Bolagsstämmor

Tillgänglig på English Svenska
Ericssons aktieägare utövar sin beslutsrätt vid bolagsstämmor.

Beslutsfattande vid bolagsstämmor

De flesta beslut på bolagsstämmor fattas med enkel majoritet. Aktiebolagslagen föreskriver dock att beslut fattas med kvalificerad majoritet i vissa fall, till exempel följande:

  • Beslut om ändringar i bolagsordningen
  • Beslut om att överlåta egna aktier till medarbetare som deltar i program för långsiktig rörlig ersättning (LTV)

Årsstämman

Årsstämman hålls i Stockholm. Datum och plats för stämman meddelas på Ericssons webbplats senast vid den tidpunkt då delårsrapporten för tredje kvartalet föregående år publiceras.

Information om årsstämman 2020

Aktieägare som inte kan delta personligen får företrädas av ombud med fullmakt. Endast aktieägare som finns med i aktieboken har rösträtt. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade och som vill rösta måste begära att vara införda i aktieboken på avstämningsdagen för årsstämman.

Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas till engelska. All dokumentation som tillhandahålls av bolaget är tillgänglig på svenska och engelska.

På årsstämman har aktieägarna möjlighet att ställa frågor om koncernens verksamhet. Normalt är styrelsens ledamöter och medlemmar i Executive Team närvarande för att kunna besvara sådana frågor.

Revisorn är alltid närvarande vid årsstämman.

Kontakta styrelsen

Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Styrelsens sekretariat
164 83 Stockholm