Skip navigation

Styrelsen för Telefonaktiebolaget LM Ericsson har beslutat att till ordinarie bolagsstämma 2002 framlägga förslag om nytt beslut om överlåtelse av..

..aktier av serie B i bolaget

Press release
Feb 15, 2002 11:16 (GMT +00:00)

Vid ordinarie bolagsstämma 2001 beslöts om överlåtelse av egna aktier i samband med införande av ett Globalt Aktieincitamentsprogram. Beslutet innefattade bl.a. rätt till överlåtelse av högst 31 000 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med programmet. Enligt bolagsstämmans beslut skulle sådan överlåtelse ske före ordinarie bolagsstämma 2002. Sådan överlåtelse har inte skett.

Styrelsen har därför i dag beslutat föreslå ordinarie bolagsstämma 2002 att besluta om att bolaget ska äga rätt att, före ordinarie bolagsstämma 2003, överlåta högst 31 000 000 aktier av serie B i bolaget, av bolagets totala innehav om 156 804 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av bolagets Globala Aktieincitamentsprogram. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Baserat på aktiekursen och bolagets finansiella ställning per 31 december 2001, skulle en överlåtelse av 31 000 000 aktier ge ett likviditetstillskott om SEK 1 767 miljoner samt en förstärkning av soliditeten med 0,5%. Bolagets resultat påverkas inte av en eventuell aktieöverlåtelse, likviden tillförs aktiekapitalet.31 000 000 aktier motsvarade den 31 december 2001 0,38% av utestående aktier. Utspädning av vinst per aktie beräknad enligt den s k ”Treasury Stock” metoden är beroende av kursutvecklingen och blir vid 10% uppgång 0,04% respektive vid 100% uppgång 0,38%. Vid beräkning av utspädd vinst per aktie i bokslutet för år 2001 är dessa aktier redan beaktade.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2002 kommer att införas i tidningar den 18 februari 2002 samt publiceras på Internet http://www.ericsson.com, där även fullständiga förslag till beslut av bolagsstämman kommer att finnas tillgängliga den 13 mars.

Ericsson is shaping the future of Mobile and Broadband Internet communications through its continuous technology leadership. Providing innovative solutions in more than 140 countries, Ericsson is helping to create the most powerful communication companies in the world.


FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Pia Gideon, informationschef Ericsson

Tel: 070-5192864, E-post: pia.gideon@lme.ericsson.se

Åse Lindskog, presschef Ericsson

Tel: 0730-244 872, E-post: ase.lindskog@lme.ericsson.se

RELATERADE FILER