Projekty unijne

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 6/1.1.1/2017 „Szybka Ścieżka.

PO IR,  Konkurs 6/1.1.1/2017 „Szybka Ścieżka

W dniu 23.08.2018 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0999/17 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Ericsson Sp. z o.o. dotycząca realizacji projektu pt. „Opracowanie w pełni wirtualnego kontrolera sieci radiowej (RNC) 3G uniezależnionego od konkretnego rozwiązania sprzętowego i przygotowanego do pracy w architekturze przyszłości 5G”.

Umowa została zawarta w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt zakłada opracowanie pierwszego na świecie w pełni wirtualnego produktu RNC (kontrolera sieci radiowej) 3G niezależnego od konkretnego rozwiązania sprzętowego.

Obecnie, centrale RNC działają na dedykowanym sprzęcie. Powoduje to ograniczenia i koszty odbiorców końcowych (polskich, globalnych operatorów sieci i użytkowników telefonii). Wirtualizacja produktu to rozwiązanie innowacyjne na skalę światową, stanowiące krok w kierunku uwspólniania technologii z nadchodzącą nową gen. 5G. Projekt zbada możliwości wirtualizacji centrali. Nastąpi implementacja opracowanych rozwiązań, budowa prototypu, testy funkcjonalne, systemowe i akceptacyjne. Powstanie gotowy produkt vRNC z dokumentacją umożliwiającą operatorom wdrożenie.

Cel i uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia pierwszej na świecie wersji kontrolera sieci radiowej 3G (RNC) uniezależnionego od konkretnego rozwiązania sprzętowego i przygotowanego do pracy w środowisku wirtualnym 5G i w architekturze przyszłości 5G. Projekt zakłada zbadanie możliwości wirtualizacji centrali, gdyż do tej pory nie udało się przedstawić rozwiązań umożliwiających w wirtualnym środowisku utrzymać właściwą jakość połączeń głosowych oraz dobrą komunikację elementów, a są to podstawowe wymagania technologii 3G.

Planowane efekty

Planowanym efektem projektu będzie gotowy produkt („z półki” tzw. COTS – commercial off-the-shelf) vRNC wraz z dokumentacją umożliwiającą operatorom wdrożenie.

Rezultat projektu cechować się będzie innowacyjnymi funkcjonalnościami:

  • Przepustowość 1 wirtualnej instancji aplikacji RNC na poz. min. 100Gbps,
  • Minimalizacja ilości dedykowanego sprzętu obsługującego oprogramowanie,
  • Dynamiczne sterowanie pojemnością sieci,
  • Skrócenie czasu instalacji i konfiguracji RNC,
  • Redukcja złożoności centrali 3G RNC, automatyczna ewaluacja zmian konfiguracyjnych,
  • Redukcja złożoności monitorowania sieci,
  • Brak przerw w świadczeniu usług.

Wirtualizacja rozdzieli zasoby jednego systemu między centra danych w różnych lokalizacjach. Rozwiązanie umożliwi lepszą reakcję na zdarzenia losowe. System będzie skalować się dzięki szybkiemu wykorzystywaniu dostępnych zasobów. Ulepszona zostanie redundancja systemu, błyskawiczne tworzenie nowych instancji serwisów w przypadku awarii, eliminacja tzw. single point of failure. Skrócony zostanie czas między modyfikacją oprogramowania i dostarczeniem rozwiązania.

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 24 502 323,59 zł

Wkład Funduszy Europejskich.

Dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 9 955 097,00 zł

projekty