Ericsson fastställer villkoren för nyemissionen

Press release
jul 19, 2002 05:42 (GMT +00:00)
Villkor för nyemissionen
Med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämma som hölls den 6 juni 2002 har Ericssons styrelse nu fastställt villkoren för nyemissionen.


De som på avstämningsdagen den 13 augusti 2002 är registrerade som aktieägare i Ericsson har rätt att teckna en ny aktie av serie B för varje aktie av serie A eller B. Emissionskursen är SEK 3,80 per aktie. Motsvarande villkor erbjuds innehavare av bolagets amerikanska depåbevis ("ADS") som handlas på Nasdaq.


Ericsson har för närvarande 656.218.640 utestående aktier av serie A och 7.252.509.947 utestående aktier av serie B (exklusive 156.775.980 återköpta aktier av serie B), vilket innebär att maximalt 7.908.728.587 nya aktier av serie B kommer att emitteras (förutsatt att inga konvertibler konverteras eller optioner löses in före avstämningsdagen). Om erbjudandet ej fulltecknas kommer teckning utan företräde att vara möjlig. Vid tilldelning till följd av sådan teckning kommer de som utnyttjat sin teckningsrätt att beaktas i första hand. Erbjudandet förväntas inbringa cirka SEK 30 miljarder före emissionskostnader.


Garanti och teckningsåtaganden
På grund av den negativa inställningen i aktiemarknader i allmänhet och telekombranschen i synnerhet, och för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av nyemissionen, har styrelsen för Ericsson beslutat att garantera nyemissionen i sin helhet.


Industrivärden och Investor, representerande 7,4 procent av aktiekapitalet och 66,7 procent av rösterna, har tillsammans åtagit sig att teckna sig för SEK 8 miljarder i nyemissionen.


Därutöver har Alecta, Skandia Liv, Andra AP-fonden och Tredje AP-fonden, representerande cirka 7,0 procent av de aktier som berättigar till deltagande i nyemissionen, åtagit sig att teckna sina respektive andelar av nyemissionen, motsvarande drygt SEK 2 miljarder.


Återstående SEK 20 miljarder garanteras av ett konsortium av banker bestående av Morgan Stanley, SEB/Enskilda Securities, Goldman Sachs International, Handelsbanken Securities och Schroder Salomon Smith Barney.


Garantierna är beroende av sedvanliga villkor.


Tidplan
Ericsson bedömer att nyemissionen kommer följa nedanstående tidplan:


9 augusti
Ericssons aktier av serie A och serie B handlas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen.
 
13 augusti
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, dvs de aktieägare och innehavare av ADS som är registrerade som ägare denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.
 
15 augusti
Första dag för teckning och betalning av B-aktier och ADS. Första dag för handel i teckningsrätter berättigande till B-aktier och ADS.
 
27 augusti
Sista dag för handel i teckningsrätter berättigande till ADS samt för teckning och betalning av ADS.
 
29 augusti
Sista dag för handel i teckningsrätter berättigande till B-aktier.
 
3 september
Sista dag för teckning och betalning av B-aktier.
 
Omkring 6 september
Pressmeddelande om preliminär anslutningsgrad i nyemissionen.


Dokumentation om nyemissionen kommer att distribueras till aktieägare och innehavare av ADS som var registrerade som ägare på avstämningsdagen i samband med att teckningstiden inleds.


Rådgivare
Morgan Stanley, Enskilda Securities, Goldman Sachs International, Handelsbanken Securities och Schroder Salomon Smith Barney är finansiella rådgivare till Ericsson i den föreliggande nyemissionen.