Ericsson rapporterar positivt kassaflöde för helåret och stärker sin ledande roll inom GSM/GPRS i Nordamerika

Press release  |  jan 25, 2002 06:27 (GMT +00:00)

  •  Justerat resultat före skatt uppgick till -3,4 miljarder SEK, exklusive ytterligare riskreserveringar för Latinamerika på 1,7 miljarder SEK
  •  GSM-faktureringen ökade med 9% under året
  •  Telefonverksamheten ompositionerad genom Sony Ericsson Mobile Communications och tekniklicensiering
  •  Målet är en rörelsemarginal på över 5% för helåret 2002 genom nya affärsmöjligheter och fortsatt kostnadskontroll

RÖRELSERESULTAT

Faktureringen uppgick till 58,5 miljarder SEK, vilket motsvarar en ökning med 25% jämfört med tredje kvartalet 2001 och en minskning med 15% jämfört med fjärde kvartalet 2000. Justerat rörelseresultat var -4,1 miljarder SEK. Detta inkluderar 1,7 miljarder SEK i reserveringar för ökade kundkreditrisker i Latinamerika och en förlust på 0,7 miljarder SEK i vårt joint venture Sony Ericsson Mobile Communications. Rörelsemarginalen inom System, exklusive reserveringar för kundkreditrisker, förbättrades till 4% jämfört med tredje kvartalet 2001.

Genom avsevärda reduceringar av sysselsatt kapital har vi uppnått ett starkt kassaflöde på 16,4 miljarder SEK. Vi har därmed uppnått vårt mål om positivt kassaflöde före finansieringsverksamheter för helåret. Inflödet från sale-lease-back av testanläggningar ingår ej utan redovisas som finansieringsverksamhet.

Vårt Effektivitetsprogram löpte enligt plan med 4,5 miljarder SEK i kostnads-besparingar för kvartalet. Antalet anställda vid årets slut uppgick till 85 200 jämfört med 107 300 i mars 2001 då programmet inleddes.

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

”Vår starka marknadsställning och vårt positiva kassaflöde visar på vår förmåga att vinna nya affärer och samtidigt öka effektiviteten i verksamheten. Vi har uppnått våra mål i Effektivitetsprogrammet och vi kommer att fortsätta att förbättra lönsamheten”, säger Kurt Hellström, koncernchef och VD.

Vi är fortfarande mer framgångsrika än våra närmaste konkurrenter inom mobilsystem. GSM-försäljningen ökade med 9% under 2001. Vi har erövrat ledarpositionen i den nordamerikanska övergången till GSM/GPRS, vilket även ger oss ett bra utgångsläge inför efterföljande uppgraderingar till 3G/EDGE.

Vi ser fortsatt stark efterfrågan på ENGINE, vår lösning för nästa generations flertjänstnät. Verksamheten för traditionella kretskopplade nät fortsätter dock att minska och vi är särskilt drabbade av nedgången i Latinamerika. Vi har redan vidtagit ytterligare åtgärder för att förbättra lönsamheten under året.

Ericsson är ett av få företag som kan leverera avancerat teknikinnehåll till mobiltelefontillverkare. Flera licensavtal är redan tecknade med andra telefontillverkare. Genom detta har vi gjort betydande framsteg och ompositionerat Ericsson på telefonmarknaden. Vårt joint venture med Sony har fått en bra start med en väsentligt lägre kostnadsbas och de mest avancerade GPRS-telefonerna.

Vi har nu ett utmärkt läge för att utnyttja marknadsmöjligheter och återställa lönsamheten under 2002. Trots att marknaden kommer att vara särskilt utmanande i början av 2002, kvarstår vårt mål om en rörelsemarginal på över 5% för helåret.