In this section

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsordning

Affärsetisk kod

Bolagsstämmor

Valberedning

Styrelsen

Koncernledning

Revisor

Intern kontroll över den finansiella rapporteringen

Ersättningar

Revisor

Available in English Svenska
Ericssons externa revisor väljs årligen på årsstämman enligt aktiebolagslagen. Revisorn rapporterar till aktieägarna vid bolagsstämmor.

Nuvarande revisor

Deloitte AB valdes till revisor på årsstämman 2020 för ett år, det vill säga fram till slutet av årsstämman 2021.

Deloitte AB har utsett Thomas Strömberg, auktoriserad revisor, till huvudansvarig revisor.