Skip navigation

Ericsson meddelar personalminskning

Tillgänglig på English Svenska

Som tidigare meddelat förväntar sig Ericsson (NASDAQ:ERIC) en utmanande mobilnätsmarknad 2024 med fortsatt minskade volymer i och med att kunder förblir försiktiga. Ericsson meddelar i dag en föreslagen personalminskning i Sverige för att möta de minskade volymerna. Åtgärden är en del av existerande globala initiativ för att minska kostnaderna samtidigt som Ericsson bibehåller investeringar som är viktiga för företagets teknikledarskap. Åtgärder för att öka operativ effektivitet kommer att fortsätta under 2024 men kommer inte att meddelas separat.

Press release
Mar 25, 2024 12:00 (GMT +00:00)

Utöver att minska personal omfattar arbetet med att sänka kostnader flera områden såsom minskat antal konsulter, strömlinjeformade processer och färre kontor samtidigt som Ericsson fortsätter att genomföra strategin att nå högre tillväxt och för att nå de långsiktiga målen genom ledarskap inom mobilnät och att expandera på företagsmarknaden.

Som en del av de pågående globala åtgärderna meddelar Ericsson nu en personalminskning som påverkar cirka 1 200 tjänster i Sverige. Förhandlingar med fackförbund har inletts.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.
Prenumerera på Ericssons bloggar här
https://twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

YTTERLIGARE INFORMATION:
Ericsson Newsroom
media.relations@ericsson.com  (+46 10 719 69 92)
investor.relations@ericsson.com  (+46 10 719 00 00)


OM ERICSSON:
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Cloud Software och Services, Enterprise Wireless Solutions, Global Communications Platform, samt Technologies och New Businesses. Dessa är utvecklade för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com

Framtidsriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsriktade uttalanden, inklusive förmåga och resultat av verksamheten, affärsplaner, mål, marknadsförhållanden och antaganden på vilka dessa är uttalanden är baserade på, inklusive i synnerhet följande risker och osäkerhetsfaktorer:

- Våra mål, strategier, planeringantaganden och operativa eller finansiella resultatförväntningar

- Branschtrender, framtida egenskaper och utveckling av de marknader där vi verkar

- Vår framtida likviditet, tillgång till kapital, capex, kostnadsbesparingar och lönsamhet

- Den förväntade efterfrågan på våra befintliga och nya produkter och tjänster samt planer på att lansera nya produkter och tjänster inklusive forsknings- och utvecklingsutgifter.

- Förmågan att leverera på framtida planer och att realisera potential för framtida tillväxt

- Teknologi- och industritrender inklusive den regulatoriska och standardiseringsmiljö där vi verkar, konkurrens och vår kundstruktur.

- Andra faktorer som ingår i vår rapportering till U.S. Securities and Exchange Commission (the ”SEC”), inklusive riskfaktorerna som beskrivs i årsredovisningen för 2023.

Orden "anse", "förvänta", "förutspå", ”förutse”, ”förutsätta”, "avse", "trolig", "beräknas", "kan", "skulle kunna", ”planera”, "uppskatta", ”bedöma”, "kommer att", "bör", "strävan", "ambition", "försöka", "potential", "målsättning", "fortsätta" eller deras negativa eller variationer, och liknande ord eller uttryck för att identifiera framtidsinriktade uttalanden. Varje uttalande som hänvisar till förväntningar, prognoser eller andra karakteriseringar av framtida händelser eller omständigheter, inklusive eventuella underliggande antaganden, är framåtblickande uttalanden.

Vi gör investerare uppmärksamma på att dessa uttalanden är föremål för risker och osäkerheter av vilka många är svåra att förutsäga och generellt sett ligger utanför vår kontroll, vilket kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från de som uttrycks i, eller antyds eller projiceras av, framåtblickande information och uttalanden.

Viktiga faktorer som kan påverka huruvida och i vilken utsträckning några av våra framåtblickande uttalanden förverkligas inkluderar, men är inte begränsade till, de faktorer som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer" i den senaste delårsrapporten och i "Riskfaktorer" i årsredovisningen för 2022.

Dessa framtidsriktade uttalanden återspeglar endast våra uppskattningar och antaganden vid tidpunkten när de gjordes. Vi avsäger oss uttryckligen skyldighet att, efter datumet för detta meddelande, uppdatera dessa framtidsriktade uttalanden, liksom de uppskattningar och antaganden som ligger till grund för dem, för att återspegla händelser eller förändrade förhållanden eller ändringar av förväntningar eller inträffandet av förväntade händelser, antingen som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.