Uttalande om artiklar i Svenska Dagbladet

Tillgänglig på English Svenska

19 September, 2017

Med anledning av två artiklar om Ericsson i Svenska Dagbladet publicerade online den 18 september och i tidningen den 19 september gör Ericsson följande uttalande:

Vi är besvikna över de artiklar som Svenska Dagbladet publicerade den 18 september vilka innehåller en spekulativ beskrivning av den pågående SEC-utredningen. Sedan SEC och Department of Justice inledde sin granskning i mars 2013 har Ericsson frivilligt samarbetat och delgett information till myndigheterna.  Vi har bekräftat att Ericsson-anställda på olika nivåer och med olika ansvarsområden har bistått utredningen, vilket är naturligt i dessa utredningar. Sedan 2013 har ca tjugofem Ericsson-anställda intervjuats av eller presenterat för myndigheterna. Detta har också inkluderat ett fåtal medlemmar av ledningsgruppen samt anställda från olika funktioner och olika regioner som i sina olika roller har kunskaper om processer, policyer och fakta.

Som vi beskrev i vårt svar till Svenska Dagbladet (vårt fullständiga svar finner ni längre ner) så har utnämningen av ledningsgruppen föregåtts av en gedigen utvärderingsprocess och Börje Ekholm har fullt förtroende för sitt team.

Vi noterar också att Svenska Dagbladet spekulerar om eventuella böter från SEC. Vi kommenterar inte den typen av spekulationer. Som ett börsnoterat bolag följer vi alltid kraven på att offentliggöra upplysningar om händelser som skulle kunna ha väsentlig inverkan på bolaget eller dess finanser. Skulle den situationen uppstå kommer bolaget att offentliggöra information på sedvanligt sätt.

Ericssons svar till Svenska Dagbladet den 18 september:

Ericsson har under lång tid arbetat med frågor kring affärsetik och regelefterlevnad (compliance). Precis som andra globala bolag står vi inför utmaningar vad gäller att säkerställa att vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt och korrekt sätt. Vi är inte perfekta och vi kan inte utesluta att misstag har begåtts historiskt eller kan hända i framtiden. Vi arbetar dock mycket hårt för att ständigt förbättra våra processer och program, hur vi följer upp och hur de implementeras i organisationen. När vi finner felaktigheter vidtar vi åtgärder och lär oss av dem för att begränsa risken för att sådant beteende upprepas någonstans i vår organisation. Under 2016 fick till exempel 86 anställda lämna Ericsson på grund av överträdelser av företagets affärsetiska kod (Code of Business Ethics).

Vårt program för regelefterlevnad

2011 formaliserade Ericsson sitt program för regelefterlevnad, under ledning av en Chief Compliance Officer som rapporterar till Chief Legal Officer, och har sedan dess stegvis stärkt programmet. Det gäller både själva programmets utformning och genomförande och uppföljning av hur det implementeras i verksamheten. Några av de viktigaste stegen i denna process:

2004: Ericssons affärsetiska kod upprättas, bestående av företagets uppförandekod och andra koncerndirektiv och -policyer.

2007: Visselblåsarprocess inrättas.

2007: Första obligatoriska utbildningsplattformen "E-learning Anti-Corruption 1.0" lanseras och genomförs av mer än 70 000 anställda.

2008: Utfasning av handelsagenter inleds.

2010: Frivillig GRI-rapportering om incidenter påbörjas.

2011: Chief Compliance Officer utnämns för att leda Ericssons antikorruptionsprogram.

2011: Ny begränsad agentpolicy antas.

2012: Formellt antikorruptionsprogram upprättas – utvärderas av styrelsens revisionsutskott åtminstone årligen.

2013: Uppdaterad agentpolicy som ytterligare begränsar möjligheten att använda agenter antas.

2013: Nytt antikorruptionsdirektiv antas.

2013: Ny e-utbildning om antikorruption lanseras, genomförs av över 90 000 anställda.

2013: Group Compliance Forum och Regional Compliance Fora upprättas för hantering av rapporterade överträdelser av Ericssons affärsetiska kod.

2015: Ericsson Compliance Line (ett externt administrerat visselblåsarverktyg) implementeras.

2016: Ethics and Compliance Board upprättas, består av medlemmar ur Executive Team och leds av vd, för att säkerställa övergripande styrning av arbetet med regelefterlevnad inom koncernen.

2016: Automatiserat antikorruptionsverktyg för screening av leverantörer och andra affärspartners implementeras och due diligence-processen för tredje part förbättras.

2017: Utvärdering av koncernens antikorruptionsprogram genomförs av extern rådgivare utsedd av styrelsen, med förslag om ytterligare förbättringar av programmet.

2017: Regional Compliance Offices och Business Partner Review Boards etableras i samtliga regioner.

2017: Utvärderingsprocess införs för granskning av högre chefers beteende ur ett etik- och regelefterlevnadsperspektiv.

Alla Ericssons anställda måste bekräfta att man läst och förstått bolagets affärsetiska kod vid anställningen och därefter i globala bekräftelseprocesser ungefär vartannat år. Den första processen för att bekräfta koden genomfördes 2004. 2015 bekräftade 99% av Ericssons anställda den affärsetiska koden. 2017 års process pågår fortfarande.

Förfrågningar från SEC och DoJ

Ericsson har sedan mars 2013 svarat på förfrågningar från United States Securities and Exchange Commission (SEC) och justitiedepartementet i USA (DoJ) gällande bolagets efterlevnad av amerikanska Foreign Corrupt Practices Act i flera regioner. Det här är ett frivilligt samarbete från Ericssons sida. Som vi tidigare har sagt är det olämpligt att lämna ytterligare kommentarer om den pågående utredningen.

Vi kan dock bekräfta att som en naturlig del av utredningen har Ericsson-anställda på olika nivåer och med olika ansvarsområden intervjuats för att bistå utredningen. Under de fyra åren sedan utredningen inleddes har ca tjugofem Ericsson-anställda intervjuats av eller presenterat för myndigheterna. Detta har också inkluderat ett fåtal medlemmar av ledningsgruppen samt anställda från olika funktioner och olika regioner som i sina olika roller har kunskaper om processer, policyer och fakta.

Vi har frivilligt samarbetat med de amerikanska myndigheterna under hela processen och kommer fortsätta att göra det.

Utvärdering av ledare

Under 2017 har vd Börje Ekholm betonat vikten av regelefterlevnad och affärsetik i och med införandet av en utvärderingsprocess för utnämningen av sin nya ledningsgrupp (Executive Team). Samtliga medlemmar i den nuvarande ledningsgruppen har genomgått utvärderingsprocessen och vd Börje Ekholm har fullt förtroende för sitt team.

Utöver ledningsgruppen omfattar utvärderingsprocessen ett hundratal anställda i utsatta positioner. Detta inkluderar nyckelpersoner inom inköp, kundorienterade roller, ekonomi etc. Alla framtida rekryteringar till dessa positioner kommer att gå igenom den obligatoriska utvärderingen. I utformandet av utvärderingsprocessen har Ericsson tagit in externa rådgivare för att säkerställa en robust process.

Den omfattande utvärderingsprocessen är utformad för att identifiera eventuella brister inom etik och regelefterlevnad. Utvärderingen tittar exempelvis på avvikelser från Ericssons policyer, direktiv och instruktioner inom viktiga områden som gåvor, representation, kontakter med tredje man, resor, manuella betalningar, kontantanvändning, hantering av agenter och konsulter, användning av företagsresurser och utläggsrapporter, andra former av potentiellt felaktigt beteende eller avvikelser från bolagets affärsetiska kod (t.ex. sexuella trakasserier, intressekonflikter, avvikelser från lagar och förordningar).

Efter genomförd utvärdering kommer en helhetsbild av kandidaterna eller medarbetarna att ligga till grund för eventuella rekryterings- eller befordransbeslut. Resultatet av utvärderingen utgör en faktor i besluten tillsammans med traditionell bedömning av prestationspotential och ledarskapsförmåga.