Förvaltningsberättelse 2009

Detta kapitel omfattas av Revisionsberättelsen.

NETTOOMSÄTTNING   2009 – EN SAMMANFATTNING

2009 – EN SAMMANFATTNING
     

KLICKA HÄR FÖR STÖRRE BILD

 

KLICKA HÄR FÖR STÖRRE BILD

Denna förvaltningsberättelse baseras på Ericssons koncernredovisning, som har upprättats i enlighet med IFRS såsom de har antagits av EU. Tillämpningen av rimliga men subjektiva bedömningar, uppskattningar och antaganden av redovisningsmetoder och redovisningsprinciper påverkar redovisade värden för tillgångar och skulder samt för eventualtillgångar och förpliktelser på balansdagen, samt redovisade belopp avseende intäkter och kostnader under perioden. Med andra bedömningar, antaganden och uppskattningar skulle dessa värden kunna vara väsentligt annorlunda. Mer information finns i Not K2, Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål (sid. 47).

Även kompletterande mått som inte är i enlighet med IFRS används för att tillföra relevant information utöver IFRS-resultaten. Syftet med detta är att förenkla analysen genom att visa Ericssons underliggande resultat. Dessa mått ska dock inte betraktas isolerade eller som ersättning för IFRS-måtten. En avstämning mellan icke-IFRS-mått och IFRS-resultat finns på sidan 14.

Denna rapport innehåller framtidsriktad information som kan komma att påverkas av risker och osäkerhetsfaktorer. Därför kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från de som beskrivs eller antyds. Mer information finns under Framtidsriktad information och Riskfaktorer.

Bolagets revisorer gör en översiktlig granskning av delårsrapporterna, reviderar årsredovisningen och rapporterar sina iakttagelser till styrelsen och dess revisionskommitté.

Ord som ”Ericsson”, ”koncernen” och, om det inte är uppenbart att annat åsyftas, även ”bolaget”, refererar alla till Telefonaktiebolaget LM Ericsson och dess dotterbolag. Om inget annat anges gäller siffror inom parentes föregående år (dvs 2008).