Nyemission i Ericsson

Får ej distribueras i USA, Australien, Kanada eller Japan.

- Avsikt att tillföra cirka 30 miljarder SEK

- Både aktier av serie A och serie B ger rätt att teckna nya aktier av serie B

- Nyemissionen förväntas genomföras före utgången av tredje kvartalet

- Industrivärden och Investor har uttryckt sitt fulla stöd för den föreslagna nyemissionen
Press release
apr 22, 2002 05:39 (GMT +00:00)
Förslag till bemyndigande om nyemission med företrädesrätt
Styrelsen för Ericsson har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma att avhållas den 6 juni 2002 för att bemyndiga styrelsen att kunna besluta om en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Avsikten är att nyemissionen ska tillföra bolaget cirka 30 miljarder kr. Skälet till att ge styrelsen ett bemyndigande att fastställa de slutgiltiga villkoren för nyemissionen är att skapa flexibilitet i tidsplanen, då bolaget måste erhålla myndighetsgodkännanden i flera länder. Villkoren för emissionen kommer att bestämmas med hänsyn till då rådande börskurs, marknadsförhållanden och god praxis på marknaden. Förslaget innebär att både aktier av serie A och serie B ska ge rätt att teckna nya aktier av serie B. Nyemissionen förväntas genomföras före utgången av tredje kvartalet 2002.

Industrivärden och Investor med sammanlagt cirka 7% av kapitalet och cirka 67% av rösterna har uttryckt sitt stöd för den föreslagna nyemissionen och har uttalat att de avser att till fullo teckna sina andelar.

Bakgrund och motiv
Vi är övertygade om att den globala marknaden för telekommunikationsutrustning, framför allt utrustning för mobil kommunikation, är under stark långsiktig tillväxt. 2001 var dock ett svårt år för hela branschen. Inledningen av 2002 har heller inte visat några tecken på förbättring och marknadsutsikterna på kort sikt är osäkra.

Mot bakgrund av denna utveckling har vi kraftfullt anpassat vår organisation och våra kostnader. Det effektivitetsprogram som presenterades förra året är nu framgångsrikt genomfört och har minskat vår kostnadsmassa med cirka 20 miljarder kr på årsbasis. Vi har initierat ett nytt program för att spara ytterligare cirka 10 miljarder kr i ljuset av de fortsatt svåra marknadsförhållandena. Därutöver har vi identifierat en ytterligare besparingspotential om cirka 10 miljarder kr årligen. Vid slutet av 2003 förväntas våra kostnader att vara 40 miljarder kr lägre än i början av 2001. Framgent är vi fast beslutna att fortsätta fokusera på lönsamhet genom att anpassa vår organisation och våra kostnader till förväntade marknadsförhållanden.

Vi har kontinuerligt ökat vårt fokus mot mobil infrastruktur och vi anser att vår marknadsposition inom mobila system aldrig varit starkare. I dag är vi en ledande global leverantör av mobila system inom 2G, 2.5G och 3G. Vi anser att vår ledande marknadsposition i kombination med intern kostnadskontroll kommer att leda till att vi ytterligare förstärker vår strategiska position när väl operatörsinvesteringarna återvänder till normala nivåer.

För att behålla och stärka vår ledande marknadsposition krävs emellertid också en stark finansiell ställning med fortsatt god soliditet och betydande betalningsberedskap. I dagens situation med en allt högre affärsrisk är vi övertygade om att vi agerar i våra aktieägares, kunders och anställdas intresse genom att reducera vår finansiella risk och därmed gardera oss mot ett scenario med en djupare eller förlängd nedgång.

En stark finansiell ställning är också en förutsättning för att kunna utnyttja vår ledande position och möjliggöra en stark organisk expansion samt behålla strategisk flexibilitet.

Storleken på den föreslagna nyemissionen är cirka 30 miljarder kr. Nyemissionen eliminerar vår nettoskuld och ger oss en soliditet proforma om cirka 38% per den 31 mars 2002. Justerad för denna tillfälligt ökade kassabalans skulle soliditeten proforma per samma datum i stället varit cirka 43%, väl i linje med vårt långsiktiga mål om minst 40%.

Rådgivare
Morgan Stanley, Enskilda Securities, Goldman Sachs International, Handelsbanken Securities och Schroder Salomon Smith Barney har anlitats som finansiella rådgivare till Ericsson i samband med den föreslagna nyemissionen.

Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
Läs mer på www.ericsson.com/press