldstrand, Anders Nyrén och Michael Treschow.

Finanskommitténs arbete 2009

Finanskommittén hade sju möten under 2009. Ledamöternas närvaro vid mötena framgår av tabellen. Kommittén har ägnat mycket tid åt osäkerheten på finansmarknaden och har noggrant följt bolagets ekonomiska ställning och kreditexponering. För att minska bolagets bruttoskuld och åstadkomma en nettoräntebesparing har kommittén godkänt ett förtida återköp under 2009 av ett obligationslån om

EUR 471 miljoner som skulle förfalla i november 2010. Mot bakgrund av den instabila finanssektorn beslutade Finanskommittén att ändra bolagets investeringspolicy för att minska kreditexponeringen.

Under året har kommittén även godkänt kundfinansierings- och kreditfacilitetsarrangemang med fortsatt fokus på kapitalstruktur, kassaflöde och kassagenererande förmåga.

Kompensationskommittén

Kompensationskommitténs främsta ansvarsområde är att förbereda ärenden som rör löner och andra ersättningar för beslut i styrelsen. Detta innefattar pensionsförmåner till verkställande direktören och koncernchefen, vice verkställande direktörer och andra tjänstemän som rapporterar direkt till verkställande direktören och koncernchefen. Andra uppgifter är bl a

 • att utveckla och övervaka strategier och generella riktlinjer för ersättningar till anställda, däribland kortsiktig rörlig ersättning och pensionsförmåner,
 • att granska måluppfyllande för kortsiktig rörlig ersättning före utbetalning,
 • att utarbeta ett program för långsiktig rörlig ersättning som hänskjuts till styrelsen och därefter läggs fram för beslut på årsstämman, och
 • att fastställa mål för kortsiktig rörlig ersättning för kommande år, som läggs fram för beslut av styrelsen.

För att kunna utföra detta arbete gör kommittén årligen en översyn av ersättningarna tillsammans med företrädare för bolaget för att fastställa en strategisk inriktning och anpassa ersättningsprogram och lönestrategier med verksamhetsmålen.

Kommitténs ledamöter tar hänsyn till ersättningstrender, lagändringar, informationskrav och globala trender när det gäller chefslöner. Kommittén granskar löneundersökningar innan de godkänner lönejusteringar för personer som rapporterar direkt till koncernchefen. Vidare förbereder kommittén förslag angående lönejustering för den verkställande direktören och koncernchefen för beslut av styrelsen.

Ledamöter i Kompensationskommittén

Kompensationskommittén består av fyra styrelseledamöter som utses av styrelsen. År 2009 bestod Kompensationskommittén av följande ledamöter: Michael Treschow (kommitténs ordförande), Börje Ekholm, Nancy McKinstry och Karin Åberg.

Gerrit Aronson har anlitats som oberoende extern expert för att ge Kompensationskommittén stöd och rådgivning, framför allt när det gäller trender och utvecklingen internationellt.

Kompensationskommitténs arbete 2009

Kompensationskommittén hade sju möten under 2009. Ledamöternas närvaro vid mötena framgår av tabellen. Kommittén granskade och förberedde ett förslag till program för långsiktig rörlig ersättning 2009 som lades fram för beslut i styrelsen och godkändes vid årsstämman i april 2009. Vidare beslutade kommittén om löner och kortsiktig rörlig ersättning för 2009 för personer som rapporterar direkt till koncernchefen, och förberedde ett förslag om ersättning till den tillträdande verkställande direktören och koncernchefen, Hans Vestberg, för beslut i styrelsen. Kommittén förberedde även ersättningspolicy som styrelsen lade fram för godkännande av årsstämman. Mot slutet av året avslutade kommittén sin analys av den nuvarande strukturen för långsiktig rörlig ersättning liksom ersättningspolicyn. Förslag angående detta kommer att läggas fram inför årsstämman 2010 för beslut. Mer information om ersättningar samt fasta och rörliga ersättningar finns i Not K29, ”Information angående styrelseledamöter, ledande befattningshavare och anställda”, samt i ”Rapport om ersättningar” som är fogad till årsredovisningen.

Ersättningar till styrelsens ledamöter

Valberedningen lägger fram förslag för beslut på årsstämman rörande styrelsearvoden till ledamöter som inte är anställda inom koncernen.

Årsstämman 2009 beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvoden till icke anställda ledamöter för arbete i styrelsen och i kommittéerna. Information om styrelsearvoden 2009 finns i Noter till koncernens bokslut – Not K29, ”Information angående styrelseledamöter, ledande befattningshavare och anställda”, i årsredovisningen. Årsstämman 2009 beslutade även i enlighet med valberedningens förslag att en del av arvodet för styrelseuppdraget till icke anställda styrelseledamöter ska kunna betalas i form av syntetiska aktier.

Med ”syntetisk aktie” avses en rättighet att i framtiden erhålla utbetalning av ett belopp som motsvarar börskursen för en B-aktie i Ericsson vid utbetalningstillfället. Syftet med att betala en del av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier är att ytterligare förena styrelseledamöternas intressen med aktieägarnas. Mer information om villkoren för syntetiska aktier finns i kallelsen till årsstämman 2009 (www.ericsson.com/thecompany/investors/shareholders/agm). (Informationen på Ericssons webbplats utgör inte en del av denna årsredovisning.)

Styrelsen

StyrelseledamÖternas mötesnärvaro och styrelsearvoden 2009
Antal möten (i styrelse/kommittéer) som ledamoten deltagit i
Arvode enligt beslut vid årsstämman 2009
Styrelseledamot Styrelsearvoden 4) Kommittéarvoden Styrelse Revisions-
kommitté
Finans-
kommitté
Kompensations-
kommitté
Michael Treschow 3 750 000 250 000 14 7 7
Sverker Martin-Löf 1) 750 000 14 3
Marcus Wallenberg 750 000 125 000 14 7
Roxanne S. Austin 750 000 250 000 13 5
Sir Peter L. Bonfield 750 000 250 000 14 8
Börje Ekholm 750 000 125 000 13 7
Ulf J. Johansson 750 000 350 000 13 8
Nancy McKinstry 750 000 125 000 14 7
Anders Nyrén 750 000 125 000 12 7
Carl-Henric Svanberg - 14
Monica Bergström 2) - 13 1
Jan Hedlund - 12 6
Pehr Claesson - 14
Anna Guldstrand - 14 7
Kristina Davidsson - 14
Karin Åberg 3) - 13 6
Totalt antal möten 14 8 7 7
1) Ledamot i Revisionskommittén till och med 22 april 2009, därefter ersatt av Roxanne S. Austin
2) Arbetstagarrepresentant (suppleant) sedan 22 april 2009.
3) Ordinarie arbetstagarrepresentant och ledamot i Kompensationskommittén från och med 22 april 2009 (ersatte Monica Bergström).
4) Styrelseledamöter som inte är anställda inom koncernen kan välja att erhålla en del av styrelsearvodet (exklusive arvodet för kommittéarbete) i form av syntetiska aktier.

tillbaka till toppen