Skip navigation

Svensk offentlig sektor behöver komma ifatt när det gäller digitalisering

Allt som kan och bör digitaliseras kommer att digitaliseras, konstaterar Anders Henriksson (S), ordförande i den inflytelserika organisationen SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Han ser digitalisering som ett helt avgörande redskap för att kommuner och regioner ska kunna hantera bland annat bristen på arbetskraft.
Svensk offentlig sektor behöver digitaliseras

– Kommuner och regioner arbetar nu intensivt med att införa nya och smarta arbetssätt med stöd av ny teknik. Detta sker i hela verksamheter – vård, skola och omsorg, samhällsplanering och många andra områden, säger Anders Henriksson.

– Det är ett måste både för att klara av de tuffa utmaningar som välfärden har och för att möta invånares förväntningar på en digital tillgänglig samhällsservice, konstaterar han.

Som exempel framhåller Anders Henriksson smart välfärdsteknik i äldreomsorgen, automatisering av repetitiva processer och digitalisering av vård som kan frigöra mänskliga resurser.

Sämst inom OECD

SKR har en viktig uppgift att stötta kommuner och regioner i deras digitaliseringsarbete. Därför har SKR nyligen tillsatt en särskild digitaliseringsberedning med företrädare för olika kommuner och regioner. Lars Holmin (M), vice ordförande i Västra götalandsregionens regionstyrelse, är ordförande i beredningen.

– OECD har i en rapport fastslagit att Sverige är sämst bland medlemsländerna när det gäller att digitalisera offentlig sektor. Det är givetvis inte bra och det visar att vi måste kraftsamla för att bli bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter, säger Lars Holmin.

– Digitalisering är fundamentalt för att vi ska kunna genomföra exempelvis den vårdomställning som vi står inför, tillägger han.

Verktyg för att attrahera investeringar

Den digitala infrastrukturen har stor betydelse för möjligheten att implementera ny välfärdsteknik, men också för kommuners förmåga att attrahera investeringar och skapa nya jobb.

– Eftersom uppkoppling är en förutsättning för digitalisering, så är detta högt på agendan för alla kommuner och regioner. Alla företagare, oavsett var man är i landet, måste ha tillgång till snabb och robust digital infrastruktur, säger SKR:s ordförande Anders Henriksson (S).

– Idag ser vi stora skillnader över landet, mellan och inom kommuner, i tillgång till uppkoppling, säger han.

Behovet av mobilitet

En viktig aspekt är behovet av mobilitet, att det ska vara möjligt att få uppkoppling över allt – till exempel utomhus. Enligt SKR kommer det i framtiden att krävas robust och kapacitetsstark infrastruktur för att möjliggöra olika digitaliserade samhällstjänster och funktioner.

– Fördelen med 5G är ju bland annat snabbare och stabilare överföringshastigheter samt ”network slicing”, alltså att man kan prioritera viss data i näten. Detta är viktigt för att exempelvis kunna erbjuda platsoberoende vård, säger Emma Ström, strateg inom lokal och regional utveckling på SKR.

Hon menar dock att dessa behov ligger ett tag fram i tiden.

– Jag brukar tänka att det är lite som med Spotify som möjliggjordes genom införandet av 4G. Vi kommer inte att se lösningarna förrän tekniken är på plats, säger Emma Ström.

I det korta perspektivet kämpar SKR för att det ska finnas mobiltäckning över huvud taget, även på platser där det saknas kommersiella aktörer.

– Vi behöver ta ett helhetsgrepp för att lösa behoven på platser som idag inte har uppkoppling. Det kan handla om 5G men också om fortsatt fiberutbyggnad. Fast och mobilt kompletterar varandra och svarar mot olika behov, säger Emma Ström.

Vill höja ambitionsnivån

Anders Henriksson anser att det är nödvändigt att skynda på utbyggnaden av både 5G och fiber för att avsaknaden av bra uppkoppling inte ska bli ett hinder för utveckling.    

– Det här är förstås en begränsande faktor för möjligheten att exempelvis införa digitala välfärdstjänster eller attrahera näringsliv. Från SKR:s sida vill vi driva på för en ny och ambitiös bredbandspolitik som inkluderar hela landet, såväl städer som landsbygder, säger han.

– Vi vill få på plats en långsiktig omställningsstrategi och handlingsplan med konkreta och tidsatta leveranser, fastslår Anders Henriksson.