I detta avsnitt

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsordning

Affärsetisk kod

Bolagsstämmor

Valberedning

Styrelsen

Koncernledning

Revisor

Intern kontroll över den finansiella rapporteringen

Ersättningar

Ersättningar

Tillgänglig på English Svenska
Ersättning inom Ericsson baseras på principerna prestation, konkurrenskraft och skälighet.

Vår ersättningspolicy tillsammans med flera ersättningskomponenter har konstruerats för att återspegla dessa principer på ett balanserat sätt genom att skapa ett komplett ersättningspaket.

Koncernledningens totala ersättning består av:

  • fast lön
  • kortsiktig rörlig ersättning
  • långsiktig rörlig ersättning
  • pension
  • övriga förmåner

Rapportering om ersättning

Detaljerad information om hur vi lever upp till våra principer och riktlinjer, inklusive information om tidigare beslutade långsiktiga rörliga ersättningar vilka ännu inte har förfallit till betalning, återfinns i Rapport om ersättningar och i Not G2, "Information angående styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och anställda" i årsredovisningen för 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman som hölls den 31 mars 2020 godkände styrelsens förslag till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Resultatet av styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare redovisas i Rapport om ersättningar.

Aktierelaterade ersättningsprogram

Planer för aktiebaserad långsiktig rörlig ersättning läggs fram varje år för godkännande av årsstämman. Information om utestående aktierelaterade program återfinns i Not G3 och i Rapport om ersättningar.