I detta avsnitt

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsordning

Affärsetisk kod

Bolagsstämmor

Valberedning

Styrelsen

Koncernledning

Revisor

Intern kontroll över den finansiella rapporteringen

Ersättningar

Bolagsstyrning

Tillgänglig på English Svenska
Bolagsstyrning beskriver hur rättigheter och skyldigheter fördelas mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och interna processer. Bolagsstyrning identifierar också systemen för beslutsfattande och den struktur genom vilken ägarna direkt eller indirekt styr bolaget.

Bolagsstyrningsstruktur

Aktieägarna utövar sin beslutanderätt vid bolagsstämmor. En valberedning utses varje år av de största aktieägarna, i enlighet med Instruktion för valberedningen som antagits av årsstämman. Valberedningen har bland annat till uppgift att föreslå revisor och styrelseledamöter inför val vid årsstämman samt att ta fram förslag på ersättningar till styrelseledamöter och revisor.

Styrelsen består av ledamöter som väljs av aktieägarna samt arbetstagarrepresentanter med suppleanter som utses av sina respektive arbetstagarorganisationer i enlighet med svensk lag. Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Ericssons strategi och organisation samt för förvaltningen av bolagets verksamhet.

Den verkställande direktören och koncernchefen utses av styrelsen och ansvarar för att sköta den dagliga verksamheten inom Ericsson, i enlighet med styrelsens riktlinjer. Den verkställande direktören och koncernchefen stöds av koncernledningen.

Ericssons revisor väljs av bolagsstämman.

Bolagsstyrning