Ericsson omorganiserar för att stärka positionerna i utdragen marknadsnedgång

Press release
apr 22, 2002 05:35 (GMT +00:00)

PRO FORMA Första kvartalet Tolv månader
(förutom vinst per aktie)
Mdr. SEK 2002 2001 Förändring 2001

Orderingång 41,9 69,3 -40% 201,8
- System 37,7 62,8 -40% 183,3
- Övrig verksamhet 6,3 9,0 -30% 27,4
Fakturering 37,0 49,8 -26% 210,8
- System 33,3 44,4 -25% 188,7
- Övrig verksamhet 5,7 8,0 -29% 31,8
Justerat rörelseresultat 1) -4,5 -4,2 -19,5
- System -2,9 2,0 1,1
- Telefoner 0,0 -5,5 -14,6
- Övrig verksamhet -1,3 -0,4 -4,3
- Ej allokerade -0,3 -0,3 -1,7
Justerad rörelsemarginal 1) -12% -8% -9%
- System -9% 4% 1%
- Telefoner - - -
- Övrig verksamhet -24% -5% -13%
Justerat resultat
före skatt 1) -5,4 -4,9 -23,2

Nettoresultat -3,7 0,4 -22,8

Vinst per aktie,
efter utspädning (SEK) -0,38 0,05 -2,69

Vinst per aktie, efter
utspädning enligt
U.S. GAAP (SEK) -0,36 -0,29 -3,14

Kassaflöde före
finansiella aktiviteter -4,1 -18,1 6,9

Antal anställda 82 012 94 960 85 198

1) Justerad för:
- Realisationsvinst, Juniper - 5,5 5,5
- Icke-operationella
realisationsvinster 0,1 0,0 0,3
- Omstruktureringskostnader - - -15,0


KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

"Som väntat blev det gångna kvartalet en utmaning, många operatörer har den senaste tiden sänkt sina investeringsplaner ytterligare. Faktureringen blir lägre än väntat, men med fortsatt aggressiv kostnadsjakt räknar vi med att nå lönsamhet någon gång under 2003," säger Kurt Hellström, VD och koncernchef för Ericsson.

"Vår orderingång visar att världens ledande operatörer fortsätter välja vår utrustning för att bygga ut och uppgradera sina nätverk. Samtidigt växer vår serviceverksamhet där vi erbjuder lösningar som minskar våra kunders driftskostnader."

"Vår telefonstrategi har visat sig framgångsrik. Sony Ericsson har nu uppnått nollresultat och samtidigt har vår nya verksamhet för mobilplattformar tagit fart med flera viktiga licensavtal."

"I den utdragna marknadsnedgången kommer det att finnas vinnare och förlorare. Vi är starkare än någonsin inom 2G och 3G, och vi tar marknadsandelar inom system och service. Tack vare vår unika kompetens, förstklassiga kundbas och vår satsning på effektivitet, kommer vi att kunna stärka vår position."

"Med den föreslagna nyemissionen, kommer vi att ha den finansiella styrkan att fullt ut utnyttja denna starka marknadsposition. Samtidigt kommer vi att ha en stark finansiell ställning med ökad beredskap om marknadsförhållandena fortsätter att vara svaga eller förvärras."

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Kommentarerna nedan avser proformaredovisningen om inte annat anges.

System

Orderingången minskade med 40% och faktureringen med 25% jämfört med första kvartalet föregående år. Jämfört med fjärde kvartalet 2001 ökade orderingången dock med 10%.

Vår serviceverksamhet fortsatte att växa och utgör nu 24% av försäljningen. Ungefär hälften utgörs av systemintegration, outsourcing av nätverksdrift och konsulttjänster, vilka sammanlagt ökade med mer än 25%, vilket visar vår tillväxt inom detta område.

Justerat rörelseresultat för System var negativt med -2,9 (2,0) miljarder kronor, vilket gav en rörelsemarginal på -9% (4%). Förändringen beror huvudsakligen på lägre fakturering och kostnader för överkapacitet, speciellt genom ogynnsam utveckling inom Flertjänstnät. Effektivitetsprogrammet har gett de kostnadsbesparingar vi planerade, men på grund av den snabba marknadsnedgången har det varit omöjligt att minska kostnaderna i samma takt.

Kostnadsminskningar och omstrukturering av verksamheten

Under 2001 genomförde vi koncernövergripande besparingar, vilka nu ger 20 miljarder kronor i lägre kostnader per år. Vi fortsätter att strukturera om verksamheten och sänker vår kostnadsbas med ytterligare 10 miljarder kronor till slutet av innevarande år och vi planerar åtgärder för ytterligare 10 miljarder kronor nästa år. Vid slutet av 2003 kommer våra kostnader att vara 40 miljarder kronor lägre än i början av 2001.

Omstruktureringskostnader kommer att tas löpande med 8,5 miljarder kronor i år och 2 miljarder kronor 2003. Med de nya åtgärderna uppskattar vi att kostnaderna sänks med 28 miljarder kronor detta år, 38 miljarder nästa år och full effekt, 40 miljarder kronor, från 2004.

Efterfrågan växer på integrerade fasta och mobila lösningar för gemensamma tjänste-plattformar och transportnät. För att ta tillvara denna möjlighet slår vi ihop Mobilsystem med Flertjänstnät, inklusive ENGINE, till en ny affärsenhet.

Eftersom operatörerna vill minska driftskostnaden för sina traditionella nätverk samtidigt som de vill växla över till nästa generations nät ökar efterfrågan på våra servicetjänster. Vi utökar nu vår serviceverksamhet med till att också inkludera TDMA, PDC och en mindre del av Flertjänstnät. Därigenom drar vi nytta av vår stora installerade bas och kan sänka våra kostnader.

Mobilsystem

Orderingången för Mobilsystem minskade jämfört med samma kvartal föregående år men ökade med 11% jämfört med fjärde kvartalet, vilket tyder på att marknadsnedgången saktar av. USA, Kina och Sverige, liksom ett antal utvecklingsmarknader som Saudiarabien och Indien, förbättrades jämfört med samma kvartal förra året. Västeuropa, Japan och merparten av Latinamerika var fortsatt svaga.

Faktureringen minskade med 19% beroende på att operatörer går över till GSM och nästa generations system, vilket minskar efterfrågan på TDMA och PDC. Vår verksamhet inom GSM/WCDMA (exklusive CDMA, TDMA och PDC) minskade 15%, vilket är mindre än branschen i övrigt. Detta visar på en ökad marknadsandel och på vår ledande ställning i den nordamerikanska övergången till GSM/GPRS/EDGE. Vi har installerat nät för 3G/EDGE hos större operatörer i USA sedan september, med kommersiell drift planerad till 2003.

MMS-tjänster med färgbilder och ljud är viktiga för att generera GPRS- och 3G-trafik. Förra veckans MMS-installation och kommande lanseringar i flera länder åt världens ledande mobiloperatör, visar att vi tar ledningen även inom detta område.

Flertjänstnät

Orderingång och fakturering fortsatte att minska. Utvecklingen påverkades starkt av den betydligt lägre efterfrågan på kretskopplade växlar, särskilt i Latinamerika.
Vår ENGINE-lösning för uppgradering av traditionella kretskopplade nät till paketbaserade fortsatte att utvecklas positivt, med tio nya kontrakt under kvartalet. Vi tog genombrottsordrar i Kina, Tyskland och Afrika, vilket dock inte var tillräckligt för att balansera nedgången inom traditionella fastnätsväxlar.

Den nya organisationen stärker vår unika ställning med ungefär 170 miljoner installerade linjer och stödjer våra kunders övergång till IP-baserade nät genom uppgradering av traditionella nät.
Vår roll som huvudleverantör av system och helhetslösningar till världens ledande fastnätsoperatörer är oförändrad.

Telefoner

Som tidigare meddelats redovisas vår 50-procentiga vinstandel från Sony Ericsson Mobile Communications under "Andelar i JV och intresseföretags resultat". Kvarvarande verksamheter, inklusive tekniklicensiering och telefontillverkningen i Kina, redovisas under "Övriga verksamheter".

Sony Ericsson Mobile Communications (SEMC)

Det nya företaget har startat gynnsamt och redovisar nu nollresultat för första kvartalet, vilket är tidigare än väntat.

SEMC levererade 5,8 miljoner telefoner och faktureringen uppgick till 10,3 miljarder kronor. En gynnsam produktportfölj ledde till ett högre genomsnittspris och tidigare lönsamhet än beräknat, ett resultat av försäljningsframgångar för telefoner med färgskärm såsom T68 och C1002S i Japan.

Att ett nollresultat uppnåddes trots lägre volymer än föregående år visar att omstruktureringen av telefonverksamheten varit framgångsrik. Med en lägre kostnadsbas har vi nu en större flexibilitet för marknadssvängningar. Antalet anställda var oförändrat cirka 4 000. Målet att visa vinst för helåret kvarstår.

Övriga verksamheter

Rörelseresultatet var -1,3 (-0,4) miljarder kronor, vilket beror på fortsatt minskad efterfrågan på mikroelektronik, kabel och företagssystem. Omstruktureringarna fortsätter inom dessa områden för att åter nå lönsamhet. Försvarsverksamheten var lönsam även med en smärre försäljningsnedgång. Mobila plattformar och Bluetooth når ännu inte nollresultat eftersom vi fortsätter att investera i dessa nya verksamheter.
FINANSIELL ÖVERSIKT

Resultat

Resultatet redovisas i två format, legalt och proforma. Det legala formatet baseras på Redovisningsrådets principer (se under Redovisningsprinciper) och föregående år har räknats om på grund av konsolideringen av finansbolag som tidigare redovisats som intressebolag. Proformaredovisningen används för att underlätta jämförelser mellan åren och speglar verksamhetens resultat som om aktivering av utvecklingskostnader gjorts löpande och med resultatet från de verksamheter som 1 oktober, 2001, överfördes till Sony Ericsson rapporterat som del i "Andelar i JV och intresseföretags resultat".

Kommentarerna nedan avser proformaredovisningen om ej annat anges.

Faktureringen uppgick till 37,0 miljarder kronor, något lägre än förväntat, och en minskning med 26% jämfört med första kvartalet 2001. Bruttomarginalen sjönk till 32% från 41% första kvartalet 2001, huvudsakligen beroende på produkt- och marknadsmix samt kostnader för överkapacitet. Bruttomarginalen förbättrades dock med 5 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet som ett resultat av minskad överkapacitet.

Omkostnaderna uppgick till 16,8 miljarder kronor. Jämfört med första kvartalet 2001 motsvarar detta en minskning med 4,6 miljarder kronor för jämförbara enheter (exklusive kostnader i numera konsoliderade finansbolag, kvarvarande åtaganden inom mobiltelefoner, högre riskavsättningar för kundfinansiering än föregående år och effekter av valutakurser). Justerat för säsongsvariationer under första kvartalet bekräftar denna kostnadsminskning att Effektivitetsprogrammet går enligt plan och att kostnaderna kommer att minska med 20 miljarder kronor för 2002.

Enligt nya svenska redovisningsprinciper, som gäller från 1 januari 2002, ska vissa utvecklingskostnader balanseras. Nettoeffekten av balansering och avskrivning av utvecklingskostnader var obetydlig, -0,1 (0) miljarder kronor. Dock uppgick effekten i den legala redovisningen till 1,0 miljarder kronor till följd av lägre avskrivningar eftersom balanseringen där påbörjades 2002.

Nettoeffekten av växelkursförändringar uppgick till 0,4 miljarder kronor.

Realisationsvinster uppgick till 0,3 miljarder kronor, netto, inklusive icke-operationella realisationsvinster på 0,1 miljarder kronor från fastighetsförsäljningar. Förra årets realisationsvinster inkluderade 5,5 miljarder kronor från försäljningen av aktier i Juniper Networks.

Finansnettot minskade till -0,8 (-0,5) miljarder kronor på grund av ökad nettoskuldsättning.

Justerat resultat före skatt (proforma) uppgick till -5,4 (-4,9) miljarder kronor, i linje med vår vägledning från fjärde kvartalet. Justerat resultat före skatt i vår legala redovisning var högre, -4,3 (-4,9) miljarder kronor, på grund av balanseringen av utvecklingskostnader (se avsnittet om redovisningsprinciper).

Vinst per aktie efter utspädning uppgick i den legala redovisningen till -0,38 (0,05) kronor. Vinst per aktie efter utspädning enligt US GAAP uppgick till -0,36 (-0,29) kronor.

Balansräkning och finansiering

I enlighet med nya svenska redovisningsprinciper för 2002 har vissa finansbolag som tidigare redovisades enligt kapitalandelsmetoden konsoliderats som dotterbolag. Kundfinansieringsfodringar på 8,4 miljarder kronor, som tidigare redovisades utanför balansräkningen, redovisas nu i balansräkningen. Det bör noteras att denna ändring inte påverkat den totala riskexponeringen.

Riskexponeringen för kundkrediter såväl i som utanför balansräkningen ökade med 1,3 miljarder kronor under kvartalet till 27,7 miljarder kronor.

I proformabalansräkningen inkluderas också immateriella tillgångar från balansering av utvecklingskostnader, 18,8 miljarder kronor, som om balansering skett löpande. Den skatt som denna redovisning skulle medfört är inkluderad i skatteavsättningar och nettovärdet efter avskrivningar och skatt, 13,2 miljarder kronor, ingår i det egna kapitalet. Effekten på soliditeten var 3 procentenheter.

Balanserade utvecklingskostnader i den legala redovisningen uppgick till 1,0 miljard kronor i slutet av första kvartalet.

Återbetalning av lån och negativt kassaflöde före finansiella aktiviteter resulterade i en kassaminskning med 13,0 miljarder kronor. Betalningsberedskapen var 36% jämfört med 28% vid årets slut. Vi bibehåller därmed vår flexibilitet under de nuvarande osäkra marknadsförhållandena. Soliditeten förblev 31%, trots förlusten under kvartalet, tack vare en minskning av sysselsatt kapital med 3,5 miljarder kronor. Nettoskuldsättningen ökade under perioden från 21,0 miljarder kronor till 25,0 miljarder kronor.

Under första kvartalet sänkte Moody's vår långfristiga rating från Baa1 med negativ prognos till Baa2 med negativ prognos. Standard and Poor's långfristiga rating förblev oförändrad, BBB+ med negativ prognos. Vår kortfristiga rating bibehölls på P-2 respektive A-2.

Kassaflöde

Kassaflöde före finansieringsverksamheter var -4,1 miljarder kronor. Förbättringar i sysselsatt kapital på 3,5 miljarder kronor balanserade delvis ett negativt kassaflöde från förlusten under kvartalet och investeringar på 1,3 miljarder kronor.

Vi uppnådde positiva kassaflödeseffekter i sysselsatt kapital beträffande kundfordringar, kundfinansiering och leverantörsskulder. Detta motverkades dock delvis av negativa effekter hänförliga till inkomstskatter, mervärdesskatt, upplupna kostnader och terminskontrakt. Några av dessa kassaflödeseffekter är normalt ofördelaktiga under första kvartalet på grund av hög försäljning i fjärde kvartalet.

Trots en positiv kassaflödeseffekt var utvecklingen otillfredsställande för kundfordringar, eftersom genomsnittlig kredittid för kundfordringar ökade från 88 dagar föregående kvartal till 108 dagar. Lageromsättningshastigheten sjönk från 4,7 gånger föregående kvartal till 4,1 gånger på grund av lägre försäljning. Detta är dock en förbättring jämfört med första kvartalet 2001, då omsättningen var 3,4 gånger.
Inga betydande avyttringar gjordes under kvartalet.

Förslag till bemyndigande om nyemission med företrädesrätt
Styrelsen för Ericsson har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma att avhållas den 6 juni 2002 för att bemyndiga styrelsen att kunna besluta om en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Avsikten är att nyemissionen ska tillföra bolaget cirka 30 miljarder kr. Skälet till att ge styrelsen ett bemyndigande att fastställa de slutgiltiga villkoren för nyemissionen är att skapa flexibilitet i tidsplanen, då bolaget måste erhålla myndighetsgodkännanden i flera länder. Villkoren för emissionen kommer att bestämmas med hänsyn till då rådande börskurs, marknadsförhållanden och god praxis på marknaden. Förslaget innebär att både aktier av serie A och serie B ska ge rätt att teckna nya aktier av serie B. Nyemissionen förväntas genomföras före utgången av tredje kvartalet 2002.

MARKNADSUTSIKTER

Vi är övertygade om att den globala marknaden för telekommunikationsutrustning, särskilt mobil kommunikation, är en tillväxtmarknad i det långa perspektivet. År 2001 var emellertid ett besvärligt år för hela industrin. Marknadsförväntningarna beträffande telekommunikationsutrustning var överlag att en förbättring skulle ske under andra hälften av innevarande år. Eftersom många operatörer nyligen aviserat minskade investeringsplaner tror vi dock nu att marknadsförutsättningarna kommer att vara svaga en bra bit in på nästa år.

Mobilsystemmarknaden förväntas nu minska med mer än 10% i år, att jämföras med vår tidigare uppskattning på oförändrat till -10%.

Marknaden för fasta nät väntas fortsätta att krympa under 2002, med marknaden för traditionella fastnätsväxlar ned med så mycket som 40%. Efterfrågan väntas bli särskilt svag i Latinamerika och Västeuropa.

Antalet mobiltelefonabonnenter var 935 miljoner vid slutet av 2001. Med cirka 45-50 miljoner nya abonnenter under första kvartalet förväntar vi oss mellan 175 och 215 miljoner nya abonnenter under 2002. Detta motsvarar en årlig tillväxttakt på 18-23% vilket är nära vår tidigare prognos på 20-25%.

Vi uppskattar att 85 miljoner mobiltelefoner levererades under första kvartalet. Vi förväntar oss att cirka 400-420 miljoner telefoner levereras i år. Störst efterfrågan väntas för utbytestelefoner med färgskärmar och multimedia-funktionalitet.

UTSIKTER

I vår rapport för fjärde kvartalet indikerade vi att försäljningen för mobilsystem skulle utvecklas minst i nivå med marknaden som antogs bli oförändrad till -10% under 2002. Vi indikerade även att vårt mål var en rörelsemarginal på 5% för helåret även om faktureringen skulle minska med så mycket som 10% jämfört med 2001.

Med den reviderade bedömning av marknadsutvecklingen som vi nu arbetar efter förutser vi en förlust för detta år före omstruktureringskostnader och icke-operationella poster. Med fortsatta kostnadsbesparingar räknar vi med att kunna vända resultatet till vinst någon gång under 2003.

INFORMATION OM MODERBOLAGET

Verksamheten i moderbolaget består huvudsakligen av koncernlednings- och holdingbolagsfunktioner. Verksamheter som bedrivs i kommission av Ericsson Treasury Services AB och Ericsson Finance AB rörande internbank och administration av kundkrediter ingår även. Moderbolaget har filial- och representationskontor i 15 (15) länder.
Försäljningen i perioden uppgick till 0,3 (0) miljarder kronor och resultat efter finansiella poster var 0,3 (0,6) miljarder kronor.

Större förändringar i bolagets finansiella ställning var:

- Ökade kort- och långfristiga kommersiella och finansiella fordringar på dotterbolag med 21.4 miljarder kr.

- Minskad kassa och kortfristiga placeringar med 5.1 miljarder kr.

Dessa ökningar finansierades främst genom ökad intern upplåning om 18.8 miljarder kronor. Kort- och långfristig extern upplåning minskade med 4.1 miljarder kronor. Vid periodens slut uppgick kassa och kortfristiga placeringar till sammanlagt 43.9 (49.0) miljarder kronor.

Bolagsstämman beslöt, i överensstämmelse med styrelsens förslag, att ingen utdelning betalas år 2002.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårsrapportering.

Vi har ändrat redovisningsprinciper sedan vår senaste årsredovisning. Följande svenska redovisningsrekommendationer tillämpas nu:
RR 1:00 Koncernredovisning
RR 15 Immateriella tillgångar
RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar
RR 17 Nedskrivningar
RR 21 Lånekostnader
RR 23 Upplysningar om närstående

De enda väsentliga effekterna av de nya rekommendationerna gäller RR 1:00 vad gäller konsolidering av företag där Ericsson har ett kontrollerande inflytande, och RR 15 vad gäller balansering av utvecklingskostnader.
Enligt RR 1:00 har vi nu konsoliderat ett antal finansbolag som dotterbolag vilka tidigare redovisades enligt kapitalandelsmetoden. Vi har omarbetat föregående år för jämförbarhet.
Enligt RR 15 har vi, med början 1 januari 2002, balanserat vissa utvecklingskostnader. RR15 medger inte omarbetning av tidigare perioder.

Eftersom denna balansering gör att detta år inte är jämförbart med tidigare perioder har vi beslutat att även publicera proforma-rapporter, där vi utgått från att samma principer för balansering tillämpats i tidigare perioder. För detta ändamål har vi använt de belopp vi redan beräknat och använt i vår avstämning till amerikanska redovisningsprinciper för tidigare perioder.

Våra pro forma-rapporter har även justerats för att visa verksamheten som om de enheter som överfördes till Sony Ericsson den 1:a oktober 2001 hade redovisats enligt kapitalandelsmetoden hela året.

Stockholm den 22 april 2002


Kurt Hellström
VD och Koncernchef

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

OSÄKERHETER OM FRAMTIDEN

Safe Harbor Statement of Ericsson under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995;

All statements made or incorporated by reference in this release, other than statements or characterizations of historical fact, are forward-looking statements. These forward-looking statements are based on our current expectations, estimates and projections about our industry, management's beliefs and certain assumptions made by us. Forward-looking statements can often be identified by words such as "anticipates", "expects", "intends", "plans", "predicts", "believes", "seeks", "estimates", "may", "will", "should", "would", "potential", "continue", and variations or negatives of these words, and include, among others, statements regarding: (i) strategies, outlook and growth prospects; (ii) positioning to deliver future plans and to realize potential for future growth; (iii) liquidity and capital resources and expenditure, and our credit ratings; (iv) growth in demand for our products and services; (v) our joint venture activities; (vi) economic outlook and industry trends; (vii) developments of our markets; (viii) the impact of regulatory initiatives; (ix) research and development expenditures; (x) the strength of our competitors; (xi) future cost savings; and (xii) plans to launch new products and services.

In addition, any statements that refer to expectations, projections or other characterizations of future events or circumstances, including any underlying assumptions, are forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date hereof and are based upon the information available to us at this time. Such information is subject to change, and we will not necessarily inform you of such changes. These statements are not guarantees of future performance and are subject to risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict. Therefore, our actual results could differ materially and adversely from those expressed in any forward-looking statements as a result of various factors. Important factors that may cause such a difference for Ericsson include, but are not limited to: (i) material adverse changes in the markets in which we operate or in global economic conditions; (ii) increased product and price competition; (iii) further reductions in capital expenditure by network operators; (iv) the cost of technological innovation and increased expenditure to improve quality of service; (v) significant changes in market share for our principal products and services; (vi) foreign exchange rate fluctuations; and (vii) the successful implementation of our business and operational initiatives.


Datum för nästa rapport är 19 juli 2002.

En ordlista för tekniska termer finns i årsredovisningen och på: www.ericsson.com


För att se hela rapporten vänligen gå till:
http://www.ericsson.com/investors/3month02-sv.pdf

Hela rapporten inklusive tabeller finns att ladda ner från medföljande länk.