In this section

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsordning

Affärsetisk kod

Bolagsstämmor

Valberedning

Styrelsen

Ledning

Revisor

Intern kontroll över den finansiella rapporteringen

Ersättningar

Valberedning

Available in English Svenska
En valberedning utses varje år av de största aktieägarna i enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits av årsstämman.

Valberedningens uppgifter

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ledamöter för val till styrelsen vid årsstämman. Valberedningen måste hålla sig informerad om Ericssons strategi och framtida utmaningar för att kunna bedöma vilken kompetens och erfarenhet som krävs av styrelseledamöterna. Dessutom måste valberedningen beakta de regler om oberoende som är tillämpliga för styrelsen och dess kommittéer.

Valberedningen förbereder också följande förslag till årsstämman:

  • Arvoden till icke anställda styrelseledamöter som väljs av årsstämman samt till revisor
  • Revisor, varvid kandidater väljs ut i samarbete med styrelsens kommitté för Audit and Compliance
  • Ordförande för årsstämman

Årsstämman har beslutat om en Instruktion för Valberedningen som bland annat innehåller en procedur enligt vilken medlemmarna i valberedningen ska utses samt valberedningens uppdrag. Instruktionen gäller tills bolagsstämman beslutar annorlunda.

Valberedningen 2020/2021

Valberedningen, utsedd enligt Instruktion för Valberedningen, består av följande ledamöter:

Johan Forssell (Investor AB), valberedningens ordförande
Karl Åberg (AB Industrivärden och Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse)
Jonas Synnergren (Cevian Capital Partners Limited)
Anders Oscarsson (AMF - Försäkring och Fonder)
Ronnie Leten (styrelsens ordförande)

Kontakta valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Valberedningen
c/o Styrelsens sekretariat
164 83 Stockholm
E-mail: 

Valberedningens förslag