Ericsson når uppgörelse beträffande amerikanska FCPA-utredningar

Tillgänglig på English Svenska
 • Ericsson har nått en uppgörelse, ett treårigt så kallat Deferred Prosecution Agreement (DPA), med U.S. Department of Justice (DOJ). Uppgörelsen avser anklagelser om straffrättsliga överträdelser av reglerna i U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Detta relaterar till överträdelser av bokföringsregler under FCPA i fem länder inklusive Djibouti där det även finns ett fall av mutbrott. Avtalet innebär att DOJ skjuter upp åtal beträffande dessa anklagelser och att anklagelserna kommer att avvisas när avtalet löper ut om Ericsson uppfyller avtalets villkor. Villkoren innefattar betalning av ett bötesbelopp om USD 520 650 432. Som en del i uppgörelsen erkänner Ericssons egyptiska dotterbolag mutbrott i Djibouti.
 • Ericsson har nått en separat uppgörelse avseende civilrättsliga anklagelser framförda av Securities and Exchange Commissions (SEC) relaterade till påstådda överträdelser av FCPA:s regler om bokföring och redovisning respektive mutor. Ericsson har godtagit ett domslut varigenom bolaget åläggs att inte bryta mot FCPA i framtiden. Ericsson har även gått med på att betala en finansiell sanktion om USD 458 380 000, samt USD 81 540 000 i ränta som upparbetats fram till uppgörelsen.
 • Ericsson har, som en del i uppgörelsen, godtagit att anlita en oberoende observatör för övervakning av bolagets regelefterlevnad under tre år, samtidigt som bolaget fortsätter att genomföra omfattande åtgärder i syfte att stärka bolagets program för etik och regelefterlevnad.
 • Det totala beloppet enligt ovan, USD 1,06 miljarder (SEK 10,1 miljarder), täcks fullt ut av den avsättning om SEK 11,5 miljarder som togs i tredje kvartalet 2019.
Press release
dec 06, 2019 23:45 (GMT +00:00)

Ericsson (NASDAQ: ERIC) tillkännagav idag en uppgörelse beträffande de tidigare kommunicerade utredningarna som U.S. Department of Justice (DOJ) och Securities and Exchange Commission (SEC) bedrivit gällande bolagets efterlevnad av U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Samma faktaunderlag har delgetts DOJ och SEC men myndigheterna har bedrivit separata utredningar.

Uppgörelserna rör historiska brott mot FCPA fram till och med första kvartalet 2017. Även om bolaget hade ett program för regelefterlevnad och ett stödjande kontrollramverk var dessa inte implementerade på ett fullgott vis. Närmare bestämt agerade vissa medarbetare i några marknader, varav vissa var högre chefer i dessa marknadsområden, otillbörligt och bortsåg medvetet från att implementera tillräckliga kontroller. De hade möjlighet att genomföra transaktioner för illegitima syften och tillsammans med personer underställda dem använde de sofistikerade upplägg för att dölja sina missgärningar.

Uppgörelsen avslutar SEC:s och DOJ:s utredningar beträffande Ericssons och dess dotterbolags efterlevnad av FCPA.

DOJ:s förfarande är av straffrättslig karaktär medan SEC:s förfarande är civilrättsligt. Myndigheterna utför sina utredningar oberoende av varandra, med egen beslutsrätt och baserat på olika beviskrav. Mot bakgrund av detta har DOJ och SEC kommit fram till olika slutsatser baserat på samma faktaunderlag.

Uppgörelsen med DOJ

Ericsson har ingått ett så kallat Deferred Prosecution Agreement (DPA) med DOJ i syfte att nå en uppgörelse gällande anklagelser om straffrättsliga överträdelser av FCPAs regler om mutor i Djibouti. Genom avtalet träffas också en uppgörelse beträffande anklagelser om straffrättsliga överträdelser av FCPA:s regler om bokföring och redovisning i Kina, Djibouti, Indonesien, Kuwait och Vietnam. Beträffande ärendet i Djibouti har Ericssons dotterbolag i Egypten idag erkänt sig skyldigt till mutbrott. Som en del av uppgörelsen kommer Ericsson att betala böter om USD 520 650 432.

Uppgörelsen med SEC

Ericsson och SEC har godtagit ett domslut beträffande påstådda överträdelser av reglerna i FCPA beträffande bokföring och redovisning i Kina, Djibouti, Indonesien, Kuwait, Saudiarabien och Vietnam och beträffande mutor i Djibouti, Kina och Saudiarabien. Som en del av uppgörelsen kommer Ericsson att betala en finansiell sanktion om USD 458 380 000, samt USD 81 540 000 i ränta som upparbetats fram till uppgörelsen.

Vid sidan av utredningarna har Ericsson sedan 2016 genomfört en omfattande genomlysning av bolagets anti-korruptionsprogram tillsammans med externa rådgivare med expertis på området. Baserat på denna genomlysning har Ericsson vidtagit betydande åtgärder för att förbättra sitt program för etik och regelefterlevnad.

I enlighet med uppgörelserna har Ericsson åtagit sig att fortsätta att stärka sina interna kontroller och sitt program för regelefterlevnad.

Börje Ekholm, verkställande direktör och koncernchef, säger: ”Dessa tidigare misslyckanden gör mig upprörd. Att nå en uppgörelse med de amerikanska myndigheterna gör det möjligt att avsluta detta kapitel i vår historia. Vi kan nu gå vidare och bygga ett starkare bolag.

Uppgörelsen med SEC och DOJ visar att vi inte alltid har levt upp till våra egna krav på hur affärer ska göras på rätt sätt. Händelserna visar på vikten av faktabaserat beslutsfattande och av en kultur där vi tar tag i svårigheter och där alla medarbetare vågar uttrycka sin mening. Vi har outtröttligt arbetat för att implementera ett robust program för etik och regelefterlevnad. Detta är ett ständigt pågående arbete.”

Ronnie Leten, styrelseordförande, säger: ”I slutändan kan vi bara vara framgångsrika om vi befäster en kultur av etik och regelefterlevnad. Jag är säker på att genom de tydliga steg vi redan tagit är vi bättre rustade att leverera på vår strategi utan att kompromissa med våra värderingar.”

Detaljer kring det förbättrade programmet för etik och regelefterlevnad

Ericssons förbättringar av bolagets program för etik och regelefterlevnad omfattar bland annat:

 • Ytterligare resurser till funktionerna för compliance och internutredning.
 • Omstrukturera processen för hantering av påstådda överträdelser i syfte att säkerställa centralt och professionellt mottagande av påstådda överträdelser, utförande av utredningar och vidtagande av åtgärder.
 • Förfina processen för riskbedömning genom ett strukturerat tillvägagångssätt och systematisk metod för riskminimering.
 • Förbättra processen för granskning (due diligence) av tredje part, innefattande övergripande övervakning av engagemang med tredje part.
 • Införande av mer sofistikerade analysverktyg för att på ett bättre sätt identifiera och förebygga högrisktransaktioner och engagemang.
 • Förbättra processen för bakgrundskontroll av högre chefer avseende affärsetik och regelefterlevnad.
 • Uppdatera utbildningsmoduler i regelefterlevnad för anställda, inklusive särskild utbildning för anställda i speciellt utsatta roller.
 • Förbättra den interna kommunikationen relaterade till anti-korruption och regelefterlevnad för ökad kännedom, bland annat kring bolagets nolltolerans mot korruption.

Telefonkonferens för journalister, analytiker och investerare

En telefonkonferens hålls för journalister, finansanalytiker och investerare. Börje Ekholm, VD och koncernchef, Carl Mellander, finanschef och Xavier Dedullen, chefsjurist, kommenterar och svarar på frågor.

Telefonkonferensen börjar den 7 december kl 09:30 CET (08.30 GMT i London och 03.30 EST i New York).

För att ansluta till telefonkonferensen, vänligen ring något av nedanstående nummer:

Sverige: +46 (0)8 566 42651 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883 685)

Internationellt/UK: +44 (0)333 300 0804 (Avgiftsfritt UK: 0800 358 9473)

USA: +1 631 913 1422 (Avgiftsfritt USA: +1 855 857 0686)

PIN-kod: 80473445 #

Telefonkonferensen kan följas på www.ericsson.com/investors eller www.ericsson.com/newsroom.

Inspelning:

Inspelning av telefonkonferensen kommer finnas tillgänglig från ca en timme efter att den har avslutats till och med den 14 december.

Telefonnummer för inspelning:

Sverige: +46 (0) 8 519 993 85

Internationellt: +44 (0) 333 300 0819

PIN-kod: 301305281#

En web-cast-inspelning av telefonkonferensen kommer finnas tillgänglig från ca en timme efter att de har avslutats på ericsson.com/newsroom and ericsson.com/investors.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

News Center

media.relations@ericsson.com
(+46 10 719 69 92)

investor.relations@ericsson.com
(+46 10 719 00 00)

OM ERICSSON

Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com.

Framtidsriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsriktade uttalanden, inklusive uttalanden om ledningens aktuella syn på marknadens tillväxt, framtida marknadsförhållanden, framtida händelser, finansiell ställning samt förväntat operativt och finansiellt resultat, särskilt information om:

- Våra mål, strategier, planeringsantaganden och operationella och finansiella resultatförväntningar

- Branschtrender, framtida kännetecken för och utveckling av våra marknader

- Vår framtida likviditet, finansiella resurser, investeringar, kostnadsbesparingar och lönsamhet

- Förväntad efterfrågan på våra befintliga och kommande produkter och tjänster, liksom planer på att lansera nya produkter och tjänster inklusive forsknings- och utvecklingskostnader

- Förmågan att leva upp till framtida planer och realisera potential för framtida tillväxt

- Förväntade operativa och finansiella resultat av strategiska samarbetsprojekt och joint ventures

- Tiden det tar innan förvärvade enheter och verksamheter integreras och blir lönsamma

- Teknik- och branschtrender, inklusive lagstiftning, standardisering, konkurrens och kundstruktur.

Orden ”anse”, ”förvänta”, ”förutspå”, ”förutse”, ”förutsätta”, ”avse”, ”trolig”, ”beräknas”, ”kan”, ”skulle kunna”, ”planera”, ”uppskatta”, ”bedöma”, ”kommer att”, ”bör”, ”strävan”, ”ambition”, ”försöka”, ”potential”, ”målsättning”, ”fortsätta” eller deras negativa versioner eller variationer samt liknande ord eller uttryck används för att identifiera framtidsriktade uttalanden. Alla uttalanden som hänför sig till förväntningar, planer eller andra beskrivningar av framtida händelser eller omständigheter, tillsammans med underliggande antaganden, utgör framtidsriktad information.

Vi gör investerare uppmärksamma på att dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter, varav många är svåra att förutse och generellt sett ligger utanför vår kontroll, vilket kan medföra att det faktiska resultatet kan skilja sig väsentligt från det uttalade, indikerade eller beräknade resultat som framgår av den framtidsriktade informationen och uttalandena.

Viktiga faktorer som kan påverka om och hur väl våra framtidsriktade uttalanden kommer att förverkligas innefattar, men är inte begränsade till, de faktorer som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer” i senaste kvartalsrapporten, och i avsnittet ”Riskfaktorer” i årsredovisningen för 2018.

Dessa framtidsriktade uttalanden återspeglar endast våra uppskattningar och antaganden vid tidpunkten när de gjordes. Vi avsäger oss uttryckligen skyldighet att, efter datumet för detta meddelande, uppdatera dessa framtidsriktade uttalanden, liksom de uppskattningar och antaganden som ligger till grund för dem, för att återspegla händelser eller förändrade förhållanden eller ändringar av förväntningar eller inträffandet av förväntade händelser, antingen som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.