Kommentar till artikel om förseelser mot Ericssons affärsetiska kod

Tillgänglig på English Svenska

12 September, 2017

Den 12 september publicerade Svenska Dagbladet en artikel om att ett 80-tal personer har lämnat Ericsson under 2016, eftersom de inte följt bolagets uppförandekod. Här följer de frågor vi fick från tidningen och de svar vi gav:

Ericsson har under lång tid arbetat med frågor kring affärsetik och compliance. 2011 formaliserade Ericsson sitt compliance-program, under ledning av en Chief Compliance Officer som rapporterar till Chief Legal Officer, och har sedan dess stegvis stärkt programmet. Det gäller både själva programmets utformning och genomförande och uppföljning av hur det implementeras i verksamheten.

Har ni några nya kommentarer om den pågående utredningen som SEC och DOJ driver?

Ericsson har sedan 2013 frivilligt svarat på förfrågningar från United States Securities and Exchange Commission och justitiedepartementet i USA gällande bolagets efterlevnad av amerikanska Foreign Corrupt Practices Act. Utredningen pågår och vi har inget nytt att kommentera.

Hur många anställda fick sluta från Ericsson under fjolåret till följd av att dom ej följt code of conduct?

Ericsson har en affärsetisk kod som alla anställda är skyldiga att följa. När vi upptäcker att förseelser i strid med koden har skett så vidtar vi åtgärder. Det kan handla om t.ex. varningar, löneavdrag eller uppsägning. I samband med bolagsstämman i mars 2017 meddelade Ericsson att 86 personer hade lämnat bolaget under 2016 som en följd av att man inte följt Ericssons affärsetiska kod.

Hur mång fick sluta 2014 respektive 2015 fjolåret till följd av att dom ej följt code of conduct?

2016 var det första året där vi samlade in konsoliderad information avseende efterlevnad av Code of Business Ethics.

Hur många har tvingats sluta på grund av ovanstående orsaker hitills i år, vilken typ av positioner har de haft och skiljer det sig åt från tidigare år?

Vi sammanställer denna sorts statistik på helårsbasis och har därför ännu inga siffror för 2017. Vi avser att sammanställa det vid årets slut och publicera detta i hållbarhetsrapporten.

Kan man sägas upp om man brutit mot code of conduct tidigare, men det uppdagas flera år senare?

Ja.

Vilka brott mot code of conduct har varit vanligast under 2016 och hitills i år?

I en bilaga (GRI-rapporten) till vår hållbarhetsrapport redovisar vi statistik om ärenden som har kommit in genom bolagets visselblåsartjänst (Ericsson Compliance Line) och andra kanaler. Vi redovisar också inom vilka kategorier ärenden kommer in. Under 2016 rapporterades 145 ärenden, fördelat enligt nedan:

• 29% fraud, corruption & regulatory breach

• 1% security issues

• 11% operations issues

• 49% human resources issues

• 10% conflicts of interest

Polisanmäler Ericsson om en anställd begått ett misstänkt brott mot lokal lag? Brott mot svensk lag tex barnpornografi?

Det görs en bedömning i det enskilda fallet och Ericsson har polisanmält och kommer att polisanmäla anställda som har brutit mot lagar i de länder de arbetar. Men vi understryker att det är en bedömning av det enskilda fallet.

Brott är ett vitt begrepp (allt från fortkörning till allvarliga våldsbrott) och vi bedömer hur allvarligt brottet är och våra förpliktelser enligt lag och möjligheten att få det lagfört i det aktuella landet.