Styrelsen

Tillgänglig på English Svenska
Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Ericssons organisation och förvaltningen av Ericssons verksamhet. Styrelsen utser en verkställande direktör och koncernchef som ansvarar för att sköta den dagliga verksamheten inom bolaget, i enlighet med styrelsens riktlinjer. Den verkställande direktören och koncernchefen ser till att styrelsen regelbundet informeras om frågor som är av betydelse för Ericsson. Detta innefattar information om verksamhetens utveckling samt resultat, ekonomisk ställning och likviditet.

Styrelsens sammansättning

Den nuvarande styrelsen består av tio ledamöter som valts av aktieägarna. Dessutom består styrelsen av tre arbetstagarledamöter med varsin suppleant.
Ledamöterna utses för perioden från slutet av den årsstämma där de väljs till slutet av nästa årsstämma. Det finns ingen gräns för hur många perioder i rad en ledamot kan sitta i styrelsen.

Den verkställande direktören och koncernchefen får utses till styrelseledamot, men enligt aktiebolagslagen får den verkställande direktören i ett publikt aktiebolag inte utses till styrelsens ordförande. 

Oberoende

Flera olika oberoenderegler är tillämpliga på styrelsen och dess kommittéer, enligt tillämplig svensk lagstiftning, koden och tillämpliga amerikanska värdepapperslagar, SEC-regler och NASDAQ New Yorks börsregler. Ericsson tillämpar undantag från vissa amerikanska krav.

Styrelsens sammansättning uppfyller alla tillämpliga oberoendekrav.

Styrelsens kommittéer

Styrelsen har tillsatt fyra kommittéer:  Kommittén för Audit & Compliance, Finanskommittén, Kompensationskommittén och Teknik- och Vetenskapskommittén. Kommittéernas ledamöter utses bland styrelseledamöterna för ett år i taget.

Kommittéernas arbete handlar främst om att förbereda ärenden för beslut i styrelsen. Styrelsen har emellertid gett kommittéerna beslutanderätt i vissa frågor inom begränsade områden, och kan i enstaka fall ge dem utökad beslutanderätt i särskilda frågor.

Såväl styrelsen som kommittéerna har rätt att anlita oberoende, utomstående experter i allmänna eller särskilda ärenden, om och i den mån det anses lämpligt.

Inför styrelsemöten tillhandahåller varje kommitté mötesprotokoll från kommitténs möten till styrelsen. Dessutom informerar kommittéordförandena om arbetet inom respektive kommitté vid varje styrelsemöte.

Mer information om kommittéerna och deras arbete under det senaste räkenskapsåret finns i bolagsstyrningsrapporten.