Skip navigation

Vi är i början av ett nytt skede för svenskt skogsbruk

Cirka 70 procent av Sveriges yta är täckt av skog och skogsindustrin är en viktig exportnäring. Utvecklingen går mot en allt högre grad av automation av skogsmaskiner och det skulle underlättas av stabil och säker uppkoppling – vilket är svårt att få i skogen.
”Vi är i början av ett nytt skede för svenskt skogsbruk”
Foto: Mistra Digital Forest

5G vore ju en dröm i skogen. Vår främsta prioritet är en stabil och säker uppkoppling över huvud taget, det skulle underlätta mycket, säger Sverker Danielsson, programchef för Mistra Digital Forest, ett forskningsprogram som stöttar övergången till ett hållbart och digitaliserat skogsbruk.

Automation är bättre för skogen

Allt fler fordon gör över från att köras av människor till att köras av datorer. Skogsmaskiner är inget undantag. Helt eller delvis självkörande skogsmaskiner kan ge ett mycket effektivare skogsbruk samtidigt som energiförbrukningen och markskadorna minskas.

Om vi talar om helt fjärrstyrda skogsmaskiner utan förarhytt så ligger det en bit fram i tiden, förklarar Sverker Danielsson.

Skogen är stenig, gropig och det är svårt att ta sig fram. Dessutom kan det dyka upp människor och djur som maskinerna inte får skada.

Mycket av den utveckling vi jobbar med nu förutsätter att det fortsatt finns en förare i skogsmaskinen, men arbetet underlättas med en ökad grad av automation, till exempel att maskinen själv väljer vilken väg kranen ska ta när den flyttar sig mellan träden som kapas.

Stegvis utveckling

Sverker Danielsson understryker att utvecklingen kommer att gå stegvis. Längre in i framtiden blir det sannolikt en förare som sitter i en kontorsmiljö och som kontrollerar flera fjärrstyrda skogsmaskiner.

Utvecklingen har hittills gått mot allt större maskiner, men med mer av automation går det att använda sig av mindre enheter, som kan ta sig fram på andra ställen, säger Sverker Danielsson.

Fördelarna med detta är bland annat mindre markskador och bättre precision.

I forskningsprogrammet Robust trådlös infrastruktur för fjärrstyrd virkeshantering, där bland andra Ericsson och skogsföretaget SCA medverkar, undersöks digitaliseringens nya möjligheter när det gäller fjärrstyrd virkeshantering efter att träden skördats.

Det ger oss bättre verktyg för att sortera virket och samla in data som vi fortsätter att använda under hela värdekedjan. Men allt detta förutsätter robust och trådlös uppkoppling, säger Magnus Bergman, skogsteknisk chef för SCA, som även ingår i det industriella rådet för Mistra Digital Forest.

Sverker Danielsson beskriver det som att skogsbruket står i början av ett nytt skede. Digitaliseringen medför stora förändringar i tre avseenden:

För det första, datainsamling om skogen. Lantmäteriet genomför en nationell laserscanning av all skog i Sverige med hjälp av flygplan. Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest kompletterar med en mer högupplöst scanning, med minst tio mätpunkter per kvadratmeter.

Det ger oss möjlighet att fånga in skogens detaljrikedom, ner på individuella träd. Vi kan se hur mycket skogen växer, skilja på gran och tall, få en bild av mängden lövträd, berättar Sverker Danielsson.

Hållbart precisionsskogsbruk

Genom att samla in och analysera stora mängder data om skogen kan grunden läggas för mer hållbart och digitaliserat skogsbruk. Det går att göra digitala terränganalyser och modeller som beräknar framkomligheten i skogen

vilket underlättar vid avverkning. Men framför allt går det att undersöka hur olika hållbarhetsaspekter påverkas av val av skötselstrategi.

Vi går mot ett hållbart precisionsskogsbruk, förklarar Sverker Danielsson.

Den andra stora förändringen är automation, som nämndes ovan. Och den tredje är beslutsstöd, åtgärder som gör det lättare för dem som arbetar med skogsbruk att ta beslut.

Idag styr föraren skogsmaskinen helt själv och måste ta egna beslut. Detta gör att det märks stora skillnader mellan erfarna och oerfarna förare.

Med ny teknik kan föraren få hjälp att välja den smartaste vägen för att exempelvis flytta virket från avverkningsplatsen till det ställe där det samlas upp.

Genom att samla in och analysera stora mängder data om skogen kan vi ta mycket bättre beslut. Det gör att skogsråvaran kan användas mer effektivt och att skogsbruket kan bli mer hållbart.

Han nämner som exempel att det kan bli mycket bättre kvalitet på den data som lämnas in för livscykelanalyser.

Digitaliseringen innebär nya sätt att jobba, nya sätt att skapa affär. Skogsföretagen är väldigt engagerade i de nya möjligheter som uppstår och jag är övertygad om att branschen går en spännande framtid till mötes, säger Sverker Danielsson.

Även om 5G i skogen låter som en dröm är det något som i högsta grad måste lösas, säger Magnus Bergman, SCA.