Skip navigation

EU-ministern: "EU behöver gå från ord till verkstad"

EU har halkat efter USA och flera länder i Asien på centrala ekonomiska områden, bland annat när det gäller den digitala omställningen av näringslivet, säger EU-minister Jessika Roswall (M). Just därför var konkurrenskraft ett av Sveriges prioriterade områden under det svenska EU-ordförandeskapet i våras.
EU behöver gå från ord till verkstad
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Om man ska hårdra det så drivs omställningen framåt av företag på den amerikanska västkusten och den kinesiska östkusten. EU:s andel av den globala marknaden för informations- och kommunikationsteknologi har nästan halverats från 21,8 procent 2013 till 11,3 procent 2022, konstaterar Jessika Roswall.

Digitalisering ett prioriterat område

Hon tycker att detta är särskilt allvarligt med tanke på den snabba tekniska utvecklingen och att i princip alla verksamheter håller på att digitaliseras. Digitalisering pekas ut som ett av nio prioriterade områden i den konkurrenskraftsstrategi som EU-kommissionen presenterade i mars och som kom till på svenskt initiativ. Men Jessika Roswall framhåller att mycket arbete återstår.

För att EU inte ska hamna ännu mer på efterkälken krävs det att den nya konkurrenskraftsstrategin går från ord till verkstad, säger hon.

I strategin finns specifika delmål som att 75 procent av företagen i EU ska använda molntjänster, AI och stordata år 2030. Det är upp till medlemsländerna att se till att målen uppnås. En förutsättning för att lyckas är att det finns en säker och ändamålsenlig digital infrastruktur, till exempel 5G-nät.

Fel att detaljreglera nya tekniker

Sverige är av tradition ett teknikvänligt land, vilket enligt Jessika Roswall bland annat avspeglar sig i att den svenska regeringen driver frågor som digitalisering och konkurrenskraft.

Generellt driver Sverige linjen att vi inte ska detaljreglera nya tekniker utan låta dem utvecklas på egna villkor.

Ett exempel på detta är synen på AI, där det inom EU fokuseras mycket på riskerna med den nya tekniken.

Politiken måste förstå att möjligheterna är mycket större än riskerna. Vi vet inte exakt hur AI kommer att utvecklas, men vi vet att det kommer att förändra våra samhällen och utgöra grunden för framtida innovationer och affärsidéer, säger Jessika Roswall.

Europa får inte hamna på efterkälken

Hon framhåller att EU måste förstå vilken roll Europa realistiskt sett kan spela.

EU kan inte sätta standarderna för AI om vi i dagsläget ligger för långt efter USA, Kina och andra i den tekniska utvecklingen.

Det vi kan göra i Europa är att satsa framåt och försöka ligga i framkant när det gäller forskning, utveckling och kommersialisering. Det är förstås också viktigt att vi inte hamnar på efterkälken när det gäller utbyggnaden av 5G och annan digital infrastruktur, fastslår EU-ministern.

Eftersom vi befinner oss i slutet av mandatperioden för EU-kommissionen och Europaparlamentet ligger det inte särskilt många nya förslag på EU:s bord. Dock pågår slutförhandlingar mellan ministerrådet och Europaparlamentet om exempelvis AI-förordningen, förhandlingar som det enligt Jessika Roswall kan vara värt att hålla ögonen på.

Sverige kan förstås bidra till att sätta konkurrenskraftsfrågorna högt på dagordningen inför att den strategiska agendan ska antas nästa år, som skickar politiska styrsignaler till nästa kommission, säger Jessika Roswall.