Inga dolda miljarder i Ericsson

Press release
feb 20, 2002 11:00 (GMT +00:00)
I Veckans Affärer nr 18, 18 februari 2002, drar tidningen en rad felaktiga slutsatser vilka vi härmed vill tillrättalägga.
0202021


- Vid årsskiftet 2001/2002 hade Ericsson en bruttoexponering avseende kundkrediter uppgående till 26, 4 miljarder SEK. Av detta belopp låg 8,9 miljarder SEK som en fordran i balansräkningen och resterande 17,5 miljarder SEK under ingångna ansvarsförbindelser. Av dessa ansvarsförbindelser avser ca 6,4 miljarder SEK intressebolag. Kundfinansieringens utveckling har också på ett mycket tydligt sätt redovisats i årsredovisning och delårsrapporter, inklusive hur mycket som ligger utanför balansräkningen.

- Ericsson har gjort erforderliga reserveringar för riskexponering i all kundfinansiering det vill säga såväl krediter i egen balansräkning, som kundfinansiering utanför balansräkningen när Ericsson garanterat krediter.

- Ericsson har sedan mitten av 1980-talet bedrivit finansverksamhet tillsammans med Industrivärden och Investor. Ericsson är minoritetsägare avseende röststyrka i dessa bolag. Industrivärden och Investor är delägare i Ericsson Project Finance AB och AB LM Ericsson Finans. Dessa bolag är så kallade intressebolag och redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att Ericssons ägarandel av resultatet och av bolagens egna kapital tas med i Ericssons räkenskaper. Övriga balansposter inräknas ej.

- Syftet med de delägda finansbolagen är att Ericssons huvudägare kan bidra med finansiell kompetens och nätverk. Omfattningen har under årens lopp varit relativt begränsad och volymerna har under året minskat.

- Aktieinnehav och röstandelar i intressebolagen har likaså tydligt redovisats i årsredovisningen.

- Ericssons intressebolag med finansieringsaktiviteter är följande: o AB LM Ericsson Finans, Ericsson Project Finance AB och Ericsson Business Finance AB, som hanterar delar av kundfinansieringen utanför balansräkningen. AB LM Ericsson Finans är ett kreditmarknadsbolag och hanterar även leasing av Ericssons tjänstebilar och viss kontorsutrustning.

- Veckans Affärer påstår också att Ericsson gjort internaffärer i syfte att förbättra kassaflödet inför bokslutet 2001. I de transaktioner som Ericsson genomförde under 2001 har tillgångar för 2,1 miljarder SEK, exklusive kundkrediter, förts över till externa finansiärer utan Ericssonintresse. En sale lease-back av testutrustning på 743 miljoner USD, har behandlats som finansiell lease och tillgångarna var därmed kvar i Ericssons balansräkning.

Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.

Läs mer på www.ericsson.com/press

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Media
Åse Lindskog, presschef Ericsson
Tel: 0730-244 872
E-post: ase.lindskog@lme.ericsson.se

Investerare och analytiker
Maria Bernström, investerarrelationer Ericsson
Tel: 070-533 4750
E-post: maria.bernstrom@lme.ericsson.se